Newsletter nr. 6 – octombrie 2022

Header 10 2022 RO

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză

Cuprins

 • Modificări importante aduse legislației muncii cu impact asupra multor aspecte ce țin de contractele de muncă, regulamentul intern, perioada de probă, cumul de contracte, drepturile angajaților, noi obligații pentru angajatori (Legea 283/2022)
 • Abrogarea unor „facilități” la legislația muncii ce au fost anterior introduse pentru microîntreprinderi (Legea 275/2022)
 • Instrucțiunile de aplicare a obligațiilor privind contribuția pentru fondul de handicap au fost actualizate (Ordinul 1001/2022)
 • Detalii privind noile modificări și completări aduse sistemului RO e-Transport (OUG 132/2022)
 • Formularul 179 privind compensația la carburanți a fost actualizat ca urmare a ultimelor modificări legislative (Ordin 1797/2022)
 • Procedura privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi executare a garanţiei, a fost publicată (Ordin 1843/2022)
 • Completarea prevederilor contabile cu aplicabilitate pentru operatorii economici titulari de licenţă, prestatori ai serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale (Ordin 3900/2022)
 • Simplificări aduse reglementărilor cu privire la încadrarea în muncă a străinilor (OUG 143/2022)
 • Au fost crescute pragurile intrastat, noile valori sunt aplicabile de la 1 februarie 2023 (Ordin 1493/2022)
 • Alte noutăți legislative
 • Cursurile de închidere ale lunii octombrie 2022.

Legea 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a OUG 57/2019 privind Codul administrativ (MO 1013/2022)

Sumar

Legea aduce modificări importante Codului muncii cu impact asupra multor aspecte ce țin de contractele de muncă, regulamentul intern, perioada de probă, cumul de contracte, drepturile angajaților, noi obligații pentru angajatori etc.

Noile reglementări vor face obiectul dezbaterilor de la întâlnirea Tax Group din 10 noiembrie 2022 – detalii aici: https://taxgroup.ro/calendar

Detalii

Legea transpune în Codul muncii două directive europene importante și aduce modificări majore legislației muncii, modificări pe care le prezentăm în sumar mai jos:

Informații suplimentare ce trebuie transmise candidaților și salariaților

Informațiile minimale pe care Codul muncii le stabilește în sarcina angajatorului sunt extinse cu o serie de noi informații pe care le prezentăm în continuare, acestea fiind obligatorii de a fi incluse și în contractul individual de muncă („CIM”):

 • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să îşi desfăşoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum şi dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator, după caz;
 • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidenţiate separat, periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul şi metoda de plată;
 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi/sau ore/săptămână, condiţiile de efectuare şi de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum şi, dacă este cazul, modalităţile de organizare a muncii în schimburi;
 • durata şi condiţiile perioadei de probă, dacă există.
 • dreptul şi condiţiile privind formarea profesională oferită de angajator;
 • suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuţiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupaţională a salariatului, în condiţiile legii, precum şi acordarea, din iniţiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activităţii profesionale a acestuia, după caz.
 • Țara/țările de desfășurare a activității dacă salariatul muncește în afara țării.

CIM, care anterior conținea toate elementele informării, NU va mai trebui să conțină următoarele elemente regăsite în informare:

 • Indicarea contractului colectiv aplicabil
 • Procedurile privind utilizarea semnăturii electronice
 • Drepturile și condițiile privind formarea profesională

În cazul raporturilor de muncă în derulare:

 • informaţiile suplimentare privind condiţiile aplicabile raportului de muncă se comunică de către angajator, la cerere, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului
 • drepturile minime introduse prin Legea nr. 283/2022 vor fi respectate de angajator chiar și în lipsa solicitării de mai sus.

Dacă angajatorul nu informează salariatul cu privire la toate elementele prevăzute de Codul muncii, acesta din urmă va putea sesiza Inspecția Muncii, iar în cazul angajatorilor care au organe de inspecție proprii, salariatul se va putea adresa acestora. Dacă angajatorul nu îşi îndeplinește obligațiile de informare prevăzute de Codul muncii, persoana selectată în vederea angajării/salariatul are dreptul să sesizeze instanța de judecată competentă şi să solicite despăgubiri.

Un nou model-cadrul al CIM va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în termen de 30 de zile de la publicarea Legii 283/2022.

Perioada de probă

În cazul reangajării unui salariat, în termen de 12 luni, pe același post cu aceleași atribuții deținute anterior, nu poate fi impusă o perioadă de probă.

Se introduce dreptul salariatului de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puțin şase luni la același angajator. Angajatorul are obligația de a răspunde motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării salariatului privind trecerea pe un post vacant cu condiții mai favorabile

Cumul de contracte de muncă la angajatori diferiți

Este reglementat dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Angajatorul nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept.

