Newsletter nr. 3 – martie 2023

Newsletter 3 2023 RO

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză 

Cuprins

 1. Opțiunea de înregistrare în scopuri de TVA încă de la înmatricularea societății la Registrul comerțului (Ordin 347/2023)
 2. Aprobarea declarației de impozit pe profit (D101) pentru grupuri fiscale (Ordin 310/2023)
 3. Actualizarea cuantumului diurnelor și a alocației de cazare (Ordin 1235/2023)
 4. Modificări privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (OUG 10/2023)
 5. Actualizarea valorii tichetelor de creșă (Ordin 1121/2023) și a tichetelor culturale (Ordin 2748/2023)
 6. Noi sărbători legale adăugate în Codul muncii (Legea 52/2023)
 7. Actualizarea formularului 224 (Ordin 231/2023)
 8. Înregistrarea contractelor de locațiune (închiriere) la ANAF
 9. Comunicat ANAF privind aplicarea regimului microîntreprinderilor în 2023
 10. Obligativitatea întocmirii Registrului de evidență fiscală de către plătitorii de impozit pe profit
 11. 25 mai 2023, termen pentru depunerea Declarației Unice
 12. Alte noutăți legislative
 13. Cursurile de închidere ale lunii martie 2023
 14. Indicatori sociali

Ordinul 347/2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (MO 264/2023)

Sumar

Ordinul simplifică formalitățile de înregistrare în scopuri de TVA de la înființarea unei societăți comerciale, opțiunea de înregistrare făcându-se direct la Registrul comerțului.

Detalii

Ordinul modifică reglementările privind înregistrarea în scopuri de TVA de la înființarea unei societăți comerciale. Entitățile supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului solicită odată cu depunerea cererii de înregistrare în registrul comerțului și înregistrarea fiscală. Ca urmare, prin Ordinului președintelui ANAF și al ministrului Justiției nr. 2509/5672/C/2022 a fost aprobat modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului „Cerere de înregistrare fiscală”, ca anexă la formularul „Cerere de înregistrare în registrul comerțului”, pentru a asigura posibilitatea entităților supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului să solicite odată cu înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului și înregistrarea fiscală în evidența organului fiscal.

Anterior acestor noi prevederi, societățile care solicitau încă de la înmatricularea în registrul comerțului și înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul dispozițiilor art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, utilizau formularul (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art.316 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal”, care se depunea la organul fiscal competent în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare.

În vederea simplificării procesului declarativ, prin reducerea numărului de formulare necesar a fi depuse de către contribuabili pentru înregistrarea în scopuri de TVA, rubricile din formularul 098 privind înregistrarea în scopuri de TVA au fost preluate în formularul „Cerere de înregistrare fiscală” aprobat prin Ordinul comun al președintelui ANAF (nr. 2.509/2022) și al ministrului Justiției (nr. 5.672/C/2022). În aceste condiții, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA încă de la înmatricularea în registrul comerțului vor completa rubricile corespunzătoare chiar în Cererea de înregistrare fiscală, care constituie anexă la cererea de înregistrare în registrul comerțului.

În contextul acestor simplificări, Ordinul abrogă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” și modifică prevederile Procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul fiscal, aprobată prin OPANAF nr. 239/2021.

Persoanele impozabile care nu sunt supuse înregistrării în registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală. În această situaţie, declaraţia de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii «Date privind vectorul fiscal», secţiunea «Taxa pe valoarea adăugată» din declaraţie (D010/D700).

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de menţiuni, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secţiunea «Taxa pe valoarea adăugată».

Revenind la Ordinul 347/2023, acesta reglementează și situația în care o persoană impozabilă pentru care se aplică procedura de înregistrare în scopuri de TVA din oficiu, îndeplinește una din situațiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Astfel, pentru aplicarea unui tratament fiscal unitar persoanelor impozabile, indiferent dacă acestea solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau sunt supuse procedurii de înregistrare din oficiu în scopuri de TVA, se va aplica procedura prevăzută de OPANAF 239/2021. În acest sens, în situația aplicării procedurii de înregistrare din oficiu în scopuri de TVA, organul fiscal efectuează concomitent atât înregistrarea în scopuri de TVA, cât și anularea înregistrării în scopuri de TVA a contribuabilului, dacă acesta se află în una dintre situațiile de anulare a înregistrării prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal (cazurile de inactivitate sau fapte prevăzute în cazierul fiscal).

ANAF menționează că aplicarea unui tratament unitar este impusă și de efectele produse de anularea înregistrării în scopuri de TVA. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 11 din Codul fiscal, persoanele impozabile cărora li s-a anulat din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate, dar sunt supuse obligației de plată a TVA colectate, aferentă operațiunilor taxabile desfășurate în perioada respectivă. Aceste dispoziții sunt aplicabile indiferent dacă persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA la cerere sau din oficiu, la constatarea organului fiscal.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 310/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal ”Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui ANAF 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conținutului formularelor 101 ”Declarație privind impozitul pe profit” şi 120 ”Decont privind accizele” (MO 201/2023)

Sumar

Ordinul aprobă modelul, conţinutul și instrucțiunile de completare a formularului 101 Grup fiscal “Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”. Declarația se utilizează pentru declararea impozitului pe profit anual datorat începând cu anul fiscal 2022 de către grupurile fiscale.

