Newsletter nr. 7 – noiembrie 2022

cover 11 2022 RO

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză (în jurul datei de 10 decembrie)

Cuprins

 • Clarificări cu privire la aplicarea cotei reduse de TVA de 5% la livrarea de locuințe către persoanele fizice (Legea 301/2022)
 • Procedura privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023 (Ordinul 2053/2022)
 • Au fost aprobate subcriteriile de risc fiscal dezvoltate din criteriile generale de risc fiscal (Ordinul 2017/2022)
 • Modificări cu privire la impozitarea veniturilor din pensii de la 1 ianuarie 2024 (Legea 309/2022)
 • Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante (Ordinul 1923/2022)
 • A fost actualizat Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, prin adăugarea a 3 noi contribuții (Ordinul 1985/2022)
 • Noul nivel al dobânzii de referință a BNR (Circulara 37/2022)
 • Clarificare ANAF referitoare la depunerea Declarației anuale D406 Active (SAF-T Active)
 • Nomenclatura combinată aplicabilă de la 1 ianuarie 2023 (Regulamentul (UE) 2022/1998)
 • Alte noutăți legislative
 • Proiecte legislative
 • Cursurile de închidere ale lunii noiembrie 2022.

Legea 301/2022 pentru aprobarea OUG 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea OUG 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (MO 1107/2022)

Sumar

Legea introduce în Codul fiscal o clarificare a sintagmei „locuință care poate fi locuită ca atare”, aceasta fiind una dintre condițiile de aplicare a cotei reduse de TVA de 5%, conform art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.

Detalii

Locuinţele care în momentul livrării pot fi locuite ca atare reprezintă locuinţele care la data livrării îndeplinesc următoarele condiţii:

 • deţinătorii acestora au acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie;
 • au acces la energie electrică şi apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere;
 • sunt formate cel puţin dintr-un spaţiu pentru odihnă, un spaţiu pentru pregătirea hranei şi un grup sanitar, indiferent care sunt dotările existente şi gradul de finisare la data livrării.

Reamintim că în acest moment se aplică cota redusă de TVA de 5% pentru

 • livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice.
 • livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.

Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare.

Începând cu 1 ianuarie 2023 se aduc modificări plafoanelor până la care se aplică cota de TVA de 5% pentru vânzarea de locuințe către persoane fizice.

 • Se reduce plafonul maxim pentru care se aplică cota redusă de TVA la locuințe. Valoarea maximă nu trebuie să depășească 600.000 lei, exclusiv TVA. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.
 • Persoanele fizice care au încheiat acte juridice având ca obiect plata în avans pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023, vor beneficia de aplicarea cotei reduse de TVA în condițiile aplicabile până la 31 decembrie 2022.
 • Se organizează “Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023”, în format electronic.

Mai multe detalii vor fi prezentate la întâlnirea Tax Group din 9 decembrie: https://taxgroup.ro/calendar

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2053/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023 (MO 1144/2022)

Sumar

Ordinul aprobă Procedura privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023.

Detalii

Registrul este organizat în format electronic şi este gestionat cu ajutorul unei aplicaţii informatice.

Ghidul privind accesul notarilor publici la registru şi modalitatea de utilizare a acestuia sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, şi sunt puse la dispoziţia notarilor publici prin intermediul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

Registrul se completează de notarii publici la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%.

Registrul se utilizează în situaţia în care transmiţătorul drepului de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în scopuri de TVA în România, potrivit art. 316 din Codul fiscal, precum şi în cazul în care codul de înregistrare în scopuri de TVA al acestuia a fost anulat potrivit art. 316 alin. (11) lit. a), c)-e) şi h) din Codul fiscal.

Informațiile cuprinse în registru

Registrul cuprinde următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale dobânditorului/dobânditorilor persoană fizică/persoane fizice.

Aceste date sunt: numele, prenumele şi codul numeric personal.

În cazul dobânditorilor persoane fizice nerezidente, datele de identificare sunt numele şi prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, data şi locul naşterii, tipul, seria şi numărul actului de identitate, statul emitent al actului de identitate.

În situaţia în care dobânditorii sunt căsătoriţi, în registru se înregistrează ambii soţi, cu excepţia situaţiei în care, prin convenţie, s-a stabilit că bunul se dobândeşte de către un singur soţ ca bun propriu, situaţie în care se înregistrează doar soţul care are calitatea de dobânditor.

b) datele de identificare ale transmiţătorului/transmiţătorilor dreptului de proprietate.

