dosar preturi de transfer

Prețuri de transfer

O gamă extinsă de servicii în domeniul prețurilor de transfer de la planificare și analiză, până la asistență pe parcursul inspecțiilor sau soluționarea unor eventuale dispute.

Elementul central al prețurilor de transfer este principiul valorii de piață conform căruia prețurile practicate între entități afiliate nu ar trebui să fie diferite de cele practicate între independenți, în circumstanțe comparabile.

Prețurile de transfer sunt un subiect complex cu impact major pentru societățile membre ale grupurilor, fie ele grupuri de societăți locale sau grupuri de societăți multinaționale. Complexitatea tematicii este dată pe de o parte de dezvoltările continue ale prevederilor legislative în materie de prețuri de transfer, iar pe de altă parte de faptul că acest subiect înglobează aspecte fiscale / operaționale / economice / etc.

În ceea ce privește impactul pentru societăți, pe lângă eventualele amenzi, o ajustare a prețurilor de transfer efectuată de autoritățile fiscale în cazul în acare acestea nu respectă principiul valorii de piață sau societatea nu reușește să demonstreze că tranzacțiile cu părți afiliate s-au realizat la valoare de piață, poate da naștere la obligații fiscale suplimentare semnificative (impozit pe profit suplimentar, precum și penalități și dobânzi de întârziere).

Dacă la consecințele fiscale semnificative mai adăugăm și eventualul impact asupra fluxului monetar, indicatorilor de performanță, strategiilor de afaceri, obținem o tematică cu impact major pentru societăți.

Echipa Nowium Transfer Pricing vine în întâmpinarea societăților cu o gamă extinsă de servicii în domeniul prețurilor de transfer de la planificarea / documentarea prețurilor de transfer până la asistență pe parcursul inspecțiilor în domeniul prețurilor de transfer / în soluționarea eventualelor dispute.

Sfera de cuprindere a serviciilor noastre este adaptată nevoilor specifice fiecărei societăți. În funcție de resursele disponibile intern, implicarea echipei Nowium Transfer Pricing poate varia de la implicare directă în pregătirea de documentații în domeniul prețurilor de transfer la asistență punctuală pentru echipele dumneavoastră interne / proiecte specifice.

Cartea noastră de vizită este dată de echipa de specialiști în domeniul prețurilor de transfer, cu vastă experiență acumulată din multiplele proiecte din acest domeniu la care au participat, de disponibilitatea bazelor de date dedicate acestor tipuri de proiecte, precum și de un portofoliu numeros de clienți din diverse industrii și de diferite dimensiuni (atât mari jucători de pe piață cât și grupuri locale mai mici de companii).

Asistență în pregătirea și implementarea de politici de prețuri de transfer

Spre deosebire de manualul de politici și proceduri contabile, politicile de prețuri de transfer nu sunt obligatorii. Însă, având în vedere că acestea presupun realizarea de analize și redactarea politicii anterior efectuării tranzacțiilor între societățile afiliate, pot reprezenta un instrument util de gestionare a eventualelor riscuri în materie de prețuri de transfer, precum și pentru a asigura consecvența aranjamentelor privind prețurile în cadrul grupurilor de companii. În plus, ele reprezintă baza pentru realizarea dosarului prețurilor de transfer (prezentat mai jos).

Echipa Nowium Transfer Pricing vă poate asista: în pregătirea politicii de prețuri de transfer pentru tranzacția principală cu societăți afiliate, în pregătirea unei politici de prețuri de transfer pentru toate tranzacțiile cu societăți afiliate semnificative, precum și în implementarea acestor politici.

sus

Asistență / întocmirea dosarului prețurilor de transfer

Societățile care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate au obligația să întocmească dosarul prețurilor de transfer în vederea documentării respectării principiului valorii de piață.

Legislația din România include prevederi specifice pentru pregătirea și prezentarea dosarului prețurilor de transfer depinzând de categoria contribuabililor (mari, mijlocii și mici) precum și de valoarea anuală a tranzacțiilor derulate cu persoane afiliate peste anumite praguri de semnificație, pe categorie de tranzacție. Includem în cele ce urmează o prezentare sintetizată de o pagină a acestor prevederi.

În plus, legislația din România include prevederi specifice privind elementele care trebuie incluse în dosarul prețurilor de transfer. În linii mari, acestea includ informații despre grup și informații despre societate, conținutul urmărind alinierea cu legislația internațională (conține elementele menționate la Capitolul V: Documentația din Liniile directoare OCDE privind preturile de transfer pentru companiile multinaționale si administrațiile fiscale – in forma sa actualizata).

În funcție de cazul dumneavoastră specific, de resursele disponibile intern și materialele existente / pregătit la nivel de grup, echipa NOWIUM Transfer Pricing vă poate asista în:

 • Analiza eventualelor documentații de prețuri de transfer existente (pregătite la nivel de grup sau de echipe locale interne) pentru a stabili dacă corespund prevederilor locale în domeniu sau necesită suplimentare
 • Elaborarea dosarului prețurilor de transfer
 • Ghidarea echipelor interne în pregătirea dosarului prețurilor de transfer și elaborarea secțiunilor din dosar care necesită utilizarea de baze de date dedicate sau asistență specializată
 • Actualizarea dosarului prețurilor de transfer odată pregătit pentru perioade ulterioare

sus

Asistență în pregătirea și depunerea de Acorduri de Preț în Avans („APA”)

Acordurile de Preț în Avans sunt un mecanism prin care societățile pot să agreeze în avans cu autoritățile fiscale modalitatea de stabilire a prețurilor de transfer.

