Regimul străinilor în România – Nomazii digitali

Regim straini nomad digital

A fost publicată Legea 22/2022 pentru modificarea şi completarea OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, fiind introdusă noțiunea de „nomad digital”.

Regimul nomazilor digitali

Nomadul digital este definit ca fiind străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației şi comunicațiilor sau care deține o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației şi comunicațiilor şi poate desfășura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanță, prin folosirea tehnologiei informației şi comunicațiilor.

Condiții ce trebuie îndeplinite de nomazii digitali

Pentru dreptul de ședere pe teritoriul României, se acordă viza de lungă ședere pentru alte scopuri, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din țara în care aceștia își au reședința sau domiciliul, nomazilor digitali care doresc să călătorească şi să rămână pe teritoriul României, în timp ce continuă să obțină venituri din prestarea contractului de muncă la o companie înregistrată în afara României sau din activitățile desfășurate printr-o companie înregistrată de aceștia în afara României, prin utilizarea tehnologiei informației şi comunicațiilor, dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

  • dispun de mijloace de întreţinere obţinute din activitatea desfăşurată, în cuantum de cel puţin trei ori câştigul salarial mediu brut lunar din România pentru fiecare dintre ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de viză, precum şi pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
  • desfăşoară activităţile din care obţin venituri, de la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Cum se justifică îndeplinirea condițiilor

a) prezentarea, în original, alături de traducere autentificată în limba română, a contractului de muncă încheiat cu o companie înregistrată în afara României, prin care să facă dovada prestării de servicii la distanţă, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, sau dovada administrării la distanţă şi prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a unei companii înregistrate de cel puţin trei ani la data solicitării vizei de acesta în afara României;

b) prezentarea unui document în original, alături de traducere autentificată în limba română, eliberat de compania înregistrată în afara României cu care are încheiat un contract de muncă ori de compania înregistrată în afara României pe care străinul o deţine, prin care să fie prezentate toate datele de identificare şi de contact ale companiei, precum şi domeniul de activitate al acesteia, participarea străinului în companie şi informaţii privind reprezentanţii legali ai companiei;

c) prezentarea unei scrisori de intenţie, în original, alături de traducere autentificată în limba română, prin care străinul detaliază scopul deplasării în România şi activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare pe teritoriul României;

d) prezentarea, în original, a unui document apostilat sau supralegalizat, după caz, alături de traducere autentificată, în limba română, eliberat de instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale sau locale competente, de la locul de rezidenţă fiscală, prin care să fie atestat faptul că, la data solicitării vizei, străinul angajat sau, după caz, compania pe care o deţine are achitate la zi impozitele, taxele şi alte contribuţii obligatorii, precum şi că nu este înregistrat cu acte şi fapte care au sau au avut ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală;

e) prezentarea rezervării unui bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde, documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport şi dovada itinerariului, în cazul conducătorilor auto;

f) prezentarea dovezii asigurării medicale pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei, valabilă pe teritoriul României şi cu acoperire în cuantum de cel puţin 30.000 euro;

g) prezentarea dovezii mijloacelor de întreţinere obţinute din activitatea desfăşurată, în cuantum de cel puţin trei ori câştigul salarial mediu brut lunar din România pentru fiecare dintre ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de viză, precum şi pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

h) prezentarea dovezii asigurării condiţiilor de cazare;

i) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, apostilat sau supralegalizat, după caz, şi tradus în formă autentică, în limba română, eliberat de autorităţile din ţara de origine şi, dacă este cazul, din statul în care străinul este rezident legal şi în care obţine venituri din prestarea contractului de muncă la o companie înregistrată în afara României sau din activităţi desfăşurate printr-o companie înregistrată de acesta în afara României, prin care să se facă dovada că nu există înregistrări ale unor fapte de natură penală;

j) prezentarea autorităţilor române competente a altor documente doveditoare pe care acestea le solicită, în mod adiţional faţă de cele prevăzute mai sus.

La acordarea sau prelungirea dreptului de şedere temporară nomazii digitali trebuie să facă dovada realizării unui venit de cel puţin trei ori câştigul salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea dreptului de şedere. Prima prelungire a dreptului de şedere temporară pentru nomazii digitali se acordă pentru o perioadă de 6 luni. Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară se pot acorda dacă străinul îndeplineşte în continuare condiţiile prevăzute şi prezintă o adeverinţă de venit eliberată de organul fiscal competent.

În permisul de şedere temporară acordat nomadului digital se înscrie menţiunea «nomad digital».

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.