Update SAF-T – data de referință și termenele de raportare – contribuabili mari 2022

Update SAF-T 2022

Update SAF-T 2022

ANAF a publicat pe site-ul propriu un proiect de modificare a Ordinului ANAF 1783/2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal.

Proiectul se referă la clarificarea unor aspecte care nu erau acoperite prin prevederile Ordinului 1783/2021, cum ar fi:

 • Data de referință pentru societățile care erau încadrate în categoria marilor contribuabili la 31 decembrie 2021 și care nu mai fac parte din această categorie începând cu data de 1 ianuarie 2022. Acestea sunt obligate să depună Declarația D406 în funcție de categoria în care sunt încadrate începând cu 1 ianuarie 2022, respectiv data dereferință pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023) sau data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);
 • Data de la care contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scopuri de TVA în România sunt obligați să depună Declarația D406 este data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);
 • Denumirea de contribuabili mici se utilizează pentru categoriile de contribuabili care nu fac parte din categoria marilor contribuabili și a contribuabililor mijlocii.

Obligația de transmitere a fișierului standard de control fiscal prin intermediul Declarației informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

 • pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie și în anul 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referință pentru mari contribuabili;
 • pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referință pentru noii mari contribuabili;
 • pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mijlocii;
 • pentru contribuabilii care nu sunt încadrați la data de 31 decembrie 2021, în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiți generic contribuabili mici, și care își păstrează această încadrare și după data de 1 ianuarie 2022, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mici;
 • contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scop de TVA în România, au obligația de depunere a Declarației informative D406 începând cu data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);
 • contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadrați în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii sau mici, au obligația depunerii Declarației informative D406 începând cu data de referință pentru contribuabili mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabili mici (1 ianuarie 2025), în funcție de categoria în care au fost încadrați începând cu 1 ianuarie 2022;
 • pentru contribuabilii nou înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declarației informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați.

Contribuabilii care au fost încadrați într-o categorie care avea obligația depunerii Declarației informative D406, conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației, continuă să raporteze fișierul standard de control prin depunerea de Declarații informative D406.

Prin excepție, pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare, încadrate la data de 1 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referință pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare.

Societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative/fonduri de investiții alternative, precum și administratorii de fonduri de pensii administrate privat și/sau fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii ocupaționale, societățile de intermediere/brokeraj în asigurări, entități care sunt autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, încadrate la data de 1 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili, au obligația de depunere a Declarației informative D406 după data de referință pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare.

Modalitatea de raportare

Contribuabilii vor avea obligația să transmită fișierul SAF-T sub forma Declarației informative D406, lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA și cei care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru TVA semestrul sau anul vor depune fișierul SAF-T trimestrial.

Termene de raportare standard

Cu excepția perioadei de grație introdusă pentru primele raportări și descrisă mai jos, se vor aplica următoarele termene de raportare standard:

 • Ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic), după caz, pentru alte informații decât cele privind „Stocurile” și „Activele”;
 • Data depunerii situațiilor financiare aferente exercițiului la care se referă, pentru informaţiile privind “Activele”. Aceste informații sunt întocmite la nivelul anului financiar aplicat de către contribuabili şi transmise printr-o singură depunere, respectiv o singură raportare a Declaraţiei informative D406. Declaraţia pentru “Active” se poate transmite ca o declaraţie independentă, nefiind necesară introducerea tuturor secţiunilor/subsecţiunilor dintr-o Declaraţie informativă D406, ci doar a zonelor indicate ca fiind obligatorii pentru transmiterea acestui tip de informaţie.
 • La cererea ANAF, într-un termen ce nu poate fi mai mic de 30 zile calendaristice, pentru informaţiile privind “stocurile de produse” şi “producţie în curs”. În funcţie de perioada pentru care se solicită furnizarea acestor informaţii, contribuabilii furnizează una sau mai multe declaraţii informative cuprinzând subsecţiunile din fişierul SAF-T relevante pentru “Stocuri”, separate pentru fiecare dintre lunile/trimestrele calendaristice cuprinse în perioada pentru care a fost trimisă solicitarea din partea ANAF.

Perioada de grație

Perioada de grație aplicabilă tuturor categoriilor de contribuabili:

 • 6 (șase) luni pentru prima raportare, respectiv 5 (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T;
 • 3 (trei) luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T.

Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

Marii contribuabili a căror dată de referință este 1 ianuarie 2022, vor avea termen maxim de depunere a raportărilor până la 31 iulie 2022. Acest termen va fi valabil pentru cele 6 raportări lunare ianuarie – iunie 2022.

Marii contribuabili a căror dată de referință este 1 iulie 2022, vor avea termen maxim de depunere a raportărilor până la 31 ianuarie 2023. Acest termen va fi valabil pentru cele 6 raportări lunare iulie – decembrie 2022.

Cine depune declarația D406?

Următoarele categorii de contribuabili au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declarației informative D406:

 • Regiile autonome
 • Institute naționale de cercetare dezvoltare
 • societățile pe acțiuni (SA), societățile în comandită pe acțiuni (SCA), societățile în comandită simplă (SCS), societățile în nume colectiv (SNC), societățile cu răspundere limitată (SRL)
 • Societățile/Companiile naționale
 • Organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1), Organizațiile cooperatiste de consum (OC2), Organizațiile cooperatiste de credit (OC3)
 • Unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate (Sucursalele)
 • Persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România,
 • Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
 • Asociațiile cu scop patrimonial
 • Asociațiile/ Persoanele fără scop patrimonial
 • Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil
 • Societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directa, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe)
 • Alte persoane juridice, care nu se regăsesc menționate în mod expres la excepții (punctul următor).

Cine nu are obligația de depunere?

Următoarele categorii de contribuabili nu au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T):

 • Persoanele fizice autorizate (PFA)
 • Întreprinderile individuale (II)
 • Întreprinderile familiale (IF)
 • Persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL)
 • Asociațiile familiale (ASF)
 • Societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR) și cabinetele individuale de avocat
 • Societățile profesionale notariale și birourile individuale notariale
 • Cabinetele medicale individuale (CMI)
 • Societățile profesionale practicieni în insolvență (SPI)
 • Întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL)
 • Instituțiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanțare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate.
 • Autoritățile administrative, indiferent de sursa lor de finanțare

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.