Newsletter nr. 2 – februarie 2023

logo news 2 23 RO

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză

Cuprins

 1. O nouă amnistie fiscală pentru reîncadrarea veniturilor din alte surse și a celor din tichete cadou (Legea 43/2023)
 2. Implementarea DAC7 în Codul de procedură fiscală (OG 16/2023)
 3. Procedura de calcul, încasare și plata a impozitului din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan (Ordinul 396/2022)
 4. Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan (Ordinul 216/2023)
 5. Declararea și plata contribuției de solidaritate (Ordinul 172/2023)
 6. Actualizarea formularului 112 (Ordinul 165/2023)
 7. Actualizarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic (Ordinul 170/2023 și Ordinul 188/2023)
 8. Alte noutăți legislative
 9. Cursurile de închidere ale lunii februarie 2023
 10. Indicatori sociali

Legea 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale (MO 163/2023)

Sumar

Legea aduce o nouă amnistie pentru reîncadrarea veniturilor din alte surse în venituri de natură salarială și ale veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii. Amnistia se aplică pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2020.

Detalii

Se anulează diferențele de obligații fiscale principale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi, respectiv, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la 31 decembrie 2020 inclusiv, şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Anularea se aplică inclusiv în situaţia în care tichetele cadou au fost acordate de către plătitorul de venit către angajatorul persoanelor fizice pentru a le distribui angajaţilor acestora în numele plătitorului de venit.

Organul fiscal nu reîncadrează în venituri din salarii şi asimilate salariilor veniturile din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora şi încadrate în categoria veniturilor din alte surse şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioada anterioară datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor prevăzute la primul paragraf, stinse prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată în condiţiile art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2020 inclusiv, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor.

Termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea pentru sumele prevăzute mai sus începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi (27 februarie 2023).

Anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu, de către organul fiscal competent sau la cererea contribuabilului, după caz, prin emiterea şi comunicarea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, conform procedurii legale aprobate prin ordin al preşedintelui ANAF în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute mai sus, acesta revocă decizia de impunere şi nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Procedura de aplicare, precum şi modalităţile de restituire a sumelor prevăzute de prezenta lege se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanța 16/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (MO 86/2023)

Sumar

Ordonanța transpune prevederile Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului care modifică Directiva 2011/16/UE pentru cooperarea administrativă și extinde schimbul automat de informații în domeniul fiscal la veniturile realizate prin intermediul platformelor digitale („DAC7”).

Totodată ordonanța introduce modificări ale procedurii amiabile și se extinde scopul aplicării acesteia. Sunt de asemenea introduse noi modificări cu privire la obligațiile de raportare ale instituțiilor financiare și la schimbul de informații.

Detalii

DAC 7

Începând cu 2023, operatorii de platforme din state membre și state terțe au obligația de a raporta anual informații referitoare la activitatea economică derulată de persoanele fizice și juridice pe respectivele platforme, până la data de 31 ianuarie a anului următor perioadei de raportare.

Operator de platformă înseamnă o Entitate care pune la dispoziția Vânzătorilor, în temeiul unor contracte, o întreagă Platformă sau o parte a acesteia. Operatorii de platforme care au obligația de raportare DAC7 trebuie să se înregistreze la autoritatea competentă din România sau din oricare alt stat membru în vederea respectării procedurilor de diligență fiscală și de raportare. Acesta are obligația de raportare dacă se află în oricare dintre situațiile următoare:

a) are rezidență fiscală în România sau într-un alt stat membru sau:

 • este constituit în temeiul legislaţiei din România sau dintr-un alt stat membru;
 • are sediul conducerii, inclusiv sediul conducerii efective, în România sau într-un alt stat membru;
 • are un sediu permanent în România sau într-un alt stat membru şi nu este un Operator de platformă Calificat din afara Uniunii;

b) facilitează realizarea unei Activități Relevante de către Vânzători Raportabili sau a unei Activități Relevante care implică închirierea unui bun imobil situat în România sau într-un alt stat membru şi nu este un Operator de Platformă Calificat din afara Uniunii.

Platformă înseamnă orice software, inclusiv un site web sau o parte a unui site web, şi aplicaţii, inclusiv aplicaţii mobile, care permit Vânzătorilor să fie conectaţi cu alţi utilizatori în scopul realizării unei Activităţi Relevante, în mod direct sau indirect, pentru aceşti utilizatori.

Activitate Relevantă înseamnă o activitate realizată în schimbul unei Contraprestații şi constă în oricare dintre următoarele:

a) închirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidenţiale şi comerciale, precum şi de orice alte bunuri imobile şi spaţii de parcare;

b) un Serviciu Personal;

c) vânzarea de Bunuri;

d) închirierea oricărui mijloc de transport.