Acestea sunt denumirea şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei juridice sau ale altei entităţi fără personalitate juridică sau numele, prenumele şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei fizice. În cazul transmiţătorului/transmiţătorilor al cărui/căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit art. 316 alin. (11) lit. a), c)-e) şi h) din Codul fiscal, se înscrie codul de identificare fiscală.

c) adresa completă a locuinţei achiziţionate cu cota redusă de TVA de 5%, în condiţiile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal;

d) valoarea, fără TVA, la care s-a încheiat operaţiunea economică prin care se transferă dreptul de proprietate asupra locuinţei, inclusiv asupra terenului pe care este construită;

e) numărul şi data încheierii notariale prin care s-a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;

f) datele de identificare ale notarului public care a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;

Acestea sunt numele şi prenumele notarului public care a autentificat actul juridic înscris în registru, codul de identificare fiscală şi numărul unic de înregistrare din Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici (RNENP).

g) datele de identificare ale notarului public care a efectuat înregistrarea în registru a actului juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate, în situaţia în care înregistrarea se face de către un notar asociat al notarului care a autentificat actul;

Aceste date sunt: numele şi prenumele, codul de identificare fiscală şi numărul unic de înregistrare din RNENP.

h) data şi numărul de înregistrare ale înscrierii în registru, care sunt generate automat de aplicaţia informatică.

Rolul notarilor publici

Notarii publici sunt responsabili pentru înscrierea corectă şi completă a informaţiilor în registru.

Accesul notarilor publici la registru, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, se face pe baza unui certificat digital calificat.

Notarii publici sunt înrolaţi în aplicaţia informatică de gestiune a registrului de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, cu următoarele date de identificare: nume, prenume, codul numeric personal, codul de identificare fiscală, numărul unic de înregistrare din RNENP, certificatul digital calificat şi adresa profesională de e-mail. Înrolarea în aplicaţia informatică se face atât pentru notarii publici care autentifică actele juridice, cât şi pentru notarii publici care efectuează înregistrarea în registru.

Registrul se consultă de notarii publici pentru a verifica îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţionarea, cu cota redusă de TVA de 5%, de către orice persoană fizică a unei singure locuinţe care are o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, potrivit art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal. Îndeplinirea condiţiei se verifică înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata unui avans reprezentând plata parţială sau integrală a contravalorii pentru achiziţia unei locuinţe a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu cota redusă de TVA de 5%.

După efectuarea fiecărei înscrieri în registru, precum şi după fiecare consultare a registrului, notarului public i se eliberează un certificat generat de aplicaţia informatică. Certificatul se ataşează la documentaţia actului autentic încheiat.

Îndreptarea eventualelor erori materiale produse cu ocazia efectuării înscrierilor în registru se face de către notarul public care a efectuat înscrierea în registru a informaţiilor pentru care este necesară îndreptarea erorii materiale.

Dispoziţii speciale privind organizarea registrului în anul 2023

În anul 2023, notarii completează registrul şi cu informaţiile din actele juridice între vii autentificate în anul 2023, care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 600.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata unui avans reprezentând plata parţială sau integrală a contravalorii pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2017/2022 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (MO 1112/2022)

Sumar

În urma analizei de risc efectuate de organele fiscale, contribuabilii pot fi încadrați în una din cele 3 clase principale de risc: mic, mediu sau ridicat.

Analiza de risc efectuată de organele fiscale se face în funcție de patru criterii generale stabilite la art. 7 alin. (7) din Codul de procedură fiscală:
a) criterii cu privire la înregistrarea fiscală;
b) criterii cu privire la depunerea declarațiilor fiscale;
c) criterii cu privire la nivelul de declarare;
d) criterii cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori.

Ordinul aprobă subcriteriile de risc dezvoltate din cele patru criterii generale menționate mai sus.

Detalii

Dezvoltarea subcriteriilor de risc se realizează prin raportare la riscurile de neconformare în ceea ce priveşte îndeplinirea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor prevăzute de legislaţia fiscală, asociate celor patru criterii generale.

Riscurile de neconformare sunt riscuri care privesc înregistrarea fiscală, depunerea declaraţiilor fiscale, nivelul de declarare şi realizarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi către alţi creditori.

Riscurile privind înregistrarea fiscală vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, indiferent de forma juridică, din perspectiva respectării obligaţiilor de înregistrare fiscală.

