Newsletter nr. 4 – august 2022

header ro 8 2022

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română  – Engleză

Cuprins

 • Reglementarea procedurii de aplicare a excepției de la suprataxarea contribuțiilor sociale aferente contractelor individuale de muncă (CIM) cu timp parțial (Ordin 1855/2022)
 • Noi reglementări cu privire la societățile şi organizațiile economice străine care deschid reprezentanțe in România – printre acestea se introduce obligativitatea de a folosi conturi bancare deschise în România (OG 18/2022)
 • Noutăți privind concediile paternale prin transpunerea în legislația locală a directivei europene în domeniu (OUG 117/2022)
 • Importante modificări în ceea ce privește registrul comerțului și legea societăților comerciale, noile prevederi întră în vigoare la 26 noiembrie 2022 (Legea 265/2022)
 • Normele de aplicare a scutirii de TVA pentru operațiuni aferente forțelor armate ale altor State Membre (Ordinul 1779/2022)
 • Completări aduse Codului Fiscal referitoare la faptul generator şi exigibilitatea TVA pentru importul de bunuri destinate să asigure protecția intereselor naționale de apărare ale României (Legea 266/2022)
 • Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat a fost completat cu noi obligații fiscale (Ordinul 1542/2022 și Ordinul 1341/2022)
 • Noul formular 179 “Declaraţie privind compensaţia la carburanţi” (Ordinul 1363/2022)
 • Alte noutăți legislative
 • Proiecte în curs
 • Cursurile de închidere ale lunii august 2022.

Ordinul 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 807/2022)

Sumar

Ordinul reglementează procedura de aplicare a excepției de la suprataxarea contribuțiilor sociale aferente contractelor individuale de muncă (CIM) cu timp parțial, dacă persoanele realizează în cursul unei luni venituri din salarii în baza mai multor CIM care prin însumare depășesc nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate.

În aceste situații contractul de muncă cu timp parțial nu se supune suprataxării și se datorează CAS și CASS la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, şi nu la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Detalii

În cazul în care, în cursul lunii, CIM este activ pentru o fracţiune din lună, nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aferent zilelor lucrate din lună se stabileşte după cum urmează:

(Salariul minim brut pe ţară garantat în plată/Numărul de zile lucrătoare din lună) x Numărul de zile lucrate din lună

Perioada în care CIM este activ reprezintă perioada în care CIM nu este suspendat, potrivit Codului muncii.

În scopul aplicării excepției de la suprataxarea contribuțiilor sociale, salariaţii au obligaţia să depună la fiecare angajator/plătitor de venit o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe CIM, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

În cazul în care la unul dintre angajatori/plătitori de venituri, baza lunară de calcul al CAS și CASS aferente veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor, corespunzătoare numărului de zile lucrate în lună, este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, salariaţii nu au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul/plătitorul respectiv.

Declarația pe propria răspundere

Constituie document justificativ pentru fiecare angajator/plătitor de venituri, în vederea stabilirii CAS și CASS datorate în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (5) şi art. 168 alin. (5) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul se află în situaţia prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal.

În vederea completării declaraţiei pe propria răspundere, fiecare angajator/plătitor de venit eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte nivelul bazei lunare de calcul al CAS şi al CASS aferente veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor.

În vederea analizării situației, salariatul cumulează nivelul bazei lunare de calcul aferente veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor de la fiecare angajator, iar suma rezultată o compară cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile sociale.

Angajatorul/Plătitorul de venituri, după caz, are obligaţia de a înregistra şi de a ţine evidenţa acestor declaraţii, în vederea încadrării salariatului în situaţia reglementată la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal, adică realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe CIM, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

Declaraţia pe propria răspundere cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale salariatului, precum şi informaţii referitoare la încadrarea salariatului în situaţia prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal. Modelul declaraţiei pe propria răspundere este prevăzut în anexa la Ordinul 1855/2022.

