Newsletter nr. 2 – februarie 2024

Newsletter RO 02 2024

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză

Cuprins

 1. Actualizarea formularelor fiscale 205 și 207 (Ordinul 154/2024)
 2. Actualizarea formularelor fiscale 100, 710 și a nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat (Ordinul 172/2024)
 3. Actualizarea formularului 208 (Ordinul 253/2024)
 4. Extinderea măsurilor de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare (OUG 5/2024)
 5. Cursurile valutare de închidere ale lunii februarie 2024
 6. Indicatori sociali

Ordinul 154/2024 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă şi câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” (MO 100/2024)

Sumar

Ordinul actualizează formularele fiscale:

 • 205 „Declarație informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”
 • 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”.

Detalii

Declarația 205

Noul formular 205 se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reţinere la sursă, precum şi a câştigurilor/pierderilor din transferul aurului de investiţii, realizate începând cu 1 ianuarie 2023, iar actualizarea acestuia a fost determinată de modificările legislative aduse în ultima perioadă, din care menționăm mai jos un scurt rezumat.

Obligația de reținere la sursă a impozitului pe veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate de către entitățile prevăzute la art. 96^1 din Codul fiscal -> modificare adusă de Legea 142/2022.

Entitățile prevăzute la art. 96^1 alin.(1) din Codul fiscal au obligația reținerii la sursă a impozitului pe venit, declarării și plății acestuia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, atât pentru veniturile obținute din România, cât și pentru cele obținute din străinătate, impozitul fiind final.

Impozitul se stabilește în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare/instrumentelor financiare derivate:

 • deținute o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv – în acest caz, impozitul se determină prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig,
 • deținute o perioadă mai mică de 365 de zile – în acest caz, impozitul se determină prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câștig.

De asemenea, potrivit art.96^1 alin.(2) din Codul fiscal, entitățile prin care sunt efectuate transferuri ale aurului de investiții au obligația să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, formularul 205 privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil.

Impozitul reținut la sursă pentru veniturile din alte surse (bacșiș)

Sumele provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi sunt calificate ca venituri din alte surse și se supun regimului fiscal prevăzut de titlul IV ”Impozitul pe venit”, Capitolul X ”Venituri din alte surse” din Codul fiscal. Impozitul pe venit datorat de salariat se reţine la sursă la momentul distribuirii bacşişului de către plătitorii de venituri şi se achită la bugetul de stat, potrivit art.115 din Codul fiscal.

Cine depune declarația 205?

Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit  (formular 205) se completează şi se depune de către plătitorii de venituri/intermediarii definiţi potrivit legislaţiei în materie, societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii autoadministrate, administratorii de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români sau nerezidenţi care au în România un sediu permanent care are calitatea de intermediar, şi care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Codul fiscal, pentru următoarele tipuri de venituri:

a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) venituri sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv;
d) venituri sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mică de 365 de zile;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice;
f) venituri din premii;
g) venituri din jocuri de noroc;
h) venituri provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi;
i) venituri din alte surse, altele decât veniturile provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal;
j) venituri din activităţi independente prevăzute la art. 682 din Codul fiscal şi venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal.

În cazul persoanelor fizice nerezidente care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenţi români, entităţile prevăzute la art. 961 alin. (1) din Codul fiscal au obligaţia să depună declaraţia atât pentru contribuabilul persoană fizică nerezidentă care nu face dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, cât şi pentru contribuabilul persoană fizică nerezidentă care face dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, potrivit dispoziţiilor art. 230 alin. (5) din Codul fiscal.

Declaraţia se depune şi pentru câştigurile/pierderile din transferul aurului de investiţii, potrivit dispoziţiilor art. 961 alin. (2) din Codul fiscal.

Alte informații

În cazul veniturilor din dividende, impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, se cuprinde în declaraţia aferentă perioadei în care s-a aprobat distribuirea dividendelor.

Declarația 207

Declarația 207 este o declaraţie informativă cu privire la impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi.

Cine depune declarația 207?

Declarația 207 se depune de:

 • plătitorul de venit ce are obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul Fiscal (venituri din dividende, dobânzi, redevențe, comisioane, servicii prestate în România, etc. realizate de nerezidenți) sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.
 • plătitorul de venit pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul Fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Declarația se depune şi de către plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, atunci când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.

