Newsletter nr. 5 – septembrie 2022

Header 09 2022 RO

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză

Cuprins

Ordonanță de urgență 132/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative (MO 957/2022)

Sumar

Actul normativ aduce schimbări în Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, în funcționarea Băncii de Dezvoltare a României și în organizarea și funcționarea EXIMBANK.

Contravențiile și sancțiunile referitoare la aplicarea prevederilor RO e-Transport sunt în continuare suspendate și vor fi aplicabile din 1 ianuarie 2023 (anterior suspendarea a fost până la 1 octombrie 2022).

Detalii

Modificările aduse OUG nr.41/2022, care reglementează Sistemul RO e-Transport, vizează:

 • Reglementarea obligației de publicare pe site a informațiilor privind protocoalele încheiate de ANAF cu instituțiile/autoritățile cărora OUG 41/2022 le incumbă atribuții și responsabilități.
 • Obligația de declarare pentru noi utilizatori, raportat la tipul de operațiuni care pot să apară în practică.
 • Obligația organizatorului transportului sau operatorului de transport să actualizeze, în perioada de valabilitate a codului UIT (codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat), informațiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mișcare.
 • Instituirea unui mecanism de declarare sau actualizare a datelor, după caz, în situația în care Sistemul RO e-Transport nu este funcțional.
 • Perioadele de nefuncționare a sistemului vor fi publicate pe paginile de internet ale ANAF și Ministerului Finanțelor.
 • Se extinde termenul de valabilitate a codului UIT de la 5 zile calendaristice la 10 zile calendaristice în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, precum și în cazul operațiunilor comerciale reprezentând un non-transfer și transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului.
 • Se sancționează neîndeplinirea obligației de declarare și/sau de actualizare a datelor, după repunerea în funcțiune a sistemului RO e-Transport.
 • Se extind competențele de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor și pentru personalul din cadrul structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne.
 • Contravențiile și sancțiunile vor fi aplicabile din data de 1 ianuarie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanța 31/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (MO 857/2022)

Sumar

Ordonanța aduce o serie de modificări și completări Codului de procedură fiscală, printre care reglementărilor privind soluția fiscală individuală anticipată, publicarea listei contribuabililor care nu au obligații fiscale, extinderea duratei inspecției fiscale pentru contribuabili nerezidenți și altele.

Detalii

Soluția fiscală individuală anticipată (SFIA)

Se aduc clarificări cu privire la SFIA în sensul în care se menționează expres că depunerea unei cereri de către contribuabil se referă la clarificarea unei singure situații fiscale viitoare și o singură obligație fiscală principală. Pentru reglementarea mai multor situații fiscale viitoare contribuabilul trebuie să depună mai multe cereri pentru SFIA. Evident că aceasta generează și plata taxei aferente fiecărei cereri depuse.

Reamintim că, în cazul contribuabililor mici și mijlocii, emiterea SFIA se taxează cu 3.000 de euro, pe când în cazul contribuabililor mari se taxează cu 5.000 de euro.

Tot ordonanța clarifică cuantumul taxei de emitere a SFIA pentru contribuabilii nerezidenți, aceasta fiind de 5.000 euro.

Sunt introduse noi prevederi referitoare la restituirea taxei achitate pentru emiterea SFIA. Astfel, dacă anterior aceasta taxă se restituia în cazul în care organul fiscal competent respingea emiterea/modificarea SFIA, potrivit noilor prevederi aceasta se restituie contribuabilului/plătitorului doar în următoarele situații:

 • contribuabilul/plătitorul renunță la cererea pentru emiterea SFIA în 15 zile de la data depunerii cererii, termenul alocat analizei prealabile;
 • contribuabilul/plătitorul care este notificat de organul fiscal competent despre faptul că cererea nu a fost luată în considerare ca urmare a analizei prealabile, comunică opțiunea sa cu privire la renunțare și solicită restituirea taxei de emitere.