Vânzător înseamnă un utilizator al unei Platforme, care poate fi o persoană fizică sau o Entitate, şi care este înregistrat pe Platformă în orice moment din Perioada de raportare şi realizează o Activitate Relevantă. Nu se raportează informații în legătură cu următoarele tipuri de Vânzători:

a) Entități Guvernamentale;

b) Entități ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate în mod regulat pe o piaţă reglementată sau Entități afiliate unei Entităţi ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate în mod regulat pe o piaţă reglementată;

c) Entități pentru care Operatorul de platformă a facilitat peste 2.000 de Activităţi Relevante prin închirierea de bunuri imobile în legătură cu un Bun Imobil Listat în cursul Perioadei de raportare; sau

d) Entități pentru care operatorul de platformă a facilitat mai puțin de 30 de vânzări de bunuri și pentru care valoarea totală nu a depășit echivalentul în lei a 2.000 de euro în cursul anului.

Un Operator de platformă care are obligația de raportare finalizează procedura de diligență fiscală care cuprinde: identificarea vânzătorilor care fac obiectul examinării, colectarea și verificarea informațiilor (inclusiv a bunurilor imobile închiriate), determinarea rezidenței fiscale a vânzătorilor, până la data de 31 decembrie a perioadei de raportare. În cazul Vânzătorilor raportabili care sunt înregistrați deja pe platformă la 1 ianuarie 2023, procedura de diligență fiscală trebuie finalizată până la data de 31 decembrie a celei de-a doua perioade de raportare.

Obligația de raportare anuală a Operatorilor de platforme digitale se aplică începând cu activitatea anului 2023, iar primul termen de raportare este 31 ianuarie 2024.

Neîndeplinirea noilor obligații de către Operatorii de platforme constituie contravenții și pot fi sancționate cu amendă de până la 100.000 lei. De asemenea, autoritățile fiscale pot dispune furnizorilor de rețele sau servicii de comunicații electronice oprirea accesului la site-ul sau la aplicația operatorului de platformă care are obligația de raportare.

Modificări aduse procedurii amiabile

Ordonanța extinde aplicarea procedurii amiabile.

În baza prevederilor convenției sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat, când un contribuabil consideră că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante au ca rezultat o impozitare a acestuia care nu este conformă cu prevederile acelei convenții sau acord, acel contribuabil își poate prezenta cazul autorității competente a oricăruia dintre statele contractante, dacă convenția sau acordul respectiv prevede această posibilitate.

În cazul în care prevederile convenției sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat nu stabilesc posibilitatea de adresare către autoritatea competentă a oricăruia dintre statele contractante, contribuabilul rezident în România poate solicita ANAF inițierea procedurii amiabile atunci când consideră că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante au ca rezultat o impozitare a acestuia care nu este conformă cu prevederile convenției sau acordului respectiv.

În cazul în care prevederile convenției sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat nu stabilesc posibilitatea de adresare către autoritatea competentă a oricăruia dintre statele contractante şi ANAF consideră că obiecţia contribuabilului nu poate fi admisă sau este nejustificată, ANAF notifică autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenţie sau un acord de evitare a dublei impuneri asupra acestui fapt sau implementează un proces de consultare bilaterală care permite autorității competente a celuilalt stat să îşi prezinte opiniile cu privire la obiectul procedurii amiabile.

Prevederile se completează cu prevederile Convenţiei privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (90/436/EEC), ale Codului de conduită revizuit pentru punerea în aplicare efectivă a Convenţiei privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (2009/C322/01), precum şi ale convenţiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Prevederile de mai sus se aplică cererilor introduse începând cu data de la care sunt aplicabile prevederile Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017, ratificată prin Legea nr. 5/2022, sau ulterior acelei date pentru convențiile sau acordurile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, care prevăd posibilitatea ca un contribuabil să îşi poată prezenta cazul autorităţii competente a oricăruia dintre statele contractante. Cererile de inițiere a procedurii amiabile depuse până la data intrării în vigoare a ordonanței se soluționează în conformitate cu prevederile în vigoare la data depunerii cererii pentru iniţierea procedurii amiabile.

ANAF realizează procedura amiabilă şi în cazul în care autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenţie sau un acord de evitare a dublei impuneri îi solicită acest lucru.

Modalitatea de derulare a procedurii amiabile se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 396/2022 M194/396/883/179/165 C/9507/389/48/4297 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (MO 93/2023)

Sumar

Ordinul aprobă Procedura privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative în momentul vânzării terenurilor agricole situate în extravilan.

Detalii

În cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, se datorează impozit de către vânzător.

Modalitatea de calcul, încasare, plată și declarare a impozitului atunci când vânzarea se face prin intermediul notarilor publici

Impozitul se calculează aplicând cota de 80% asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării şi cea de la data cumpărării, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici.