Riscurile privind depunerea declaraţiilor fiscale vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva respectării obligaţiilor de depunere, cu date complete şi la termen, a declaraţiilor fiscale.

Riscurile privind nivelul de declarare vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva corectitudinii, coerenţei, concordanţei cotei şi cuantumului impozitelor, taxelor şi contribuţiilor declarate în declaraţiile fiscale şi în alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabili.

Riscurile privind realizarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi către alţi creditori vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva îndeplinirii obligaţiilor de plată faţă de bugetul general consolidat şi faţă de terţi, precum şi aspecte legate de solvabilitatea şi bonitatea acestora.

Ordinul aprobă subcriteriile de risc dezvoltate din cele patru criterii generale menționate mai sus, astfel:

a)pentru criteriul cu privire la înregistrarea fiscală:

1. neînregistrarea în scopuri de TVA;

2. neînregistrarea ca plătitor de impozit pe profit;

3. neînregistrarea ca plătitor de impozit specific;

4. neînregistrarea ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor;

5. neînregistrarea ca plătitor de accize;

6. neînregistrarea ca plătitor de impozit pe impozitul pe venit, precum şi al contribuţiilor sociale obligatorii;

7. neînregistrarea fiscală în cazul desfăşurării de activităţi, obţinerii de venituri şi altor situaţii prevăzute de lege pentru care există obligativitatea de înregistrare fiscală;

8. riscurile asociate acţionarilor/asociaţilor/administratorilor/altor persoane, din perspectiva înregistrării fiscale;

b)pentru criteriul cu privire la depunerea declaraţiilor fiscale:

1. depunerea cu întârziere a declaraţiilor fiscale;

2. nedepunerea declaraţiilor fiscale;

3. depunerea eronată a declaraţiilor fiscale;

4. riscurile asociate acţionarilor/asociaţilor/administratorilor/altor persoane, din perspectiva depunerii declaraţiilor fiscale;

c)pentru criteriul cu privire la nivelul de declarare:

1. incoerenţa datelor din declaraţiile fiscale faţă de datele din alte formulare prevăzute de lege, depuse de contribuabil;

2. neconcordanţa datelor din declaraţiile fiscale şi din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil, în comparaţie cu datele şi informaţiile transmise de terţi;

3. declararea incorectă a cotei şi cuantumului impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de către contribuabil;

4. reducerea profitabilităţii;

5. riscurile asociate acţionarilor/asociaţilor/administratorilor/altor persoane, din perspectiva nivelului de declarare;

d)pentru criteriul cu privire la realizarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi către alţi creditori:

1. plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale;

2. neachitarea obligaţiilor fiscale;

3. insolvabilitatea;

4. riscurile asociate acţionarilor/asociaţilor/administratorilor/altor persoane, din perspectiva realizării obligaţiilor de plată.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 309/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 1109/2022)

Sumar

Legea aduce modificări Codului fiscal cu privire la impozitarea veniturilor din pensii, fiind totodată incluse în această categorie și drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii 1/2020 privind pensiile ocupaționale.

Detalii

Legea modifică modul de determinare a venitului impozabil din pensii după cum urmează:

 • pentru sumele primite ca plată unică de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat şi moştenitorii legali ai acestora, în conformitate cu Legea 411/2004, venitul impozabil este constituit din sumele care depăşesc contribuţiile nete ale participanţilor la care fiecare fond de pensii acordă un singur plafon de venit neimpozabil de 2000 lei;
 • pentru sumele primite ca plăţi eşalonate în rate de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat şi moştenitorii legali ai acestora, în conformitate cu Legea 411/2004, venitul impozabil este constituit din sumele care depăşesc contribuţiile nete ale participanţilor, la care se aplică plafonul de venit neimpozabil pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de pensii;
 • pentru sumele primite ca plată unică de către participanţii la fondurile de pensii facultative şi/sau fondurile de pensii ocupaţionale şi moştenitorii legali ai acestora, în conformitate cu Legea 204/2006 şi Legea 1/2020, venitul impozabil este constituit din sumele care depăşesc contribuţiile nete ale participanţilor, la care fiecare fond de pensii acordă un singur plafon de venit neimpozabil;
 • pentru sumele primite ca plăţi eşalonate în rate de către participanţii la fondurile de pensii facultative şi/sau ocupaţionale, precum şi moştenitorii legali ai acestora, în conformitate cu Legea 204/2006 şi Legea 1/2020, venitul impozabil este constituit din sumele care depăşesc contribuţiile nete ale participanţilor, la care se aplică plafonul de venit neimpozabil pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de pensii.