Contribuabilii care au depus cereri anterior intrării în vigoare a ordonanței (3 septembrie 2022), au dreptul la restituirea taxei achitate și în cazul în care organul fiscal competent respinge emiterea SFIA.

Comunicarea actului administrativ fiscal

Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanță indiferent dacă plătitorul/contribuabilul a optat sau nu pentru această modalitatea de emitere și de comunicare. Astfel, actul se consideră comunicat la data punerii la dispoziția contribuabilului/plătitorului, și nu în termen de 15 zile de la data transmiterii către contribuabil/plătitor cum era menționat anterior.

Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale

Termenul de prescripție, de 5 ani, se suspendă și pe perioada cuprinsă între data decesului persoanei fizice la care era în curs de desfășurare o acțiune de inspecție fiscală/verificare a situației fiscale personale și data luării la cunoștință de către organul de inspecție/verificare că există sau nu succesori.

Durata efectuării inspecției fiscale

Durata inspecției fiscale pentru contribuabilii nerezidenți se mărește de la 45 zile la 180 de zile.

Sesizarea organelor de urmărire penală

Se clarifică faptul că inspecția fiscală încetează după sesizarea organelor de urmărire penală numai pentru obligațiile și perioadele fiscale care au făcut obiectul sesizării.

Organul de inspecție fiscală poate relua inspecția prin transmiterea unui nou aviz de inspecție fiscală atunci când, în cazul unei sesizări penale, procurorul dispune clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau dacă, după trimiterea în judecată, instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă.

Controlul antifraudă

La finalizarea controlului operativ și inopinat contribuabilul își poate exprima punctul de vedere față de constatările menționate în procesul-verbal/actul de control în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, urmând ca acesta să fie analizat la nivelul Direcției generale antifraudă fiscală.

Publicarea listelor contribuabililor care nu au obligații restante

Pe pagina de internet a organelor fiscale se va publica, trimestrial, o listă a contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată, care nu au deci obligații restante.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare (MO 923/2022)

Sumar

Ordinul aprobă Procedura privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, în situația în care în urma definitivării impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru anul precedent și al calculului limitelor pentru sponsorizare, mecenat și/sau burse private se constată că au rămas sume neutilizate.

Detalii

Ordinul aprobă și formularistica necesară, respectiv:

 • formularul 177 “Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”
 • “Notificare privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”.

Plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, pot dispune redirecționarea sumelor neutilizate din impozitul datorat, în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv a declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.

Impozit pe profit

Valoarea impozitului pe profit sau a diferenței de impozit pe profit care poate fi redirecționată se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, a sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, acordate entităților beneficiare în anul pentru care s-a depus declarația anuală de impozit pe profit și a sumelor reportate, astfel cum au fost înscrise în formularul 101 “Declarație privind impozitul pe profit” a anului respectiv.

Pentru stabilirea limitei impozitului pe profit prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) pct. 2 din Codul fiscal, se va avea în vedere și scăderea din acesta a sumelor aferente creditului fiscal și a impozitului pe profit scutit/redus.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Valoarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau valoarea diferenței de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care poate fi redirecționată se calculează prin scăderea din valoarea stabilită, potrivit art. 56 alin. (11) din Codul fiscal, calculată pentru întregul an fiscal, a sumelor acordate entităților beneficiare în anul respectiv, conform art. 56 alin. (11), (15) și (22) din Codul fiscal și a sumelor reportate.

Plata sumei redirecționate

Obligația plății sumei redirecționate din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent.

Redirecționarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris la data plății sumei respective de către organul fiscal în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

În cazul redirecționării impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor către Fondul Națiunilor Unite pentru Copii – UNICEF și către alte organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, nu există obligația înscrierii entității beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Entitatea beneficiară poate fi o persoană juridică fără scop lucrativ, unitate de cult, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, orice organizație internațională care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, alți beneficiari prevăzuți de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, Legea bibliotecilor nr. 334/2002 și de art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și beneficiarii de burse private.