Impozitul se calculează şi se încasează de notarul public (în numerar, prin intermediul unui terminal POS sau prin virament bancar) înainte de autentificarea actului notarial de vânzare a terenului agricol situat în extravilan.

Impozitul se declară de către notarii publici, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat, prin depunerea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” la organul fiscal central competent, împreună cu „Borderoul privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumei de …, reprezentând impozit suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan aferent lunii…”.

Impozitul se plăteşte de notar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat, în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.12.18.00 „Veniturile bugetului de stat – Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan”.

Nu se percepe impozit în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan dobândite prin moștenire, partaj sau alte acte juridice de dobândire, cu excepția contractului de vânzare.

Restituirea impozitului reținut din transferul prin vânzare al terenurilor agricole situate în extravilan, încasat de către biroul notarial şi virat la bugetul de stat, aferent unor tranzacţii desfiinţate ulterior achitării impozitului, se face la cererea contribuabilului de către organul fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul acesta.

Vânzarea pachetului de control al unei persoane juridice care deține terenuri agricole situate în extravilan

În cazul înstrăinării, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din proprietăţile imobiliare ale persoanei juridice şi în măsura în care înstrăinarea are loc înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea oricăruia dintre aceste terenuri, persoana fizică şi/sau juridică care înstrăinează are obligaţia de a plăti un impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control şi cea de la momentul dobândirii terenurilor, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.

Contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, iar ulterior are obligaţia plăţii impozitului în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 216/2023 privind aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (MO 165/2023)

Ordinul aprobă Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, cât și formularistica necesară.

Astfel sunt aprobate modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare:

 • 213 “Declaraţie privind veniturile realizate de persoana fizică şi/sau juridică din înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan”. Se utilizează la declararea veniturilor din înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din activele prevăzute la art. 42 alin. (5) pct. 1 din Legea nr. 17/2004, în măsura în care înstrăinarea are loc înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea oricăruia dintre aceste terenuri.
 • 214 “Cerere pentru stabilirea impozitului privind venitul realizat de persoana fizică şi/sau juridică din înstrăinarea, prin hotărâre judecătorească, a terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan”;

De asemenea se aprobă modelul şi conţinutul formularului

 • “Referat privind stabilirea bazei de calcul al impozitului în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan se realizează prin hotărâre judecătorească”.
 • 259 “Decizie de impunere privind venitul realizat de persoana fizică şi/sau juridică din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan”.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 172/2023 privind modificarea şi completarea OpANAF 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (MO 113/2023)

Sumar

Ordinul reglementează declararea și plata contribuției de solidaritate introdusă la finalul anului 2022 prin OUG 186/2022.

Detalii

Ordinul completează Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, fiind introdusă „Contribuția de solidaritate” la poziția 88. Totodată sunt actualizate și instrucțiunile de completare a formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”. Astfel, contribuabilii obligaţi la plata contribuţiei de solidaritate vor depune declaraţia D100 anual, până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor sau până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat/exerciţiului financiar diferit.

Facem în continuare o trecere în revistă a prevederilor OUG 186/2022 care a reglementat contribuția de solidaritate.

Cine datorează contribuţia de solidaritate?

Contribuția de solidaritate este datorată de plătitorii de impozit pe profit şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care:

 • desfăşoară activităţi în sectoarele ţiţeiului, gazelor naturale, cărbunelui şi rafinăriilor, cu codurile CAEN: 0610 – “Extracţia ţiţeiului”, 0620 – “Extracţia gazelor naturale”, 0510 – “Extracţia huilei”, 1910 – “Fabricarea produselor de cocserie” şi 1920 – “Fabricarea produselor obţinute prin rafinarea petrolului” şi care au ponderea acestor activităţi în cifra de afaceri de peste 75% inclusiv;
 • sunt afiliați cu contribuabilii care desfășoară activitățile prevăzute anterior, atunci când aceștia realizează cel puţin 50% din cifra de afaceri a anului 2022, respectiv a anului 2023 din relaţia cu persoanele afiliate;
 • sunt afiliați cu persoanele afiliate de la punctul anterior, atunci când aceștia realizează cel puţin 50% din cifra de afaceri a anului 2022, respectiv a anului 2023 din relaţia cu persoanele afiliate.

Companiile care fac parte dintr-un grup fiscal în domeniul impozitului pe profit datorează, calculează şi plătesc contribuţia de solidaritate în mod individual.

Calculul contribuției

Nivelul contribuției de solidaritate adoptată de România este de 60%, în timp ce nivelul minim prevăzut de Regulamentul (UE) 2022/1854 este de 33% și se aplică profiturilor excedentare.

Calculul contribuţiei de solidaritate se face pe baza profiturilor impozabile pentru exercițiul financiar 2022, respectiv pentru exerciţiul financiar 2023, care depășesc cu mai mult de 20% media profiturilor impozabile aferente exerciţiilor financiare din perioada 2018-2021.