Declaraţia pe propria răspundere se depune lunar, pe perioada în care salariatul desfășoară activitate în baza unui CIM cu timp parțial, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

Ce se întâmplă dacă salariații nu depun declarația?

În cazul în care salariaţii nu depun declaraţia pe propria răspundere, fiecare angajator/plătitor de venit stabileşte CAS şi CASS la nivelul salariului minim brut pe ţară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă baza de calcul aferentă venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii, se situează sub nivelul salariului lunar minim brut pe ţară garantat în plată.

În această situație salariatului i se reţin contribuţiile la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii, iar fiecare angajator/plătitor de venituri suportă diferenţa de contribuţii calculate la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal.

Exemple concrete privind aplicarea prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) şi art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal vor fi discutate la întâlnirea Tax Group din 9 septembrie – detalii aici: https://taxgroup.ro/calendar

Nu uitați să vă înscrieți în timp util!

TG 9 2022 1

TG 9 2022 2

înapoi la cuprins ⇑

Rectificare din 2022 în cuprinsul OG nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 15 iulie 2022 (MO 794/2022)

Se clarifică faptul că noile prevederi cu privire la stabilirea CAS și CASS datorate pentru contractele de muncă cu timp parțial se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022, anterior era menționat că aceste prevederi se aplică „veniturilor aferente lunii august 2022”.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanța 18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine (MO 779/2022)

Sumar

Ordonanța introduce noile reglementări cu privire la societățile şi organizațiile economice străine care deschid reprezentanțe in România.

Detalii

Ordonanța introduce expres reglementarea prin care operațiunile financiar-bancare ale reprezentanțelor se efectuează prin conturi deschise la băncile legal constituite pe teritoriul României, cu respectarea legislației naționale şi a Uniunii Europene în vigoare. Anterior nu era o reglementare specifică în acest sens și multe societăți străine preferau să folosească propriile conturi deschise la bănci din alte state pentru achitarea facturilor aferente cheltuielilor reprezentanțelor din România.

Printre alte modificări reținem:

 • autorizarea se realizează de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (anterior Ministerului Comerţului şi Turismului);
 • cererea prin care se solicită deschiderea unei reprezentanțe şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare a unei reprezentanţe se completează electronic prin intermediul platformei electronice, pe o perioadă de minimum 1 an, cu posibilitate de prelungire pe aceeaşi perioadă.
 • pentru activitatea desfăşurată în România, reprezentanţele sunt obligate să se înregistreze fiscal în România, și să plătească impozitele şi taxele stabilite potrivit Codului Fiscal (HG 1222/1990 privind regimul impozitelor şi taxelor aplicabile reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea personalului roman, se abrogă).

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare se face numai la cererea reprezentanţei, adresată Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, în termen de minimum 30 de zile înainte de data expirării, prin completarea formularului electronic din cadrul platformei electronice.

Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcționeze în România, potrivit legii, are obligația de a plăti un impozit anual de 18.000 lei, impozit ce se declară și plătește la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie a anului de impunere.

În cazul reprezentanței care se înființează sau desființează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporțional cu numărul de luni de existență a reprezentanței în anul fiscal respectiv.

Reprezentanța înființată în România în cursul unei luni din anul de impunere are obligația să calculeze, să depună declarația fiscală la organul fiscal competent și să plătească impozitul pentru anul de impunere, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înființată. Impozitul se calculează începând cu data de 1 a lunii în care aceasta a fost înființată până la sfârșitul anului respectiv.

Reprezentanța desființată din România în cursul anului de impunere are obligația să recalculeze impozitul pe reprezentanță și să depună declarația fiscală la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost desființată. Reprezentanța recalculează impozitul anual pentru perioada de activitate de la începutul anului până la data de 1 a lunii următoare celei în care se desființează.

Reprezentanţa efectuează în numele societăţii sau al organizaţiei economice străine numai acte juridice şi activităţi conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizaţia de funcţionare. Reprezentanța nu desfășoară activități economice în nume propriu.