Cererea privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Contribuabilii își exercită opțiunea de redirecționare a impozitului pe profit/impozitului pe venitul microîntreprinderilor prin completarea și depunerea formularului 177 “Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”.

Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Opțiunea de redirecționare poate fi exercitată pentru una sau mai multe entități, în limita sumei stabilite.

Contribuabilul poate depune, în cadrul termenului legal de depunere, un nou formular 177 “Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”.

Corectarea informațiilor din cerere se realizează prin depunerea unui formular 177 rectificativ, care va cuprinde informațiile corectate solicitate în notificare, precum și toate informațiile corecte înscrise în cererea inițială.

În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă.

Termenul pentru soluționarea cererilor privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este de 45 de zile de la depunere.

Pentru contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au stinse debitele reprezentând impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microîntreprinderilor, termenul de 45 de zile începe să curgă de la data stingerii debitului.

Termen de depunere:

a)în termen de maximum 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit;

b)în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației de impozit aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici (MO 878/2022)

Sumar

Ordinul aduce completări reglementărilor contabile în vigoare (OMFP 1802/2014 și OMFP 2.844/2016) prin transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2.101 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit.

Detalii

În reglementările contabile sunt introduse noi obligații pentru anumite entități, să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent exercițiu financiar în care depășesc criteriul cifrei de afaceri pe care îl menționăm mai jos.

Cine intră în sfera de aplicare?

Noile obligații se aplică de la 1 ianuarie 2023 pentru următoarele entități:

 • Societățile-mamă finale, a căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate
 • Entitățile autonome a căror cifră de afaceri netă a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale individuale.

O societate-mamă finală, respectiv o entitate autonomă nu mai face obiectul obligațiilor de raportare de mai sus atunci când cifra de afaceri netă consolidată a acesteia la data bilanțului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.

Societate-mamă finală înseamnă o entitate care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entități.

Entitate autonomă înseamnă o entitate care nu face parte dintr-un grup.

Prevederile de mai sus nu se aplică entităților autonome sau societăților-mamă finale și entităților lor afiliate în cazul în care aceste entități, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, își au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală.

Obligații pentru filiale mijlocii și mari

Filialele mijlocii și mari care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența prezentelor reglementări, atunci când cifra de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare consolidate, au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.

Atunci când informațiile sau raportul respectiv nu este disponibil, filiala solicită societății sale mamă finale să îi furnizeze toate informațiile necesare pentru a-i permite să își îndeplinească obligațiile de mai sus. În cazul în care societatea-mamă finală nu furnizează toate informațiile solicitate, filiala întocmește, publică și asigură accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care conține toate informațiile, obținute sau dobândite, pe care aceasta le deține, precum și o declarație care indică faptul că societatea-mamă finală a acesteia nu a pus la dispoziție informațiile necesare.

Filialele mijlocii și mari nu mai fac obiectul obligațiilor de raportare atunci când totalul cifrei de afaceri nete consolidate a societății-mamă finale la data bilanțului său scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate.

Reamintim că entitățile mijlocii și mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligații pentru sucursalele din România

Sucursalele din România, înfiinţate de entități care nu intră sub incidența legislaţiei unui stat membru, au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală sau entitatea autonomă, în ceea ce privește cel mai recent dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.

În cazul în care informațiile sau raportul respectiv nu este disponibil, persoana sau persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile de publicitate solicită societății-mamă finale sau entității autonome să le furnizeze toate informațiile necesare pentru a le permite să își îndeplinească obligațiile.

În cazul în care nu sunt furnizate toate informațiile solicitate, sucursala întocmește, publică și asigură accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care conține toate informațiile pe care aceasta le deține, le-a obţinut sau le-a dobândit, precum și o declarație care indică faptul că societatea-mamă finală sau entitatea autonomă nu a pus la dispoziție informațiile necesare.