Concediul de îngrijitor

Se introduce în Codul muncii un nou tip de concediu: de îngrijitor.

Acesta se va acorda salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Prin rudă se înțelege fiul, fiica, mama, tatăl sau soţul/soţia unui salariat.

Concediul de îngrijitor se acordă pentru o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic sau alte perioade mai mari stabilite prin legi speciale sau contractul colectiv de muncă, această perioadă nefiind inclusă în durata concediului de odihnă anual, reprezentând vechime în muncă şi în specialitate.

Problemele medicale grave, precum şi condiţiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii, emis în termen de 30 de zile de la data publicarii Legii 283/2022.

Absențe pentru urgențe familiale

Salariatul poate absenta în cazuri de urgențe familiale, cauzate de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa sa imediată. Durata maximă de absență este de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, în condiţiile informării prealabile a angajatorului.

Absențele trebuie recuperate într-o modalitate convenită de părți.

Această perioadă se consideră perioadă de timp lucrată la stabilirea duratei concediului de odihnă anual.

Concediul paternal

Angajatorul are obligaţia acordării concediului paternal la solicitarea scrisă a salariatului. Acordarea concediului paternal nu este condiţionată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului.

Se consideră perioadă de timp lucrată la stabilirea duratei concediului de odihnă anual.

Regulamentul intern

În regulamentul intern vor fi introduse suplimentar următoarele informații:

 • reguli referitoare la preaviz;
 • informaţii cu privire la politica generală de formare a salariaţilor, dacă există.

Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa fiecărui salariat prevederile regulamentului intern, în prima zi de lucru, şi de a face dovada îndeplinirii acestei obligaţii.

Aducerea la cunoştinţa salariaţilor a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport hârtie sau în format electronic, cu condiţia ca, în acest din urmă caz, documentul să fie accesibil salariatului şi să poată fi stocat şi printat de către acesta.

Regulamentul intern îşi produce efectele faţă de salariat de la momentul luării la cunoştinţă a acestuia.

Programele individualizate de muncă 

Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă și pot fi implementate cu acordul sau la solicitarea salariaților, temporar sau pe termen lung.

Refuzul solicitării stabilirii unui program individualizat trebuie motivat, în scris, de către angajator, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Se stabilește dreptul salariatului de a reveni la programul de muncă iniţial, la sfârşitul perioadei convenite pentru aplicarea programului individualizat de muncă sau în cazul schimbării circumstanţelor care au condus la stabilirea programului individualizat, anterior încheierii perioadei convenite.

Concedierea – interdicții noi

Au fost introduse noi interdicții în ceea ce privește concedierea salariaților, aceasta neputând fi dispusă:

 • pe durata concediului paternal, al celui pentru îngrijitor sau pe durata absențelor pentru situații urgente;
 • pentru exercitarea drepturilor privind informarea și conținutul CIM, perioada de probă și formarea profesională.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 275/2022 privind respingerea OUG 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (MO 961/2022)

Sumar

Mai multe „facilități” introduse în zona reglementărilor privind legislația muncii în 2021, aplicabile  microîntreprinderilor, au fost abrogate de Legea 275/2022

Detalii

Legea respinge OUG 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Reamintim că OUG 37/2021 introdusese prevederi specifice pentru flexibilizarea și debirocratizarea relațiilor de muncă pentru microîntreprinderile cu până la nouă salariați reglementate prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. În această categorie intrau întreprinderile ce au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Astfel, OUG 37/2021 a introdus următoarele prevederi:

 • se elimina obligativitatea includerii fișei postului în contractul individual de muncă. Atribuțiile postului puteau fi comunicate verbal către salariat, însă, dacă acesta solicita în mod expres, atunci fișa postului trebuia comunicată în scris de către angajator, cu specificarea atribuțiilor postului;
 • se elimina obligativitatea întocmirii Regulamentului intern de către angajator.
 • evidența orelor de muncă putea fi ținută de angajator în condiţiile stabilite cu salariații prin acord scris.

Toate prevederile de mai sus au fost abrogate.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1001/2022 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (MO 1020/2022)

Sumar

Ordinul actualizează instrucțiunile pentru aplicarea prevederilor referitoare la calculul contribuției pentru fondul de handicap și clarifică anumite aspecte ce țin de calculul contribuției.

Detalii

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. Contribuabilii care au această obligație și care nu angajează persoane cu handicap, pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

 • să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
 • să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la primul punct să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.

Procentul de 4% din numărul total de angajaţi se determină ca medie aritmetică rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice.

Salariaţii angajaţi cu fracţiune de normă sunt incluşi în numărul total de angajaţi proporţional cu timpul efectiv lucrat conform prevederilor contractului individual de muncă.