Societățile şi organizaţiile economice străine reprezentate răspund, în condiţiile legii, pentru actele juridice şi activitatea reprezentanţelor lor în România.

Prin derogare de la dispoziţiile art. 1.373 din Codul civil, societăţile şi organizaţiile economice străine răspund în solidar cu angajaţii încadraţi la reprezentanţe pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de aceştia în exercitarea activităţii sau în legătură cu exercitarea acesteia.

Societăţile sau organizaţiile economice străine reprezentate în România au obligaţia să comunice Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului eventualele modificări survenite în legătură cu datele înscrise pe autorizaţia de funcţionare a reprezentanţei, precum şi cu privire la statutul juridic, obiectul de activitate, capitalul social sau sediul firmei străine, în termen de 30 de zile de la data survenirii acestor modificări, şi să solicite, dacă este cazul, modificarea autorizaţiei de funcţionare, conform modificărilor apărute.

Trebuie menționat că autorizaţia de funcţionare poate fi retrasă de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, înainte de expirarea valabilităţii, în termen de 30 de zile de la solicitarea autorităţilor cu competenţe de control, pentru următoarele motive:

 • încălcarea de către personalul reprezentanţei a dispoziţiilor legale din România privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului;
 • nerespectarea obiectului de activitate înscris în autorizaţia de funcţionare şi a condiţiilor de exercitare a activităţii;
 • nerespectarea obligaţiilor fiscale.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanță de urgență 117/2022 pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 (MO 845/2022)

Sumar

Ordonanța modifică Legea concediului paternal nr. 210/1999, prin transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.

Ordonanța prevede acordarea concediului paternal și a indemnizației aferente tuturor taților care au calitatea de lucrător, având un contract de muncă sau un raport de serviciu încheiat conform legii, și elimină vechile prevederi care făceau trimitere la calitatea de asigurat a acestora în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.

Detalii

Se asimilează lucrătorilor și persoanele cu contracte de activitate sportivă, cu convenții de muncă individuale (cooperații), cu contract de mandat, cu contract de management încheiat potrivit Legii 66/1993 privind contractul de management, cele care desfășoară activități ca urmare a unei funcții de demnitate publică și persoanele cu contracte de management și de administrare încheiate potrivit Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Ordonanța extinde durata actuală a concediului paternal de la 5 la 10 zile lucrătoare, iar în cazul taților care au obținut atestat de absolvire a cursului de puericultură aceasta se majorează cu încă 5 zile, pentru fiecare copil, și nu doar pentru primul născut, ca până acum. În cazul tatălui care satisface serviciul militar în termen, permisia se prelungește de la 7 la 10 zile lucrătoare.

Pe perioada concediului paternal, tatăl beneficiază de o indemnizație egală cu salariul corespunzător perioadei respective. Plata drepturilor de concediu paternal este suportată, ca și până acum, din fondul de salarii al angajatorului.

Sunt introduse noi reglementari privind obligația angajatorului de a aproba concediul paternal, fiind completate reglementările actuale privind interdicția de concediere a lucrătorului pe perioada efectuării  concediului paternal, dar și sancțiuni în cazul nerespectării prevederilor legale.

Concediul paternal se acordă pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut și pentru a facilita concilierea vieții profesionale cu viața de familie.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (29 august 2022), Ministerul Muncii și Solidarității Sociale urmează să modifice normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 210/1999 privind concediul paternal.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului (MO 750/2022)

Sumar

Legea reglementează activitatea registrului comerțului, înlocuind complet vechile reglementări (Legea 26/1990) și va aduce modificări importante și Legii 31/1990 a societăților comerciale. Noile reglementări întră în vigoare la 26 noiembrie 2022.

Detalii

În domeniul registrului comerțului legea reglementează următoarele

a)procedura de înregistrare în registrul comerțului pe baza controlului registratorului de registrul comerțului sau, după caz, în baza hotărârii instanței judecătorești;

b)statutul registratorului de registrul comerțului, denumit în continuare registrator;

c)modul de organizare şi funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC, şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, denumite în continuare oficiile registrului comerţului.