Obligaţiile de raportare se aplică numai sucursalelor a căror cifră de afaceri netă a depășit pragul de 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro) – criteriu indicat la entitățile mijlocii și mari – pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.

Unei sucursale i se aplică regulile prevăzute la prezentul punct numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele criterii:

a) entitatea care a deschis sucursala este fie o entitate afiliată unui grup a cărui societate-mamă finală nu este reglementată de legislaţia unui stat membru și a cărui cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului său, pentru fiecare din ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate, fie o entitate autonomă a cărei cifră de afaceri netă a depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare; și

b) societatea-mamă finală menţionată la lit. a) nu are o filială mijlocie sau mare.

O sucursală nu mai face obiectul obligațiilor de raportare în cazul în care criteriul de mai sus sau criteriul cifrei de afaceri încetează să mai fie îndeplinite timp de două exerciții financiare consecutive.

Excepții de la obligațiile de raportare pentru filiale mijlocii și mari și pentru sucursale

Obligațiile menționate anterior pentru filiale mijlocii și mari și pentru sucursale nu se aplică în cazul în care un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit de o societate-mamă finală sau de o entitate autonomă care nu intră sub incidența legislaţiei unui stat membru și îndeplineşte următoarele criterii:

a) este pus la dispoziţia publicului, gratuit și într-un format de raportare electronică cu citire automată:

 • pe pagina de internet a respectivei societăţi-mamă finale sau a entității autonome respective;
 • în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii;
 • în termen de cel mult 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul;

și

b) identifică denumirea și sediul social al unei singure filiale sau denumirea și adresa unei singure sucursale care intră sub incidența legislaţiei unui stat membru și care a publicat un raport.

Conţinutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit include informații cu privire la toate activităţile entității autonome sau ale societății-mamă finale, inclusiv activităţile tuturor entităților afiliate, consolidate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar în cauză.

Informaţiile cuprind:

a) numele societății-mamă finale sau al entității autonome, exerciţiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului și, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situațiile financiare ale societății-mamă finale, pentru exerciţiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicţiile fiscale incluse în anexele I și II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;

b) o scurtă descriere a naturii activităţilor acestora;

c) numărul de salariați în echivalent normă întreagă;

d) veniturile, care reprezintă suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepţia dividendelor primite de la entitățile afiliate, a veniturilor din alte investiţii și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat și a altor venituri similare;

e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e);

f) cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exercițiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce privește profiturile sau pierderile impozabile din exerciţiul financiar în cauză de către entități și sucursale, în jurisdicţia fiscală relevantă;

g) cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exercițiului financiar în cauză de către entități și sucursale în jurisdicţia fiscală relevantă; și

h) cuantumul câştigurilor acumulate la sfârşitul exercițiului financiar în cauză.

Publicarea și accesibilitatea

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul, fiind pus la dispoziţia publicului gratuit, în limba română, pe pagina de internet a entității/filialei/entității afiliate/sucursalei sau este pus la dispoziţia publicului într-un format de raportare electronică cu citire automată, pe pagina de internet a registrului menţionat de Directiva (UE) 2017/1.132 și gratuit pentru orice terţ situat în Uniune.

Declaraţia auditorului statutar

În cazul în care există obligația auditării situațiilor financiare anuale, raportul de audit stabileşte dacă, pentru exerciţiul financiar anterior exercițiului financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare care fac obiectul auditului, entitatea a avut obligația de a publica un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu cerințele legale.

Intrarea în vigoare

Noile cerințe de raportare intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Entitățile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

1

2

Ordinul 1636/2022 pentru aprobarea Procedurii și a condiţiilor de înregistrare a reprezentanţilor persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică, precum și pentru stabilirea unor competenţe de administrare (MO 897/2022)

Sumar

Ordinul aprobă procedura și condiţiile de înregistrare a reprezentanţilor persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică.