În efectivele zilnice nu se includ salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate.

Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se iau în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

Achizitionarea produselor de la unitatile protejate poate fi partiala, existând posibilitatea platii doar a sumei neacoperite pâna la cea stabilita potrivit Legii nr. 448/2006

În situatia în care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, în suma mai mica decât suma datorata bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenta de suma.

În situatia în care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, în suma mai mare decât suma datorata bugetului de stat în luna respectiva, operatorul economic nu datoreaza nicio suma bugetului de stat, iar diferenta în plus se reporteaza în luna urmatoare, în sensul diminuarii de plata.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanță de urgență 132/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative (MO 957/2022)

Sumar

Actul normativ aduce schimbări în Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, în funcționarea Băncii de Dezvoltare a României și în organizarea și funcționarea EXIMBANK.

Contravențiile și sancțiunile referitoare la aplicarea prevederilor RO e-Transport sunt în continuare suspendate și vor fi aplicabile din 1 ianuarie 2023 (anterior suspendarea a fost până la 1 octombrie 2022).

Detalii

Întrucât în numărul precedent al Newsletter-ului Nowium am prezentat un sumar al OUG 132/2022, ordonanța fiind publicată chiar la închiderea ediției noastre, am decis să revenim în această ediție, cu mai multe detalii despre noutățile aduse sistemului RO e-Transport.

Astfel, principalele modificări aduse sistemului RO e-Transport sunt:

 • A fost extinsă până la 1 ianuarie 2023 perioada de grație în care nu se aplică sancțiuni contravenționale
 • Se clarifică semnificația unor termeni și concepte, cum ar fi: operator economic, partida de bunuri, loc de încărcare/descărcare, transport pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat, care potrivit noilor prevederi include și:
  • transportul bunurilor reprezentând transferul între gestiunile unui operator economic între locul de încărcare şi locul de descărcare, situate pe teritoriul naţional;
  • transportul pe teritoriul naţional al bunurilor returnate, care nu au făcut obiectul recepţiei, între operatori economici diferiţi sau între un operator economic şi o persoană fizică;
  • transportul pe teritoriul naţional al bunurilor în cadrul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer şi transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziţia clientului conform art. 270 alin. (12) lit. f) şi art. 2701 din Codul fiscal.
 • Pentru acoperirea tuturor situațiilor practice de transporturi de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul national, au fost introduce noi categorii de utilizatori care au obligaţia declarării datelor:
  • operatorul economic, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat deţinute şi transportate între locul de încărcare şi locul de descărcare, situate pe teritoriul naţional;
  • prestatorul de servicii din România în cazul nontransferurilor, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;
  • beneficiarul din România în cazul nontransferurilor, atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în România;
  • clientul din România în cazul regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât şi pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate iniţial;
  • furnizorul din România în cazul regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România, cât şi în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.
 • organizatorul transportului sau operatorul de transport are obligația de a actualiza în perioada de valabilitate a codului UIT informațiile privind identificarea vehiculului de transport rutier, ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mișcare;
 • se instituie un mecanism de declarare sau actualizare a datelor, după caz, în situația în care Sistemul RO e-Transport nu este funcțional;
 • se introduce un nou termen de valabilitate a codului UIT pentru anumite tranzacții (achiziţii intracomunitare de bunuri, tranzacţii intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, nontransferuri şi transporturi de bunuri reprezentând stocuri la dispoziţia clientului), și anume 15 zile calendaristice începând cu data declarată pentru începerea transportului.
 • se clarifică faptul că în situaţia în care, la punerea în mişcare a mijlocului de transport încărcat cu bunuri cu risc fiscal ridicat sau pe parcursul desfăşurării transportului, sistemul RO e-Transport nu este funcţional, obligaţia de declarare/actualizare se suspendă până la repunerea în funcţiune a sistemului. În acest caz obligațiile de declarare/actualizare trebuie îndeplinite până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare repunerii în funcţiune a sistemului, inclusiv pentru transporturile încheiate.
 • primesc competențe de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor și ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1.797/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF 1.363/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179 ”Declaraţie privind compensaţia la carburanţi” (MO 1000/2022)

Ordinul modifică instrucţiunile de completare a formularului 179 „Declaraţie privind compensaţia la carburanţi”, precum și caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului, ca urmare a modificărilor legislative aduse de OUG 131/2022.

Reamintim că formularul 179 „Declaraţie privind compensaţia la carburanţi” se utilizează la declararea compensaţiei la carburanţi de către operatorii economici care comercializează benzină şi motorină către clienţi finali, persoane fizice și juridice, precum şi către operatorii economici autorizaţi care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu sau pentru revânzare, care acordă o reducere de preţ la preţul de vânzare şi beneficiază de la bugetul de stat de o compensare conform OUG 106/2022.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1843/2022 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi executare a garanţiei (MO 1037/2022)

Ordinul aprobă Procedura privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi executare a garanţiei.