Noile prevederi intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1923/2022 privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante (MO 1058/2022)

Sumar

Ordinul aprobă Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante.

Publicarea listei are ca scop mediatizarea contribuabililor persoane juridice, care şi-au declarat şi achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii bugetare restante.

Detalii

Pentru întocmirea listei se au în vedere următoarele condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ de către contribuabili:
a) sunt depuse, pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;
b) au achitate la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege obligaţiile fiscale principale şi accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;
c) nu înregistrează obligaţii bugetare restante la data întocmirii listei.

Nu fac obiectul publicării contribuabilii care au fost declaraţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, sau au fost declaraţi inactivi potrivit Codului de procedură fiscală.

Lista cuprinde denumirea contribuabililor şi codul de identificare fiscală.

La întocmirea listei se au în vedere informaţiile referitoare la obligaţiile bugetare înregistrate în evidenţele fiscale ale contribuabililor persoane juridice, existente la nivelul organelor fiscale.

La publicarea listei pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal se verifică condiţiile prevăzute mai sus atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru sediile secundare ale acestora. În acest caz, lista cuprinde contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal fără a mai fi menţionate sediile secundare ale acestora.

Publicarea listei se face trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

În situaţia în care se constată erori materiale şi omisiuni cu privire la informaţiile cuprinse în listă, organul fiscal, în baza unui referat aprobat de conducătorul acestuia, prelucrează, de îndată, în sistem informatic, modificările informaţiilor publicate pentru fiecare contribuabil.

Prin eroare materială se înţelege:

a) preluarea eronată a datelor din evidenţele fiscale existente la nivelul organelor fiscale;
b) publicarea eronată a unor contribuabili care, potrivit legii, nu îndeplinesc criteriile prevăzute mai sus.

Constituie omisiune la publicare neselectarea, din eroare, a unor contribuabili care îndeplineau criteriile prevăzute.

Lista se publică de organele fiscale pe pagina de internet proprie, aceasta poate fi accesată direct la acest link: https://www.anaf.ro/restante/listaalba.xhtml sau pe pagina ANAF, secțiunea „Servicii online”, subsecțiunea „Lista contribuabililor fără obligații restante”.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1985/2022 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui ANAF 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic (MO 1080/2022)

Ordinul actualizează Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, fiind introduse 3 noi contribuții:

 • Contribuţia de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz;
 • Contribuţia de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz;
 • Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pensionari, care realizează venituri din pensii, pentru partea de venituri care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei.

înapoi la cuprins ⇑

Circulara 37/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României (MO 1078/2022)

Începând cu 9 noiembrie 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 6,75% pe an.

înapoi la cuprins ⇑

CLARIFICARE ANAF referitoare la depunerea Declarației anuale D406 Active (SAF-T Active)

ANAF a publicat în 14 noiembrie o clarificare cu privire la depunerea Declarației informative D406 active (SAF-T Active), prin care sunt declarate mijloacele fixe. Astfel se fac următoarele clarificări:

 • Mijloacele fixe se raportează anual, iar termenul de raportare este până la data depunerii situațiilor financiare;
 • Răspunsul nr. 5 din secțiunea III ”Întrebări privind contextul legislativ pentru raportarea Declarației D406 – SAF-T” a documentului postat pe site-ul ANAF intitulat ”ÎNTREBĂRI FRECVENTE ȘI RĂSPUNSURI SPECIFICE SCHEMEI SAF-T” (pagina 49 din document) se modifică astfel:

”Mijloacele fixe se raportează anual, iar termenul de raportare este până la data depunerii situațiilor financiare. În cazul în care anul financiar se încheie la 31 martie (an fiscal modificat), pentru anul fiscal 01.04.2021 – 31.03.2022, contribuabilul în cauză (pentru care obligația de raportare SAF-T a început, conform legii, la 01.01.2022) nu va depune D406 active pentru acest an financiar.

Acest contribuabil va depune prima Declarație D406 active pentru anul financiar 01.04.2022 – 31.03.2023, până la data depunerii situațiilor financiare aferente acestui an (i.e. 150 de zile de la data încheierii exercițiului financiar, sub rezerva modificarilor legislative care pot interveni în ceea ce privește acest termen).”.