Detalii

Procedura se aplică în cazul în care persoanele nerezidente, care desfășoară tranzacţii pe piaţa de energie din România și care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică, optează pentru desemnarea unui reprezentant pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Poate fi desemnat ca reprezentant orice persoană înregistrată fiscal în România, care are domiciliu/sediu în România. Cererea de desemnare a reprezentantului se depune însoţită de următoarele acte/documente:

 • actul de împuternicire, din care să rezulte, în mod expres, calitatea de reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin persoanei nerezidente potrivit OUG 119/2022;
 • acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, prin care aceasta se angajează să îndeplinească obligațiile ce îi revin conform OUG 119/2022 și să răspundă în solidar cu persoana nerezidentă, pentru declararea și plata contribuţiei;
 • dovada constituirii garanţiei sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau cash colateral, în cuantum de 1 milion euro, echivalent în lei.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1635/2022 privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui ANAF 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (MO 897/2022)

Sumar

Ordinul reglementează raportarea Contribuției la Fondul de Tranziţie Energetică în declarația D100 și D710.

Detalii

Ordinul introduce o nouă poziţie în „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, și anume poziția 87 „Contribuţie la Fondul de Tranziţie Energetică”.

Această obligație fiscală se declară lunar prin declarația D100 de către producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacţionează, începând cu 1 septembrie 2022, cantităţi de energie electrică și/sau gaze naturale pe piaţa angro, în conformitate cu dispoziţiile din OUG 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.

Ordinul modifică instrucțiunile de completare a formularelor D100 („Declaraţie privind obligațiile de plată la bugetul de stat”) și D710 („Declaraţie rectificativă”).

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1611/2022 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum și pentru aprobarea unor formulare (MO 891/2022)

Sumar

Ordinul aprobă Procedura de eliberare a certificatelor privind TVA, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport achiziționate de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România.

Detalii

Ordinul aprobă și formularistica necesară:

 • Modelul cererii de eliberare a Certificatului privind TVA, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport;
 • Referat privind analiza Cererii de eliberare a acestui certificat;
 • Certificat privind TVA, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport.

Certificatele sunt necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziționate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România.

Certificatul are rolul să ateste fie plata TVA, fie că nu se datorează TVA în România, iar obținerea sa se face în baza unei cereri depuse la organul fiscal competent. În situația în care se datorează TVA, cererea de eliberare a certificatului se face după depunerea Decontului special de TVA (D301) și achitarea TVA datorată. Reamintim că decontul special de TVA (D301) se depune înainte de înmatricularea în România a mijlocului de transport, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea TVA aferente achiziţiei intracomunitare.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1587/2022 privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (MO 885/2022)

Sumar

Ordinul aprobă procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate a contribuabilului.

Detalii

Pentru reactivarea contribuabilului compartimentul de specialitate întocmește un referat motivat în care bifează situațiile corespunzătoare suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate. În cazul persoanelor impozabile pentru care, în temeiul deciziei de declarare în inactivitate, a fost anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică și dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, astfel:

 • în cazul în care, din informațiile deţinute, compartimentul de specialitate constată că persoana impozabilă nu îndeplineşte altă condiţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prin referat se propune și reînregistrarea în scopuri de TVA;

Data de la care înregistrarea în scopuri de TVA devine valabilă și data emiterii certificatului de înregistrare în scopuri de TVA sunt aceleaşi cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate pentru respectivul contribuabil.

 • în cazul în care, din informațiile deţinute, compartimentul de specialitate constată că persoana impozabilă îndeplineşte altă condiţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, se propune ca înregistrarea în scopuri de TVA să rămână anulată.

În cazul în care contribuabilul nu a introdus la instanţa judecătorească, în termen de 60 de zile de la suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, nicio acţiune în anularea actului, intervine încetarea de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate.