Procedura de emitere a Acordurilor de Preț în Avans este inițiată de contribuabil, vizează tranzacții viitoare, dar este opozabilă și obligatorie pentru organul fiscal dacă termenii și condițiile acestuia sunt respectați. În plus, pentru tranzacțiile și perioadele care sunt acoperite de un Acord de preț în avans, nu se mai întocmește și respectiv nu se mai solicită de autoritățile fiscale dosarul prețurilor de transfer.

Prin Acordurile de Preț în Avans contribuabili au opțiunea abordării pro-active a prețurilor de transfer în vederea evitării eventualelor dispute cu autoritățile fiscale și asigurarea certitudinii impunerii.

Procedura de obținere a unui Acord de Preț în Avans include mai multe etape (e.g. discuția preliminară cu autoritățile, depunerea cererii de emitere a Acordului, emiterea Acordului, depunerea anuala a unui raport privind modul de realizare a termenilor și condițiilor acestuia). Echipa Nowium Transfer Pricing vă poate asista pe parcursul tuturor acestor etape (în discuțiile cu autoritățile, precum și în elaborarea cererii respectiv a rapoartelor anuale).

sus

Asistență pe parcursul inspecțiilor în domeniul prețurilor de transfer

În condițiile în care ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control în domeniul prețurilor de transfer, echipa Nowium Transfer Pricing vă poate asista atât în interacțiunile cu autoritățile pe parcursul inspecțiilor cât și în demersurile pentru soluționarea unor eventuale dispute:

 • Asistență în precum și susținerea documentațiilor de prețuri de transfer în fața autorităților
 • Pregătirea de Note Explicative cu informații / clarificări suplimentare solicitate de aceștia
 • Argumentarea diverselor abordări aplicate și susținerea punctelor de vedere ale clientului
 • Asistență în pregătirea de contestații cu argumente tehnice din legislația în domeniu
 • Pregătirea de expertize în domeniul prețurilor de transfer (asistență ca expert parte)
 • Asistență pe parcursul procedurilor amiabile, în colaborare cu echipa Nowium Legal.

Atragem atenția asupra faptului că implicarea specialiștilor încă din primele interacțiuni cu autoritățile poate diminua riscul unor eventuale dispute în domeniul prețurilor de transfer, dispute consumatoare de timp și resurse pentru societăți.

sus

Asistență în îndeplinirea obligațiilor privind raportul pentru fiecare țară în parte

România a introdus obligații privind Raportul pentru fiecare țară în parte transpunând în legislația locală prevederile Directivei UE 2016/881 a Consiliului din 25 mai 2016.

Prevederile mai sus menționate pot da naștere unor obligații de notificare sau de raportare pentru societățile rezidente fiscal în România, membre ale unui grup de întreprinderi multinaționale. Includem în cele ce urmează o prezentare sintetizată de o pagină a acestor prevederi.

Echipa Nowium Transfer Pricing vă poate asista în:

 • Analiza cazului dumneavoastră specific și identificarea eventualelor obligații de notificare / raportare
 • Pregătirea și depunerea notificărilor
 • Pregătirea și depunerea raportului pentru fiecare țară în parte
 • Analiza strategiei stabilite la nivel de grup privind țara în care se va depune raportul pentru fiecare țară în parte și identificarea eventualelor riscuri locale (necesitatea depunerii raportului și în România).

sus

Asistență în identificarea ariilor de risc privind prețurile de transfer precum și asistență în eliminarea / eficientizarea potențialelor expuneri

În cazul identificării de arii de risc privind prețurile de transfer ca urmare a asistenței pe parcursul oricărui tip din proiectele mai sus prezentate, echipa Nowium Transfer Pricing vine în întâmpinarea societăților cu propuneri și recomandări pentru eliminarea / eficientizarea potențialelor expuneri.

În plus, putem realiza proiecte dedicate de identificare arii de risc și soluții potențiale de eliminare / eficientizare a acestora precum:

 • Analiza contractelor încheiate cu societățile afiliate și furnizarea de observații / recomandări asupra ariilor de risc identificate
 • Asistență privind potențiale riscuri ca urmare a restructurărilor de afaceri propuse

sus

Organizarea de cursuri / seminare de pregătire în domeniul prețurilor de transfer

Echipa Nowium Transfer Pricing organizează cursuri / seminare pe tematica prețurilor de transfer care vizează în egală măsură familiarizarea societăților cu terminologia și legislația în materie, actualizarea cunoștințelor precum și formarea de personal specializat intern.

Evenimentele în domeniul prețurilor de transfer sunt organizate atât ca parte a sesiunilor de cursuri de formare profesionala pe diverse teme contabile si fiscale de actualitate, cât și ca sesiuni dedicate acestei tematici, în cadrul Nowium dar și în cadrul unor parteneriate cu camere de comerț și alte organizații.

sus