Registratorul este personalul de specialitate juridică din cadrul ONRC care soluţionează cererile de înregistrare în registrul comerţului.

Noile reglementări aduc simplificări în procedurile de înregistrare la registrul comerțului. Astfel, cererea de înregistrare, însoţită de documentele necesare înregistrării, se poate depune la oficiul registrului comerţului și prin mijloace electronice, nu doar la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat. Aceasta se va soluţiona de către registrator în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii, cu câteva excepții, urmând ca înregistrarea în registrul comerţului să se opereze în termen de 24 de ore de la data la care a fost dispusă de către registrator prin încheiere. Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege se va realiza prin comunicarea intre autoritati si utilizarea informatiilor/documentelor aflate deja la dispozitia acestora.

Actul constitutiv se va putea întocmi online, prin completarea unui formular-tip, cu opțiuni predefinite, acesta va fi disponibil pe pagina de internet a registrului comerțului. Actul constitutiv,  formular-tip sau individualizat, se va semna de către fondatori sau de reprezentanții acestora cu semnătură electronică calificată.

Cererile de inregistrare si inscrisurile depuse in sustinerea acestora intocmite de avocati sau de notari publici se pot semna de catre acestia cu semnatura electronica calificata si se pot transmite prin mijloace electronice.

Simplificări sunt introduse și în cazul înregistrării sucursalelor societăților cu sediul principal într-un stat membru UE, fiind eliminate anumite documente și informații ce se vor putea obține sau verifica prin sistemul european de interconectare a registrelor comerțului BRIS.

Dintre noutățile aduse Legii 31/1990 a societăților comerciale menționăm:

 • Societățile cu răspundere limitată trebuie să verse 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai târziu de 3 luni de la data înmatriculării, dar înainte de a începe operaţiuni în numele societăţii, iar diferenţa de capital social subscris va fi vărsată:
  • pentru aportul în numerar, în 12 luni de la data înmatriculării;
  • pentru aportul în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării.
 • Este eliminată necesitatea depunerii dovezii rezervarii denumirii și a unor declarații pe proprie răspundere, acestea din urmă fiind integrate în actul constitutiv;
 • Este eliminată cerința depunerii specimenului de semnatura pentru reprezentantii legali.
 • Actul constitutiv va menționa datele de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra societăţii.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1779/2022 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 4.146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de TVA prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi SUA privind statutul forţelor SUA în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 (MO 795/2022)

Sumar

Ordinul reglementează normele de aplicare a scutirii de TVA pentru operațiuni aferente forțelor armate ale altor State Membre.

Detalii

Ordinul reglementează normele de aplicare a scutirii de TVA pentru următoarele operațiuni:

 • livrarea de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestarea de servicii efectuate în România, destinate fie utilizării de către forţele armate ale altor State Membre sau de către personalul civil care le însoţeşte, fie aprovizionării popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forţele armate respective participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune;
 • livrarea de bunuri şi/sau prestarea de servicii către alt stat membru decât România, destinate forţelor armate ale oricărui alt Stat Membru decât Statul Membru de destinaţie, în scopul utilizării de către forţele armate respective sau de către personalul civil care le însoţeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forţele armate respective participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 266/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru completarea unor acte normative (MO 752/2022)

Sumar

Legea aduce completări Codului Fiscal referitoare la faptul generator şi exigibilitatea TVA pentru importul de bunuri destinate să asigure protecția intereselor naționale de apărare ale României.

Detalii

Legea definește reguli speciale de stabilire a faptului generator și exigibilității TVA pentru situațiile în care se importă bunuri ce sunt destinate asigurării protecției intereselor naționale de apărare ale României, astfel:

 • faptul generator şi exigibilitatea TVA aferente acestor operațiuni intervin la 30 de zile de la data la care intervin faptul generator şi exigibilitatea pentru taxe vamale, dacă sunt sunt supuse taxelor vamale;
 • faptul generator şi exigibilitatea TVA aferente acestor operațiuni intervin la 30 de zile de la data la care intervin faptul generator şi exigibilitatea pentru taxe europene, dacă bunurile importate ar fi supuse unor astfel de taxe, în situația în care nu sunt supuse taxelor vamale.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1542/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (MO 829/2022)

Ordinul completează Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat prin introducerea unei noi poziții „Taxa de promovare a activităţilor de jocuri de noroc”.