înapoi la cuprins ⇑

Hotărârea 1164/2022 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, a modalității de generare și descărcare a extrasului, precum și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate (MO 937/2022)

Sumar

Hotărârea aprobă Procedura de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților („REGES”), modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condiţiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate.

Detalii

Procedura va intra în vigoare la 31 decembrie 2024. Legea 144/2022 a introdus încă din luna mai în Codul muncii posibilitatea salariaților de a accesa propriile date din REGES. Din păcate, accesul efectiv nu poate fi realizat decât după implementarea unui nou sistem informatic la inspectoratul teritorial de muncă („ITM”) care să permită accesul salariaților sau foștilor salariați pentru a-și consulta situația lor legată de relațiile de muncă. Pentru ca actualizarea registrului online să fie posibilă, după cum reiese din nota de fundamentare a hotărârii de Guvern, trebuie accesate fondurile europene din cadrul Programului național de redresare și reziliență menționate pentru acest jalon, respectiv punerea în funcțiune a sistemului Reges-online, ce are ca termen 31 decembrie 2024.

Cum se va obține accesul online?

Pentru obținerea accesului online al salariatului sau fostului salariat la REGES, cu privire la activitatea desfăşurată în baza contractului/contractelor individual/e de muncă, precum și pentru generarea și descărcarea unui extras din registru, salariatul sau fostul salariat ori un împuternicit al acestuia se poate prezenta pentru obţinerea numelui de utilizator și a parolei, după caz, la:

 • sediul ITM aîn a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul sau domiciliul;
 • sediul ITM în a cărui rază teritorială își desfășoară/și-au desfăşurat activitatea salariaţii unităților fără personalitate juridică care au primit delegare de competenţă pentru înfiinţarea, completarea și transmiterea registrului;
 • sediul ITM în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.

Salariaţii/Foştii salariați care deţin semnătura electronică calificată, în vederea obţinerii numelui de utilizator și a parolei, se pot adresa prin e-mail, utilizând această semnătură, inspectoratelor teritoriale de muncă prevăzute mai sus.

Obţinerea numelui de utilizator și a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente:

 • solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei, conform modelului din anexa la prezenta procedură;
 • cartea de identitate, în original sau scanată, pentru situaţia în care salariatul deține semnătură electronică și adresează cererea prin email;
 • procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original sau duplicat de pe actul original.

Utilizarea extrasului online din REGES

Vechimea în muncă sau în specialitate poate fi dovedită cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnătură olografă sau, după caz, semnătură electronică calificată, care atestă activitatea desfăşurată, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform documentelor deţinute de angajator.

Noi nu am înțeles de ce pentru dovedirea vechimii în muncă extrasul online din REGES mai trebuie semnat de angajator, practic datele din REGES sunt bazate pe raportările făcute de angajatori și asumate de aceștia. Pentru ce își va crea un angajat un cont online, cu toate formalitățile necesare, dacă rezultatul furnizat de acesta va necesita deplasarea (sau contactarea) angajatorului sau a angajatorilor pentru a-i semna olograf sau electronic acest extras. Pare complet absurdă abordarea, mai ales că unii angajatori s-ar putea să nu mai existe la data consultării datelor. În concluzie sistemul pare util doar pentru o consultare a datelor, utilizarea efectivă a extraselor generate de acesta nu poate fi făcută direct cel mai probabil din teama de asumare a stabilității sistemului și a exactității datelor gestionate de acesta.

Ce opțiuni au angajații până la implementarea sistemului?

Până la data la care sistemul online va putea fi operațional (deci cel puțin până la finalul anului 2024), ITM vor elibera, la cererea scrisă a salariaților, un extras din registru în termen de cel mult 15 zile, după plata tarifului de 20 lei/document.

Potrivit HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, angajatorii sunt obligați să furnizeze salariaților sau foștilor salariați date privind propriul contract de muncă în cel mult 15 zile de la primirea unei solicitări scrise în acest sens.

