Întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2022

Situatii financiare

A fost publicat Ordinul 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile (MO 22/2023)

Ordinul aprobă normele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici aferente exercițiului financiar 2022 și aduce câteva modificări reglementărilor contabile.

Reglementările privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile anuale se aplică de către următoarele categorii de entități:

 • entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
 • entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016
 • entitățile fără scop patrimonial.

Societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2022 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza OMFP 1802/2014. Începând cu exercițiul financiar al anului 2023, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2022 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Conținutul situațiilor financiare anuale

Conținutul depinde de încadrarea entității din punct de vedere al criteriilor de mărime prevăzute de OMFP 1802/2014.

Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2022, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute mai jos, se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent.

Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2023.

1. Microentitățile, adică entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

 • totalul activelor: 1.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10,

întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • Bilanț prescurtat (cod 10); 
 • Cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20);
 • „Date informative” (cod 30)
 • „Situația activelor imobilizate” (cod 40);
 • Microentitățile nu au obligația să întocmească note explicative, întocmirea lor fiind opțională, dar trebuie să prezinte un set minimal de informații referitoare la politicile contabile, angajamente financiare, garanții, active și datorii contingente, cât și informații asupra avansurilor și creditelor acordate administratorilor sau a angajamentelor asumate în numele acestora.

2. Entitățile mici, adică entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităţilor și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50,

întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • Bilanț prescurtat (cod 10),
 • Cont de profit și pierdere (cod 20),
 • „Date informative” (cod 30)
 • „Situația activelor imobilizate” (cod 40);
 • Note explicative
 • Opțional, poate fi întocmită situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

3. Entitățile mijlocii și mari, adică entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50,

precum și entitățile de interes public, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • Bilanț (cod 10),
 • Cont de profit și pierdere (cod 20),
 • „Date informative” (cod 30)
 • „Situația activelor imobilizate” (cod 40);
 • Situația modificărilor capitalului propriu,
 • Situația fluxurilor de trezorerie,
 • Note explicative

Entitățile nou-înființate pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situații financiare anuale prescurtate sau situații financiare anuale cu cinci componente, precum și situații financiare anuale în formatul aplicabil microentităților.

În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

Persoanele juridice fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ prescurtat şi contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, utilizând programul de asistenţă elaborat de MFP pentru acestea.

Persoanele juridice fără scop patrimonial, care desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, utilizând programul de asistenţă elaborat de MFP pentru acestea. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF 3.103/2017, se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin OMFP 1.802/2014.

Auditarea situațiilor financiare anuale

Sunt supuse auditului statutar entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii, în două exerciţii financiare consecutive:

 • totalul activelor: 16.000.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Sunt supuse auditului și situațiile financiare ale entităților de interes public.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales, şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2023.

Încetarea obligației de auditare se va face dacă timp de două exerciții financiare consecutive, nu sunt îndeplinite două din cele trei criterii amintite.

Termenul de depunere

 • Situațiile financiare anuale și situațiile anuale simplificate, se depun la unitățile teritoriale ale MFP în termen de 150 de zile de la data la care se încheie exercițiul financiar. Astfel, pentru entitățile al căror an financiar corespunde cu anul calendaristic, termenul de depunere a situațiilor financiare anuale este de 30 mai 2023.
 • Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial depun situațiile financiare anualeîn termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până pe 2 mai 2023.
 • Subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, depun situații financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale MFPîn termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente. Sediile permanente desemnate, depun situațiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.
 • Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar (1 martie 2023). Declarația se depune în format electronic.
 • Organizațiile fără scop patrimonial depun situațiile financiare în termen de 120 de zile de la finele exercițiului, respectiv până în data de 2 mai 2023.
 • Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a MFP despre exerciţiul financiar ales, înștiițare depusă în format electronic cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele nou-înfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.

Depunerea

Situațiile financiare anuale la 31 decembrie se pot depune:

 • în format hârtieși în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată
 • numai în formă electronică pe portalul e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

La formatul electronic al situațiilor financiare, reprezentat de un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, se atașează un fișier zip care va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de societăți și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF.

Declarația de inactivitate, cât și înștiințarea organelor fiscale asupra optării pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se depun de asemenea în format hârtie și electronic, sau numai în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă.

Semnarea situațiilor financiare

Toate situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie trebuie să fie semnate de persoanele abilitate potrivit legii și de către administratorul sau persoana care gestionează entitatea. Situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

În primul rând, situațiile financiare anuale trebuie să fie semnate de către persoanele care le întocmesc. Semnătura trebuie să îi aparțină unei persoane care organizează și conduce contabilitatea societății pentru care se depun formularele sau unui prestator autorizat de servicii contabile. În mod concret, persoana care semnează pentru întocmirea situațiilor financiare poate fi:

 • Directorul economic sau contabilul șef
 • Altă persoană împuternicită
 • Persoane fizice sau juridice autorizate, membre CECCAR.

În ceea ce privește persoana împuternicită, trebuie menționat că nu orice persoană din cadrul societății poate semna bilanțul. Concret, persoana în cauză trebuie să aibă studii economice superioare și să țină locul, printr-o împuternicire legală, Directorului Economic și Contabilului Șef.

Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Situațiile financiare anuale trebuie să fie însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

 • politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
 • situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
 • persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Alte observații

Dividendele distribuite anticipat pe parcursul exercițiului financiar 2022

Dividendele anticipate distribuite în cursul exercițiului financiar 2022 în baza Situațiilor financiare interimare trimestriale trebuie analizate în corelație cu rezultatul final al anului 2022 care este distribuibil. În cazul în care distribuirile anticipate depășesc suma anuala distribuibilă, este necesar ca asociații / acționarii să restituie surplusul distribuit anticipat.

Declarația nefinanciară pentru companiile mari

Companiile private care au, în medie, mai mult de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, trebuie să depună, începând și împreună cu situațiile financiare anuale aferente anului 2022 și o raportare nefinanciară privind aspecte de mediu, sociale și de personal, printre altele. Această obligație este prevăzută de OMFP 3456/2018.

Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie

Cine trebuie să depună raportări contabile la 31 decembrie?

 • entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate
 • persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 • subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
 • persoanele juridice care sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu IFRS trebuie să depună și raportări contabile la 31 decembrie 2022, pe lângă situațiile financiare anuale care au componentele prevăzute de standardele IFRS.

Raportările contabile sunt distincte de situațiile financiare anuale, încheiate la data aleasa pentru acestea.

Raportările anuale la 31 decembrie cuprind următoarele formulare:

 • Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
 • Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);
 • Date informative (cod 30);
 • Situația activelor imobilizate (cod 40).

Acestea sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesara și programul de verificare cu documentația de utilizare aferenta, se obține prin folosirea programului de asistenta elaborat de MFP.

Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate.

Semnatura

Raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situațiile financiare anuale și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Termenele de întocmire și depunere a raportărilor anuale

Entitățile depun la unitățile teritoriale ale MFP raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.

Termenul de depunere a raportărilor anuale la 31 decembrie este:

 • 90 zile de la încheierea anului calendaristic în cazul persoanelor juridice aflate în lichidare (31 martie 2023)
 • 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic pentru restul entităților (30 mai 2023).

Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 31 decembrie, precum și cele aflate în lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale MFP o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității.

Depunerea la unitățile teritoriale ale MFP a declarațiilor entităților care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la data raportării se efectuează în termen de 60 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic.

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.