De asemenea, ordinul aprobă modelul “Declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică”.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 3900/2022 privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea prevederilor art. III din OUG 119/2022 pentru modificarea şi completarea OUG 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (MO 1023/2022)

Sumar

Ordinul introduce noi prevederi în Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile operatorilor economici titulari de licenţă, prestatori ai serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale.

Detalii

Sumele capitalizate pentru operatorii economici titulari de licenţă, prestatori ai serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, costurile suplimentare cu achiziţia de energie electrică şi gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic şi, respectiv, consumului tehnologic, faţă de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial și se înregistrează în contabilitate prin articolul contabil 208 «Alte imobilizări necorporale»/analitic distinct = 721 «Venituri din producţia de imobilizări necorporale», după cum urmează:

a)la data de 30 septembrie 2022, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2022-30 septembrie 2022;

b)la data de 31 decembrie 2022, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 octombrie 2022-31 decembrie 2022;

c)la data de 31 martie 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2023-31 martie 2023;

d)la data de 30 iunie 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 aprilie 2023-30 iunie 2023;

e)la data de 31 august 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 iulie 2023 – 31 august 2023.

Determinarea sumelor se efectuează cu respectarea legislaţiei specifice entităţilor care fac obiectul OUG 119/2022, cu completările ulterioare.

Amortizarea sumelor corespunzătoare activelor recunoscute se înregistrează în contabilitate începând cu data de 1 a lunii următoare fiecăreia dintre perioadele prevăzute mai sus, cu respectarea legislaţiei aplicabile.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanță de urgență 143/2022 pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (MO 1049/2022)

Ordonanța aduce modificări reglementărilor cu privire la încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României prin facilitarea schimbării locului de muncă de la un angajator la altul, astfel încât ocuparea unui nou loc de muncă să se poată realiza doar în baza acordului scris exprimat de angajatorul anterior, aspect care permite crearea unui flux unitar de lucru la nivel naţional.

Ordonanța prevede că străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare, cu excepţia celui pentru lucrători sezonieri, poate ocupa un nou loc de muncă, la acelaşi angajator sau la alt angajator, oricând pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1493/2022 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2023 (MO 1044/2022)

Sumar

Ordinul aprobă noile praguri valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri pentru anul de referinţă 2023.

Detalii

Noile praguri valorice Intrastat pentru anul de referinţă 2023 sunt:

 • 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri
 • 1.000.000 lei pentru introduceri de bunuri.

Operatorii economici care în cursul anului 2022 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2022 trebuie să completeze şi să transmită la Institutul Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna de referinţă ianuarie 2023.

În cursul anului 2023 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2023. Aceşti operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declaraţii statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2023 a expedierilor şi/sau a introducerilor de bunuri depăşeşte pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri.

Noile prevederi intră în vigoare la 1 februarie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

1

2

Alte noutăți legislative

Ordinul 3384/2022 privind completarea anexei la OMFP 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice (MO 986/2022)

Sumar

Ordinul completează prevederile OMFP 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice.

Detalii

În scopul verificării corectitudinii datelor raportate în raportul Balanța de verificare pe indicatori şi Balanța de verificare generată prin mijloace tehnice proprii, începând cu situaţiile financiare depuse pentru trimestrul III 2022, se instituie obligativitatea depunerii balanţelor de verificare pentru activitatea proprie, aferente perioadei de raportare, astfel:

a)Balanţa de verificare generată de sistemul naţional de raportare Forexebug ca urmare a transmiterii formularului F1102 – Balanţa de verificare;

b)Balanţa de verificare generată prin mijloacele tehnice proprii.

Instituţiile publice au obligativitatea să prezinte balanţele de verificare de mai sus ordonatorului de credite superior.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 3385/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la OMFP 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare – Forexebug (MO 983/2022)

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 3887/2022 privind desemnarea organelor de specialitate ale Ministerului Finanţelor pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, precum şi pentru stabilirea creanţelor bugetului de stat, în aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment (MO 1021/2022)

înapoi la cuprins ⇑

Circulara 31/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României (MO 971/2022)

Începând cu data de 6 octombrie 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 6,25% pe an.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1842/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF 1.036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat ”Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale (MO 1037/2022)

înapoi la cuprins ⇑

INFO – Cursurile valutare de închidere ale lunii octombrie 2022

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii octombrie 2022 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9141RON; 1 USD =  4,9487 RON; 1 CHF =  4,9460 RON; 1 GBP = 5,7084 RON

înapoi la cuprins ⇑

Nowium Office