 • Regula generală pentru depunerea Declarației D406 active este aceea că, această declarație se depune până la data depunerii situațiilor financiare în condițiile în care pentru anul financiar aferent au fost depuse anterior toate celelalte declarații D406 obligatorii (lunare sau trimestriale).

înapoi la cuprins ⇑

Regulamentul (UE) 2022/1998 – Nomenclatura combinată aplicabilă de la 1 ianuarie 2023

Începând cu 1 ianuarie 2023 va intra în vigoare noua Nomenclatură combinată. Aceasta se poate consulta la linkul de mai jos:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1998

Noua Nomenclatură combinată conține coduri tarifare noi pentru o serie de produse, iar utilizarea codurilor tarifare este necesară pentru operațiunile vamale, pentru întocmirea raportărilor Intrastat, pentru întocmirea raportărilor SAF-T, a facturilor electronice (RO e-Factura) și a declarării operațiunilor în sistemul RO e-Transport.

Nu în ultimul rând, codurile tarifare au importanță și la stabilirea regimului de TVA, respectiv aplicarea cotelor reduse de TVA sau a măsurilor de simplificare (taxare inversă).

Foarte probabil și ANAF va actualiza nomenclatorul tarifar folosit în cadrul raportărilor SAF-T.

înapoi la cuprins ⇑

Alte noutăți legislative

Ordinul 4092/2022 pentru modificarea Specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO_CIUS – și a regulilor operaționale specifice aplicabile la nivel național, aprobate prin OMF 1.366/2021 (MO 1148/2022)

Ordinul aduce modificări specificaţiilor tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO_CIUS – şi regulile operaţionale specifice aplicabile la nivel naţional. Completările sunt importante pentru dezvoltatorii aplicațiilor ce privesc facturarea electronică și sistemul RO e-Factura.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1527/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (MO 1144/2022)

Ordinul aduce noi completări clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) – fiind definite următoarele ocupații:

 • coordonator programe de sport
 • creator de conţinut online
 • logistician responsabil comenzi
 • manager comerţ electronic
 • manager logistică şi distribuţie
 • ofiţer de politici recreaţionale
 • operator în centrale hidroelectrice
 • operator platformă logistică
 • organizator evenimente
 • registrator de registrul comerţului
 • tehnician în hotelărie.

Ocupaţia “auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională” se redenumește în “auditor de sistem de management al sănătăţii şi securităţii în muncă”.

Sunt operate și reclasificări ale unor poziții în nomenclator.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 5964/2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize (MO 1107/2022)

Ordinul aprobă instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize.

înapoi la cuprins ⇑

TG 9.12 1TG 9.12 2

Proiecte legislative

Informațiile din proiectele legislative prezentate mai jos nu sunt aplicabile până când acestea nu vor fi publicate în Monitorul Oficial. Vă vom ține la curent asupra aprobării și publicării acestora în următoarele ediții ale Newsletter-ului Nowium.

Proiect de lege ce vizează reducerea perioadei de păstrare a registrelor de contabilitate și a documentelor justificative

Un proiect de lege ce a trecut de Senat și urmează a fi dezbătut de Camera Deputaților are în vedere modificarea Legii contabilității în sensul reducerii perioadei de păstrare a registrelor de contabilitate și a documentelor justificative de la 10 ani la 5 ani. Perioada de 5 ani ar urma să se calculeze de la 1 ianuarie a anului următor celui incheierii exercitiului financiar in care au fost intocmite.

Aici vedem o problemă legată de perioada de prescripție, aceasta fiind tot de 5 ani, dar calculată de la 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală.

Proiectul legislativ mai prevede si modificarea termenului privind memoria fiscala. Operatorii economici sunt obligati sa asigure pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioada de 5 ani.

Reamintim că în aceeași sferă a perioadei de păstrare a documentelor avem deja în vigoare o modificare aplicabilă de la 1 ianuarie 2023 pentru statele de salarii. Astfel, statele de salarii pentru care angajatorul are o declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale (declarația 205) sau pentru care angajatorul are obligaţia legală de a depune declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la ANAF (declarația 112), se păstrează timp de 5 ani.

Proiectul se va aplica după ce va fi publicat în Monitorul Oficial.

înapoi la cuprins ⇑

Proiect de Ordin pentru reglementarea unor aspecte contabile

Proiectul publicat de Ministerul Finanțelor vizează modificarea mai multor reglementări contabile din OMFP 1802/2014 (reglementările generale), OMFP 2844/2016 (IFRS) și OMFP 3103/2017 (ONG).