Aceasta se declară prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care organizatorul de jocuri de noroc sau, după caz, prestatorul serviciilor de publicitate, a încheiat un contract de publicitate.

Taxa nu se plătește în contul unic.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1341/2022 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 761/2022)

Ordinul actualizează „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” fiind adăugate următoarele poziții:

 • Impozit asupra veniturilor suplimentare datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore şi onshore de adâncime
 • Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință
 • Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere.

Acestea se declară prin formularul D100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat».

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1363/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179 ”Declaraţie privind compensaţia la carburanţi” (MO 754/2022)

Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularului 179 “Declaraţie privind compensaţia la carburanţi”.

Formularul se depune de către operatorii economici care comercializează benzină şi motorină către clienţi finali – persoane fizice şi juridice care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu, care acordă o reducere a preţului de vânzare şi beneficiază de la bugetul de stat de o compensare, aferentă reducerii acordate potrivit OUG 106/2022.

Formularul se depune la ANAF prin mijloace electronice de transmitere la distanţă până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea.

înapoi la cuprins ⇑

Alte noutăți legislative

Ordinul 1788/2022 pentru modificarea anexei la OMFP 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 787/2022)

Ordinul aduce modificări procedurii de soluționare a contestațiilor depuse de către operatorul economic care se consideră lezat în drepturile sale în cazul în care:

 • autoritatea competentă a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal/destinatar înregistrat/ expeditor înregistrat/ importator autorizat,
 • s-a emis o decizie de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei pentru un antrepozit fiscal,
 • s-a emis o decizie de revocare pentru un destinatar înregistrat/ expeditor înregistrat/importator autorizat.

Contestaţia se depune la sediul autorităţii emitente în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, sub sancţiunea decăderii. Autoritatea emitentă, la primirea acesteia, va întocmi dosarul contestaţiei, precum şi o notă în care va prezenta informaţii privind cauza supusă analizei şi punctul său de vedere referitor la acea cauză şi le va transmite, în termen de 7 zile de la primirea contestaţiei, direcţiei de specialitate în vederea soluţionării.

Autoritatea emitentă va comunica contestatorului decizia de soluţionare a contestaţiei.

înapoi la cuprins ⇑

Circulara 22/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR (MO 783/2022)

Începând cu data de 8 august 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 5,50% pe an.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1522/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorități sau instituții publice (MO 818/2022)

Ordinul actualizează modelul „Procesului-verbal privind calculul creanţelor fiscale accesorii sau al altor sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu” prevăzut de OMFP 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului BNR a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile instituţiilor de credit (MO 772/2022)

Proiecte în curs

 • Proiect de OPANAF pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui ANAF 2809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a TVA formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene.
 • Proiect de OPANAF privind Procedura de eliberare a certificatelor privind TVA, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum și pentru aprobarea unor formulare.
 • Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale
 • Proiect de ordin al președintelui ANAF privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
 • Proiect de ordin al președintelui ANAF privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național și pentru aprobarea modelului, conținutului, modalităților de depunere pentru declarația informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național.
 • Proiect de ordin pentru modificarea Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 la Ordinul președintelui ANAF nr. 1783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plãtitorul trebuie sã le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plãtitori sunt obligate sã transmitã fișierul standard de control fiscal.

înapoi la cuprins ⇑

INFO – Cursurile valutare de închidere ale lunii august 2022

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii august 2022 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,8605 RON; 1 USD =  4,8707 RON; 1 CHF =  4,9747 RON; 1 GBP = 5,6662 RON

înapoi la cuprins ⇑