Sistemul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit

Sistem consolidare fiscala

Ce implică grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit?

Grupul fiscal se poate constitui din cel puțin doi membri.

În cadrul grupului fiscal va exista o persoană juridică responsabilă desemnată ce va determina rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal, va depune declarația de impozit pe profit şi va efectua plata impozitului pe profit în numele grupului.

Sistemul este opțional și se aplică pe o perioadă de minim 5 ani fiscali, începând cu anul fiscal următor celui în care se solicită constituirea grupului. Prelungirea ulterioară se face prin opțiune exercitată în mod expres.

Condiții cumulative

Următoarele condiții cumulative trebuie îndeplinite la data solicitării constituirii grupului fiscal:

 • condiția de deținere (minim 75%), pe o perioadă neîntreruptă de 1 an anterior începerii perioadei de consolidare fiscală. Practic trebuie să existe o deținere comună a unei participații de minim 75% din capitalul social al fiecărei entități ce face parte din grupul fiscal;
 • membrii grupului trebuie:
  • să fie plătitori de impozit pe profit și să aplice același sistem de plată a impozitului;
  • să aibă același an fiscal;
  • să nu fie membri ai altui grup fiscal consolidat;
  • să nu fie plătitori de impozit pe veniturilor microîntreprinderilor și să nu plătească în același timp impozit pe profit și impozit specific;
  • să nu aplice regimul special pentru activități de natura barurilor de noapte, cluburilor, discotecilor sau cazinourilor;
  • să nu se afle în dizolvare sau lichidare.

Constituirea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

Solicitarea constituirii grupului fiscal se face în baza următoarelor documente:

 • Cererea de constituire – formular 173 „Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit” semnat de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului
 • Certificat constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului și/sau alte documente justificative din care să rezulte îndeplinirea condiției de deținere (cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, pe o perioadă neîntreruptă de un an, anterioară începerii perioadei de consolidare).

Toți membrii grupului fiscal trebuie să fie plătitori de impozit pe profit și să aibe același an fiscal.

Formularul 173 și documentele anexate se depun online, cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale. Soluționarea cererii se face în termen de 45 de zile de la data depunerii, prin emiterea formularului 174 – „Decizie privind aprobarea/respingerea implementării/menținerea grupului fiscal și continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit”.

De la data implementării grupului fiscal se inactivează, în vectorul fiscal al fiecărui membru al grupului (cu excepția celui al persoanei juridice responsabile a grupului) obligația de declarare privind impozitul pe profit.

Persoana juridică responsabilă va avea obligația de declarare și de plată a impozitului pe profit pentru grupul fiscal. Declarația anuală de impozit pe profit consolidată pentru grup se depune împreună cu declarația anuală de impozit pe profit a fiecărui membru. Persoana responsabilă va depune și declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private efectuate de membrii grupului.

Pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului nu pot fi compensate la nivelul grupului. Acestea vor putea fi recuperate de către membrul grupului doar din impozitul pe profit individual al acestuia, înainte de cumularea rezultatelor la nivelul grupului fiscal.

Modificările ulterioare în structura grupului fiscal, desființarea grupului sau prelungirea aplicării acestuia după perioada minimă de 5 ani se fac prin intermediul formularului 173 “Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit”.

Procedura de modificare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

Intrarea în grup a unui nou membru

Intrarea unui nou membru în grup se poate face începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinește condițiile. Intrarea se face pe baza unei cereri de modificare ce se depune cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea anului fiscal pentru care se solicită intrarea noului membru.

Ieșirea din grup a unui membru

O societate care nu mai îndeplinește condițiile pentru a putea fi membru, iese din grupul fiscal începând cu trimestrul următor celui în care nu mai sunt îndeplinite condițiile. Membrul care părăsește grupul trebuie să-și îndeplinească obligațiile declarative și de plată în nume propriu începând cu trimestrul următor celui în care nu mai îndeplinește condițiile.

În urma recalculării impozitului pe profit, entitatea care iese din grupul fiscal trebuie să-și îndeplinească obligațiile declarative și de plată în mod individual pentru toată perioada cât a făcut parte din grupul fiscal, iar persoana juridică responsabilă depune declarații fiscale rectificative, de la data aplicării sistemului și până la sfârșitul trimestrului respectiv, cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere, după caz.

Menționăm că pe perioada de consolidare, membrii grupului care, în timpul perioadei de existență a grupului fiscal, ar îndeplini condițiile pentru a deveni plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor sau impozit specific, vor aplica prin derogare doar impozitul pe profit.

Impozitul nu se recalculează în următoarele situații: vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la unul din membrii grupului dacă deținerea scade sub 25%; dizolvarea unui membru; ieșirea din grup a unui membru ca urmare a operațiunilor de reorganizare (fuziune, divizare, transfer de active, schimb de acțiuni).

Desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

În cazul desființării voluntare, înainte de expirarea perioadei de 5 ani, grupul fiscal se desființează începând cu anul fiscal următor. În urma recalculării impozitului pe profit, societățile care au fost membri ai grupului fiscal trebuie să-și îndeplinească obligațiile declarative și de plată în mod individual pentru toată perioada cât au făcut parte din grupul fiscal, iar persoana juridică responsabilă a grupului fiscal depune declarații fiscale rectificative pentru toata perioada de funcționare a grupului.

Începând cu anul fiscal următor, fiecare persoană juridică își îndeplinește obligațiile declarative și de plată, în nume propriu, potrivit regimului fiscal care îi este aplicabil.

Dacă grupul fiscal se desființează ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege acest fapt are loc începând cu trimestrul următor celui în care nu mai îndeplinește condițiile. În urma recalculării impozitului pe profit, societățile care au fost membri ai grupului fiscal trebuie să-și îndeplinească obligațiile declarative și de plată în mod individual pentru toată perioada cât au făcut parte din grupul fiscal, iar persoana juridică responsabilă a grupului fiscal depune declarații fiscale rectificative pentru toata perioada de funcționare a grupului.

În cazul în care după perioada de consolidare de 5 ani nu se mai dorește aplicarea consolidării fiscale, grupul fiscal se desființează începând cu anul fiscal următor perioadei de 5 ani. Reamintim că prelungirea aplicării consolidării fiscale se face prin opțiune expresă.

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.