Majoritatea modificărilor se referă la OMFP 1802/2014 și le vom prezenta în continuare, o parte dintre ele fiind comune celor 3 ordine de reglementare menționate mai sus.

Întreruperea capitalizării costurilor îndatorării

Se propune completarea reglementărilor contabile cu privire la condițiile în care se întrerupe capitalizarea costurilor îndatorării, având în vedere că în prezent există prevederi legate doar de data începerii și de data încetării capitalizării costurilor îndatorării. Astfel, se propune ca o entitate să întrerupă capitalizarea costurilor îndatorării pe parcursul perioadelor prelungite în care aceasta nu lucrează efectiv la realizarea activului cu ciclu lung de fabricație.

Costuri efectuate în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia

Se aduc precizări suplimentare în ceea ce privește cheltuielile de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor. Astfel, contractarea serviciilor premergătoare obținerii autorizației de construcție a imobilizării corporale, fără a fi urmată de efectuarea de cheltuieli, nu este suficientă pentru recunoașterea acestora în costul activului corespunzător.

Avansuri de la clienți

Se propune completarea reglementărilor curente cu următoarele noi completări:

Dacă un client plătește o sumă înainte ca entitatea să transfere un bun sau un serviciu clientului, în momentul efectuării plății entitatea înregistrează o datorie aferentă contractului. Aceasta reprezintă obligația unei entități de a transfera unui client bunurile sau serviciile pentru care a primit de la client o contravaloare.

La primirea unei plăți în avans de la un client, entitatea recunoaște o datorie aferentă contractului (contul 419 „Clienți – creditori”) la valoarea plății în avans pentru obligația sa de a transfera sau de a fi pregătită să transfere bunuri sau servicii în viitor. Entitatea scoate din evidență acea datorie și recunoaște venituri atunci când transferă bunurile sau serviciile respective și, prin urmare, își îndeplinește obligația contractuală.

O entitate poate percepe uneori un avans nerambursabil de la client, la începutul contractului sau aproape de această dată (de exemplu, comisioanele de activare din contractele de telecomunicații, comisioanele de constituire din anumite contracte de servicii și onorariile inițiale din unele contracte de furnizare). În această situație entitatea trebuie să stabilească dacă avansul încasat se referă la prestarea unui serviciu. Dacă avansul încasat reprezintă o plată în avans pentru servicii viitoare (sumă recunoscută în contul 472 „Venituri înregistrate în avans”), acesta va fi recunoscut la venituri atunci când vor fi prestate acele servicii viitoare.

Dividende interimare

În ceea ce privește dividendele repartizate trimestrial, reglementările contabile în vigoare prevăd doar modul de contabilizare a acestora de către entitățile care repartizează dividende, nu și de către entitățile care primesc sumele respective. Se propune ca entitățile care primesc dividende interimare să le recunoască pe seama datoriilor (articol contabil 461 „Debitori diverși”/analitic distinct = 467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”).

Regularizarea sumelor se efectuează pe seama dividendelor cuvenite în baza situațiilor financiare anuale ale entității care a optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar (articol contabil 467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende” = 461 „Debitori diverși”/analitic distinct).

Acționarea în nume propriu sau în calitate de intermediar – recunoașterea veniturilor

Sunt introduse exemple de indicatori ai faptului că o entitate acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar determinând astfel modul de recunoaștere a veniturilor.

Cesionare prin contract de licență a proprietății intelectuale

Sunt completate reglementările contabile cu prevederi extinse cu privire la tratamentul contabil aplicabil atunci când o entitate acordă unui client dreptul de a utiliza proprietatea sa intelectuală.

Planul de conturi general

În planul de conturi general se introduc conturile:

 • 467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”
 • 6053 „Cheltuieli privind consumul de gaze naturale”
 • 6058 „Cheltuieli cu alte utilități”
 • 694 „Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit”
 • 794 „Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit”, precum și grupa 79 „Venituri din impozitul pe profit”.

Denumirea grupei de conturi 60 se modifică în „Cheltuieli privind stocurile și alte consumuri”, iar denumirea contului 605 se modifică în „Cheltuieli privind utilitățile”.

Proiectul se va aplica după ce va fi publicat în Monitorul Oficial.