Datele pot fi cuprinse într-un extras din registru, datat și certificat pentru conformitate, sau într-o adeverință care să ateste activitatea desfășurată de salariat, durata activității, nivelul salarial sau vechimea în muncă și în specialitate.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanță de urgență 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO 906/2022)

Sumar

Ordonanța aduce modificări reglementărilor privind declararea beneficiarilor reali și extinde sfera de aplicare a acestora.

Detalii

Începând cu 14 septembrie 2022 regiile autonome, companiile și societăţile naționale și societăţile deţinute integral sau majoritar de stat au de asemenea obligația de a depune la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței (până la 13 decembrie 2022), regiile autonome, companiile și societăţile naționale și societăţile deţinute integral sau majoritar de stat, înmatriculate anterior datei de 14 septembrie 2022, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

înapoi la cuprins ⇑

Hotărârea 1106/2022 pentru modificarea și completarea titlului VIII ”Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (MO 887/2022)

Sumar

Hotărârea aduce modificări și completări Normelor metodologice de aplicare a Titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Codul fiscal.

Detalii

Menționăm în cele ce urmează cele mai importante noutăți.

Anumite declarații în domeniul accizelor se vor depune online:

 • Declarația privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete
 • Situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat.

Începând cu 9 septembrie 2022, persoanele fizice care produc pentru consumul propriu bere, vin, băuturi fermentate, alte băuturi fermentate decât berea și vinul, liniştite sau spumoase și alcool din fructe au obligația de a depune o declarație la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își au domiciliul, până la data de 15 ianuarie inclusiv a anului următor celui în care se produc aceste produse.

Începând cu 1 ianuarie 2023, persoana care eliberează pentru consum ori importă ţigarete în România va avea obligația de a depune o declarație privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete, în format electronic, cu minimum două zile lucrătoare înainte de data practicării acestor preţuri. Înainte de a depune declaraţia aceasta are obligația de a declara sortimentele de ţigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete.

Se introduc noi reguli în privința modalității obținerii scutirii de la plata accizelor în ceea ce privește producția aromelor, precum și utilizarea ulterioară a acestora în vederea preparării de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentrație ce nu depășește 1,2% în volum.

Vor putea beneficia de scutire directă de la plata accizelor operatorii economici, deținători ai autorizațiilor de utilizator final, care se aprovizionează cu produse energetice, cărbune și cocs, utilizate pentru producția combinată de energie electrică și energie termică, de la producători, importatori, destinatari înregistrați, precum și de la alți operatori economici care achiziționează astfel de produse pentru a fi livrate către centralele de producție de energie electrică sau producție combinată de energie electrică și termică.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2061/3318/2022 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2022 (MO 923/2022)

Pentru semestrul II al anului 2022, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale este de maximum 190 de lei/lună, respectiv de maximum 380 de lei/eveniment.

Valoarea nominală stabilită mai sus se aplică până la 31 martie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1306/2062/2022 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2022 (MO 948/2022)

Pentru semestrul II al anului 2022, începând cu luna octombrie 2022, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 570 lei.

Valoarea nominală stabilită mai sus se aplică până la 31 martie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1348/784/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecţiei sociale și al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (MO 880/2022)

Ordinul actualizează lista ocupațiilor din România (cod COR) cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naționale. Noile ocupații adăugate se referă la:

 • arhitect în domeniul tehnologiei blockchain
 • designer jocuri digitale
 • dezvoltator interfaţa cu utilizatorul
 • dezvoltator în domeniul tehnologiei blockchain
 • dezvoltator jocuri digitale
 • expert în optimizarea motoarelor de căutare
 • inginer de date complexe (big data)
 • inginer de integrare
 • inginer în domeniul tehnologiilor cloud
 • inginer viziune computerizată
 • manager de conţinut web
 • proiectant de sisteme informatice inteligente pentru TIC
 • tehnician TIC.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1364/1383/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecţiei sociale și al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (MO 944/2022)

Ordinul actualizează lista ocupațiilor din România (cod COR) fiind adăugate noi poziții:

 • confecţioner produse textile
 • lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri
 • tanatopractor
 • terapeut în terapie asistată de animale

Sunt de asemenea operate mutări ale unor poziții între grupele de bază din lista COR.

