Actualizarea facilităților privind scutirea de impozit pe venit pentru programatori – iunie 2023

Facilitati fiscale scutire impozit programatori

Ordinul 1415/20463/3964/967/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (MO 370/2023)

Sumar

Ordinele comune ale ministrului cercetării, inovării și digitalizării, ministrului educației, ministrului muncii și solidarității sociale și ministrului finanțelor aduc modificări facilităților fiscale oferite programatorilor.

Este reglementată o nouă procedură de acordare a scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator. Această nouă procedură se aplică de la 1 iunie 2023.

Sunt abrogate prevederile anterioare. Reamintim că procedura de acordare a facilităților fiscale pentru sectorul IT fusese actualizată la 1 ianuarie 2023.

Detalii

Beneficiarii facilităților

Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) posturile pe care sunt angajaţi corespund celor din lista care cuprinde ocupaţiile şi activităţile prevăzute la secţiunile 1 şi 2 din anexa la Ordin;

b) postul face parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puţin unul dintre următoarele domenii, evidenţiat în organigrama angajatorului:

 • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
 • inteligenţă artificială şi tehnologii digitale emergente
 • administrare fiscală în format electronic
 • baze de date
 • servicii de e-guvernare
 • transformare digitală;

c) deţin o diplomă de licenţă obţinută în urma finalizării unei forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, sau deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;

d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinate comercializării;

e) veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare care reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit.

Scutirea prevăzută mai sus se aplică și angajaților ale căror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, la nivelul diplomelor menţionate la lit. c). sau cu diploma de bacalaureat şi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate.

Excepții de la condiția realizării de venituri

Sunt prevăzute excepții de la condiția realizării de venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării, excepții prin care să se permită aplicarea facilităților în situații cum ar fi:

 • societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal beneficiază de excepție pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor
 • societăţile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, beneficiază de excepție pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare.

Aplicarea facilităților pentru angajații din sectorul public

Angajaţii din instituţiile publice, precum şi din instituţiile publice locale, pentru perioada în care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator, potrivit competenţelor şi atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului sau în orice alt act juridic care stabileşte atribuţiile de serviciu ale angajatului, beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor  dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de la literele b) și c) de mai sus.

Prin excepţie de la prevederile menționate mai sus la lit. b), în cazul instituţiilor publice, postul alocat desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator poate face parte şi din categoria celor înfiinţate în afara organigramei, potrivit legii.

Posturile alocate desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice. Acesta prevede în fişa postului sau în orice alt act juridic care stabileşte atribuţiile de serviciu ale angajatului cel puţin una dintre activităţile prevăzute la secţiunea 2 din anexă.

Evidenţa distinctă a activităţilor angajaţilor care beneficiază de facilități se realizează lunar, pe perioada în care se desfăşoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator, în vederea acordării facilităţii fiscale. Modalitatea în care se evidenţiază activitatea desfăşurată lunar se stabileşte prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice.

Activităţile de creare de programe pentru calculator

Activitatea de creare de programe pentru calculator se referă la prestarea efectivă a cel puţin uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator, corespunzătoare ocupaţiilor specifice prevăzute în anexa la Ordin, după caz, corespunzătoare activităţilor prevăzute în anexă şi individualizate în fişa postului sau în oricare alt act juridic care stabileşte atribuţiile de serviciu.

Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru angajaţii prevăzuţi se aplică pe întreaga perioadă în care aceştia desfăşoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator.

În situaţia în care activitatea de creare de programe pentru calculator se desfăşoară efectiv pentru o fracţie din lună, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru angajaţii prevăzuţi se aplică pentru întregul venit din salarii şi asimilat salariilor realizat în luna respectivă.

Documentele justificative

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, conform ocupaţiilor şi activităţilor specifice prevăzute în anexa la Ordin, sunt:

 1. actul constitutiv, în cazul operatorului economic;
 2. organigrama angajatorului;
 3. fişa postului sau orice alt act juridic care stabileşte atribuţiile de serviciu ale angajatului;
 4. copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei de licenţă obţinute în urma finalizării unei forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licenţă, respectiv copia cu menţiunea “conform cu originalul” a documentului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, pentru angajaţii persoane fizice;
 5. adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, eliberată de instituţia de învăţământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată, respectiv copia cu menţiunea “conform cu originalul” a documentului de echivalare sau recunoaştere eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, pentru angajaţii persoane fizice;
 6. copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia cu menţiunea “conform cu originalul” a atestatului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, inclusiv pentru angajaţii care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate;
 7. adeverinţă care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învăţământ superior, în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat, şi documentul de echivalare sau recunoaştere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă. În adeverinţă se prevăd următoarele: universitatea, actul normativ prin care universitatea a fost acreditată, facultatea, programul de studii, forma de învăţământ, inclusiv anul de studii urmat la data solicitării, situaţia şcolară, astfel încât să se probeze calitatea de student, conform prevederilor legale în vigoare;
 8. copia cu menţiunea “conform cu originalul” a suplimentului de diplomă, solicitată de angajator, pentru a exclude perioadele de întrerupere de şcolaritate de la acordarea scutirii de la plata impozitului, în cazul în care aceste întreruperi nu au fost declarate de beneficiarul scutirii, în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat şi documentul de echivalare sau recunoaştere, după caz, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă, la finalizarea cu diplomă a cursurilor unei instituţii de învăţământ superior acreditate;
 9. copia cu menţiunea “conform cu originalul” a contractului individual de muncă sau a oricărui act juridic al conducătorului instituţiei publice în baza căruia se exercită raportul de serviciu/raportul de muncă;
 10. statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
 11. comanda internă aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creare de programe pentru calculator;
 12. balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Prin excepţie, în cazul angajaţilor instituțiilor publice, documentele justificative care se au în vedere la încadrarea acestora ca persoane scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, sunt cele prevăzute mai sus la lit. b)-j), după caz, precum şi documentul/documentele care atestă iniţierea şi durata procesului de creare de programe pentru calculator, aprobat/aprobate de conducătorul instituţiei publice.

Dosarul cuprinzând documentele justificative se păstrează la sediul angajatorului în vederea controlului. În situaţia în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea sunt semnate cu semnătură electronică calificată, furnizată de un furnizor de servicii acreditat.

Aplicarea facilității

Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de delegare sau detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut mai sus.

În cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate din desfăşurarea activităţii de creare de programe pentru calculator pe teritoriul României, în baza unui act de detaşare sau delegare, scutirea se acordă în situaţia în care angajaţii prevăzuţi şi plătitorul de venituri îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus.

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venituri, respectiv a conducătorului instituţiei publice, după caz.

Prevederile se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2023.

Lista ocupațiilor

1. Administrator baze de date

Activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite

2. Analist

Activităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor

3. Inginer de sistem în informatică

Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

4. Inginer de sistem software

Activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente ori proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)

5. Manager de proiect informatic

Activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor.

6. Programator

Activităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile

7. Proiectant de sisteme informatice

Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale

8. Programator de sistem informatic

Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

9. Programator ajutor

Activităţi de asigurare a suportului tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile

10. Analist ajutor

Activităţi de asigurare a suportului tehnic pentru realizarea analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor

11. Inginer de dezvoltare a produselor software

Activităţi de analiză şi evaluare a cerinţelor pentru aplicaţiile informatice existente sau noi şi pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare şi întreţinere a soluţiilor software pentru satisfacerea acestor cerinţe

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.