înapoi la cuprins ⇑

Proiect de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Prevederile Ordinului sunt similare cu cele ale OMF 85/2022 aplicabil pentru situațiile financiare / raportările contabile întocmite la 31 decembrie 2021. Față de acestea, prin noul proiect se propune raportarea distinctă a următoarelor informații:

 • Identificatorul entității juridice, raportat prin intermediul formularului de Bilanț/Situația activelor datoriilor și capitalurilor proprii (Codul LEI). Acesta va fi completat dacă entitatea dispune de un cod LEI;
 • Cheltuielile privind consumul de gaze naturale, în cadrul cheltuielilor privind utilitățile;
 • Cheltuielile cu impozitul pe profit, respectiv veniturile din impozitul pe profit, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.

Proiectul propune și extinderea aplicării prevederilor Ordinului 450/2016 cu privire la corectarea erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale / raportările contabile anuale și pentru situațiile financiare anuale consolidate.

Proiectul se va aplica după ce va fi publicat în Monitorul Oficial.

înapoi la cuprins ⇑

PROIECT de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Un nou proiect de Ordonanță de urgență are în vedere modificări multiple de ordin fiscal din care menționăm mai jos pe cele mai importante:

Salariul minim în domeniul construcțiilor

Salariul minim brut în domeniul construcțiilor se va majora de la 1 ianuarie 2023 la 4.000 lei (de la 3.000 lei în 2022).

În domeniul agroalimentar nu se menționează vreo majorare a nivelului salariului minim brut.

Deducere fiscală suplimentară pentru cei plătiți cu salariul minim

În perioada ianuarie – decembrie 2023, în cazul salariaților care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv;

Condiția prevăzută lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG și 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri.

Prevederile de mai sus se aplică în același condiții și în următoarele cazuri:

a) salariaților care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct.7, art. 138^2 și la art. 154 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal;

b) veniturior din salarii şi asimilate salariilor astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal obținute în baza unui raport de serviciu.

Suma de 200 de lei se diminuează în funcție de diverse situații cum ar fi modificarea salariului de bază în cursul lunii, data de angajare a unor noi salariați în cursul lunii, fracția din lună pentru care se determină salariul, data de la care încetează contractul de muncă

Pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului minim la care se vor raporta calculul CAS și CASS pentru contractele de muncă cu timp parțial va fi diminuat cu 200 lei lunar.

Impozitul pe profit / impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

În situația în care, ulterior depunerii formularului de redirecționare potrivit alin. (4) al art.42/art.56 din Codul fiscal, impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată, aceștia datorează bugetului de stat diferența de impozit pe profit/impozit pe venitul microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus.

Procedura privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe venitul microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate se stabilește prin ordin al președintelui ANAF.

Impozitul pe venit

Se propune revizuirea reglementării privind condiția de acordare a facilității fiscale pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate în sectorul construcții, care vizează modul de raportare la nivelul salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi, în sensul înlocuirii sintagmei “de minimum 3.000 lei lunar” cu sintagma “stabilit potrivit legii pentru sectorul construcții”.

Măsura are în vedere corelarea prevederilor din Codului fiscal referitoare la condiția de acordare a facilității fiscale pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate în sectorul construcții cu reglementările prin care se stabilește nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor.

Sunt propuse corelări de natură tehnică cu privire la abrogarea prevederilor referitoare la neimpozitarea veniturilor reprezentând prime de asigurare voluntară de sănătate, precum și servicii medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană și includerea acestora în plafonul lunar de 33%.

Facilitățile fiscale pentru educație timpurie

Se prelungește suspendarea aplicării facilităților fiscale pentru educație timpurie.

Suspendarea depunerii declarațiilor 392 și 393

Obligativitatea depunerii declarațiilor informative 392A, 392B și 393 va fi suspendată și în 2023. Suspendarea se aplică din 2017.

Extindere termen dotare cu case de marcat a automatelor comerciale

Termenul de dotare a automatelor comerciale cu case de marcat va fi prelungit cu un an, adică până la 31 decembrie 2023.

Proiectul se va aplica după ce va fi publicat în Monitorul Oficial.

înapoi la cuprins ⇑

INFO – Cursurile valutare de închidere ale lunii noiembrie 2022

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii noiembrie 2022 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9184 RON; 1 USD =  4,7383 RON; 1 CHF =  4,9890 RON; 1 GBP = 5,6933 RON

înapoi la cuprins ⇑

cover spate2