înapoi la cuprins ⇑

Alte noutăți legislative

Ordinul 1610/2022 privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui ANAF 2.809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a TVA formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene (MO 888/2022)

Ordinul aduce modificări Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a TVA formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al UE. Modificările se referă în special la circuitul intern de aprobare a documentelor emise de organul fiscal pentru soluționarea cererilor de rambursare a TVA.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1711/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate de instituțiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (MO 951/2022)

Ordinul aprobă modelul formularelor utilizate de instituțiile financiare raportoare, denumite formularele F3000 DAC2/CRS și F3000 FATCA, cuprinzând informațiile raportate în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și art. 291 alin. (4) din Codul de procedură fiscală

Instituțiile financiare raportoare depun formularele menționate chiar dacă acestea nu conțin înregistrări, în cazul în care nu s-a identificat niciun cont raportabil în cursul anului de raportare.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanță de urgență 125/2022 pentru modificarea și completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu (MO 922/2022)

Ordinul 4/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu IFRS, aplicabile instituțiilor financiare nebancare în scopuri de monitorizare/supraveghere prudențială (MO 896/2022)

înapoi la cuprins ⇑

INFO – Aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit începând cu anul 2023

Vă reamintim că începând cu 1 ianuarie 2021 a fost introdusă posibilitatea de a opta pentru aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit.

Una din condiții este ca cererea pentru constituirea grupului fiscal (formularul 173) și documentele ce se atașează la aceasta, să se depună online, cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale. Soluționarea cererii se face în termen de 45 de zile.

Astfel, termenul pentru depunerea documentației în vederea constituirii unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit de la 1 ianuarie 2023, pentru contribuabilii care au anul fiscal același cu anul calendaristic, este nu mai târziu de 2 noiembrie 2022.

Mai multe detalii despre grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit puteți citi în articolul nostru de aici: https://nowium.com/grupul-fiscal-in-domeniul-impozitului-pe-profit/

înapoi la cuprins ⇑

INFO – Începând cu 1 octombrie, dosarele de recuperare pentru concedii medicale se depun online la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București („CASMB”)

Începând cu 1 octombrie 2022, dosarele de recuperare pentru concedii medicale din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) se depun online, prin intermediul platformei online, ca urmare a procesului de digitalizare și eficientizare a procesului de decontare a sumelor aferente concediilor medicale.

În cadrul platformei online, persoanele juridice încarcă, conform Procedurii de transmitere a documentației, următoarele documente, în format electronic:

 • Cerere recuperare – descarcă model
 • Centralizator concedii medicale – descarcă model
 • Exemplarul 2 al concediului medical (rezoluția maximă admisă este 150dpi)

Documentele încărcate prin mijloace la distanță, prin intermediul platformei online nu se vor transmite și în format fizic.

În cazul în care se constată neconcordanțe între documentele încărcate pe platformă și cele raportate în Declarația 112, transmisă la ANAF de către societate, CASMB poate solicita documentația în format fizic, în conformitate cu art. 6 alin (4) din OUG 158/2005.

Documentația transmisă de către angajatori în format fizic, prin depunerea la registratura CASMB sau transmitere prin servicii de poștă/curierat, NU se încarcă pe platforma online.

Mai multe informații pot fi regăsite în comunicatul emis de CASMB disponibil aici.

înapoi la cuprins ⇑

INFO – Cursurile valutare de închidere ale lunii septembrie 2022

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii septembrie 2022 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9490 RON; 1 USD =  5,0469 RON; 1 CHF =  5,1652 RON; 1 GBP = 5,6367 RON

înapoi la cuprins ⇑

Nowium Office