Contribuţia de solidaritate = [profitul impozabil al anului 2022/2023 – (1,2 x media profiturilor impozabile aferente perioadei 2018-2021)] x 60%

Companiile care au anul fiscal modificat vor avea în vedere exerciţiile financiare diferite de anul calendaristic.

Profiturile impozabile/pierderile contabile incluse în calculul mediei sunt cele determinate înainte de recuperarea pierderilor din anii precedenți. Companiile care nu au existat, în parte sau integral, în perioada 2018-2021, pentru determinarea mediei profiturilor impozabile/contabile vor lua în calcul numai profiturile impozabile/contabile aferente anilor în care au existat.

Contribuţia de solidaritate se calculează, se declară şi se plătește anual până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor sau până la data de 25 a celei de a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 165/7/1272/456/2023 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ”Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (MO 119bis/2023)

Ordinul actualizează modelul şi conţinutul formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi anexele nr. 1.1 “Anexa angajator” şi nr. 1.2 “Anexa asigurat”.

Noul formular se utilizează începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 170/2023 privind completarea anexei la OpANAF 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic (MO 128/2023)

Ordinul completează Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, fiind introdusă poziția 301 „Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate”

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 188/2023 privind modificarea şi completarea OpANAF 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (MO 120/2023)

Sumar

Ordinul aduce noi actualizări Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat fiind introdus impozitul rezultat din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan.

Detalii

Ordinul actualizează Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, astfel:

Poziţia 80 – “Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică” se abrogă.

După poziţia 88 se introduc două noi poziţii, poziţiile 89 şi 90, cu următorul cuprins:

 • 89 – Impozit pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan
 • 90 – Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate.

Declararea și plata impozitului pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat de notarul public.

Declararea și plata impozitului se face până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut, în cazul impozitului pe veniturile din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate.

înapoi la cuprins ⇑

Alte noutăți legislative

Ordinul 1/2023 privind completarea Ordinului BNR 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS şi completarea Ordinului BNR 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (MO 167/2023)

Ordinul aduce completări Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul BNR 27/2010 și Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul BNR 6/2015, fiind introdus un nou capitol cu privire la “Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit”.

Ordinul se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 42/2023 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (MO 135/2023)

Ordinul completează clasificarea ocupaţiilor din România, astfel:

 • broker de servicii pentru afaceri – 331109
 • consilier de cuplu – 263514
 • evaluator accesibilitate – 242121
 • inginer de securitate sisteme înglobate – 252912
 • inginer în domeniul securităţii TIC – 252911
 • instructor dresaj câini ghizi – 516403
 • lucrător hotelier – 515110
 • manager clienţi strategici – 122110
 • numerolog – 516102
 • tehnician imprimare 3D – 311809
 • tehnician inspecţii şi reparaţii pale de turbine eoliene – 311312
 • tehnician instalare turbine eoliene – 311313
 • tehnician mentenanţă turbine eoliene – 311311

Se mută ocupaţia “inspector aeronautic” din grupa de 2152 Ingineri electronişti în grupa de bază 2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative la codul 242237.

Se redenumeşte ocupaţia “specialist sisteme de calificare” ca “analist ocupaţional” şi păstrează acelaşi cod 242313 în grupa de bază 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal.

Se redenumeşte ocupaţia “expert evaluator de întreprinderi” ca “evaluator autorizat” şi păstrează acelaşi cod 241251 în grupa de bază 2412 Specialişti consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor.

Se elimină ocupaţia “expert evaluator de proprietăţi imobiliare” cod 241252 din grupa de bază 2412 Specialişti consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor.

Se elimină ocupaţia “expert evaluator de bunuri mobile” cod 241253 din grupa de bază 2412 Specialişti consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor.

Se elimină ocupaţia “expert evaluator de active financiare” cod 241254 din grupa de bază 2412 Specialişti consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor.

Se elimină ocupaţia “jurisconsult” cod 261102 din grupa de bază 2611 Avocaţi.

înapoi la cuprins ⇑

Cursurile valutare de închidere ale lunii februarie 2023

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii februarie 2023 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9200 RON; 1 USD =  4,6376 RON; 1 CHF = 4,9425 RON; 1 GBP = 5,6088 RON

înapoi la cuprins ⇑

Indicatori sociali 2023

Impozite și contribuții 2023

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă

- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 30 lei (începând cu iulie 2022)

Salariul minim pe economie (brut)

de la 1 ianuarie 2023

3.000 lei

4.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

20 lei


50 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- angajatul nu datorează impozit pe venit și CASS

- cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%

- reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) datorată de angajator, de la 2,25% la 0,3375% (aplicabilă în momentul aprobării reducerii ca ajutor de stat)

înapoi la cuprins ⇑