Termenul de depunere a declarațiilor D205 și D207

Declaraţia se completează şi se depune anual:

 • până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
 • ori de câte ori se constată erori în declaraţia depusă anterior, se completează şi depune o declaraţie rectificativă.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială, sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Nedepunerea declarațiilor D205 și D207 constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

 • cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari;
 • cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 172/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului președintelui ANAF 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 100/2024)

Sumar

Ordinul actualizează formularele fiscale 100 și 710, cât și Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, pentru a fi aliniate cu modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 296/2023.

Detalii

Formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” este actualizat pentru următoarele impozite:

 • impozitul pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, reţinut la sursă de către persoanele juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă
  • termenul de depunere a declaraţiei lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare.
 • impozitul pe cifra de afaceri datorat de instituţiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine:
  • pentru trimestrele I-III, termenul de depunere este până la 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare;
  • pentru trimestrul IV, termenul de depunere este până la 25 martie inclusiv a anului următor.
 • impozitul specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale:
  • pentru trimestrele I-III, termenul de depunere este până la 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare;
  • pentru trimestrul IV, termenul de depunere este până la data depunerii declaraţiei anuale privind impozitul pe profit.
 • taxa specială anuală:
  • plăţi anticipate datorate trimestrial în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea 296/2023 – termenul de depunere a declaraţiei este până la 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare;
  • regularizată în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea 296/2023 – termenul de depunere până la 30 iunie a anului următor, odată cu depunerea situaţiilor financiare.
 • impozitul pe profit stabilit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri – se completează de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit care datorează impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Se elimina rândurile privind „Sponsorizări şi burse acordate”, respectiv „Cost de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale”.

Formularul 710 „Declaraţie rectificativă” se referă la corecția informațiilor raportate prin formularul 100.

Ordinul actualizează totodată și instrucțiunile de completare a celor două formulare 100 și 710.

Formularele 100 și 710, Nomenclatorul anexă la Formularul 100 și Instrucțiunile de completare a formularelor 100 și 710 se utilizează începând cu obligațiile aferente lunii ianuarie 2024.

înapoi la cuprins ⇑

Tax Group - 03 2024


Ordinul 253/2024 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (MO 135/2024)

Sumar

Ordinul actualizează formularul fiscal 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” și instrucțiunile de completare a acestuia.

Acest formular se utilizează pentru declararea informaţiilor privind tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Detalii

Declaraţia 208 se completează şi se depune lunar (anterior se depunea semestrial), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi plăţii impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Declarația cuprinde informaţii privind tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, supuse impozitului pe venit, potrivit legii.

înapoi la cuprins ⇑


Ordonanță de urgență 5/2024 pentru modificarea şi completarea OUG 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (MO 93/2024)

Sumar

Ordonanța modifică și extinde aplicarea OUG 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare.

Detalii

Prezentăm în continuare principalele modificări aduse OUG 67/2023:

 • Se prevede instituirea unui mecanism de monitorizare a preţurilor produselor agricole şi alimentare, mecanism ce se va reglementa printr-un ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Consiliului Concurenţei.
 • Se extinde aplicarea măsurilor instituite de OUG 67/2023 până la data de 31 martie 2024 (anterior măsurile se aplicau până la 31 ianuarie 2024).
 • Este actualizată lista produselor agricole și alimentare supuse acestor prevederi.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 159/2024 privind abrogarea Ordinului preşedintelui ANAF 1.889/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun (MO 109/2024)

înapoi la cuprins ⇑


Cursurile valutare de închidere ale lunii februarie 2024

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii februarie 2024 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9690 RON; 1 USD =  4,5823 RON; 1 CHF = 5,2072 RON; 1 GBP = 5,8022 RON


Indicatori sociali 2024

Impozite și contribuții 2024

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă


- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 40 lei (de la 01.01.2024)

Salariul minim pe economie (brut)

-> 3.300 lei (începând cu 1 octombrie 2023)


-> 4.582 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor (începând cu veniturile lunii noiembrie 2023)

-> 3.436 lei pentru angajații din sectorul agricol şi industria alimentară (începând cu veniturile lunii noiembrie 2023)

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

23 lei

57,5 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- pentru veniturile de până la 10.000 lei, cota de CAS implicită este redusă la 21,25% (20,25% începând cu 01.01.2024), iar pentru ceea ce depășește plafonul de 10.000 lei se aplica cota de 25%

- prin optiune, salariatul poate alege să contribuie și la pilonul II de pensii, adică i se va reține cota standard de 25% asupra întregului venit.

înapoi la cuprins ⇑

Nowium Back Cover