Detalii

Declaraţia se completează şi se depune de către persoana juridică responsabilă pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor/până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

În cazul în care cel puţin unul dintre membrii grupului fiscal intră sub incidenţa prevederilor OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, pe perioada aplicării prevederilor respective, persoana juridică responsabilă este obligată să depună declaraţia până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz.

Declarația se depune prin mijloace electronice (SPV).

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1235/2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizației de delegare/detașare și a cuantumului alocației de cazare prevăzute în anexa la HG 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților şi instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului (MO 261/2023)

Sumar

Ordinul actualizează cuantumul indemnizațiilor de delegare/detașare și a alocației de cazare pentru personalul instituțiilor publice. Ultima actualizare a fost la 1 ianuarie 2019.

Detalii

Începând cu data de 1 aprilie 2023:

 • cuantumul indemnizației de delegare și a celei de detașare se majorează de la 20 lei la 23 lei pe zi;
 • cuantumul alocației de cazare se majorează de la 230 lei la 265 lei pe zi.

Actualizarea indemnizațiilor de delegare/detașare pentru personalul instituțiilor publice atrage și mărirea unuia din cele două criterii ce se au în vedere la stabilirea caracterului neimpozabil al acestor indemnizații în mediul privat. Astfel, de la 1 aprilie 2023, unul din cele două plafoane pentru mediul privat devine 57,5 lei (23 lei x 2,5) de la 50 lei.

Nu uitați însă că din luna mai 2022 plafonarea indemnizațiilor de delegare/detașare se face și în funcție de valoarea a trei salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. Acest plafon  se calculează prin raportarea celor trei salarii la numărul de zile lucrătoare din luna în cauză, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare sau detașare în țară.

Suma care depășește plafonul neimpozabil reprezintă venit de natură salarială și se supune tuturor taxelor și contribuțiilor salariale.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanță de urgență 10/2023 pentru modificarea și completarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (MO 218/2023)

Sumar

Ordonanța aduce modificări reglementărilor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, modificări potrivit cărora persoanele fizice care se asigură opțional în baza contractului pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate se pot asigura la venitul lunar înscris în declarația fiscală depusă în vedere plății contribuției de sănătate sau, după caz, la media veniturilor lunare înscrise în declarație.

Detalii

Venitul lunar înscris în contractul de asigurare nu poate fi mare decât valoarea a trei salarii minime brute pe țară pentru orice risc asigurat, inclusiv pentru sarcină și lăuzie.

Reamintim că persoanele fizice, altele decât salariații și asimilații acestora, pot încheia opțional contract cu casa de asigurări de sănătate pentru concedii și indemnizații medicale. Cuantumul acestor indemnizații se stabilește în funcție de venitul lunar înscris în contract, pe baza unei formule de calcul.

Contractele de asigurare aflate în derulare la 16 martie 2023, care au venitul lunar asigurat mai mare decât venitul înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, mai mare decât valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe țară, pentru contractele de asigurare pentru concedii și indemnizații de maternitate, se modifică prin acte adiționale până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a ordonanței (15 mai 2023). Pentru aceste contracte, baza de calcul a indemnizațiilor de maternitate este media veniturilor asigurate înscrise în contract în ultimele 6 luni ale celor 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Normele de aplicare a OUG 158/2005 vor trebui modificate în termen de 30 zile de la publicarea prezentei ordonanțe (15 aprilie 2023).

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1121/655/2023 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2023 (MO 258/2023)

Ordinul actualizează valoarea tichetelor de creșă.

Începând cu luna aprilie 2023, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 600 lei (anterior 570 lei).

Noul plafon se aplică până la 30 septembrie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2748/2023 1098/2748 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2023 (MO 246/2023)

Ordinul actualizează valoarea tichetelor culturale.

Suma care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, este de maximum 200 de lei/lună, respectiv de maximum 400 de lei/eveniment.

Anterior plafoanele erau de 190 de lei/lună, respectiv 380 de lei/eveniment. Noile plafoane se aplică în perioada aprilie-septembrie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (MO 186/2023)

Legea adaugă două noi sărbători legale în Codul muncii, acestea fiind aplicabile tuturor angajaților:

 • 6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza
 • 7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Reamintim și restul zilelor libere legale existente deja în Codul muncii:

 • 1 și 2 ianuarie (prima și a doua zi de Anul Nou);
 • 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române);
 • Vinerea Mare (ultima zi de vineri înaintea Paștelui) + prima și a doua zi de Paști;
 • 1 mai (Ziua Muncii);
 • 1 iunie (Ziua Copilului);
 • prima și a doua zi de Rusalii;
 • 15 august (Adormirea Maicii Domnului);
 • 30 noiembrie (Sfântul Andrei);
 • 1 decembrie (Ziua Națională a României);
 • 25 și 26 decembrie (prima și a doua zi de Crăciun).

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 231/2023 privind modificarea și completarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui ANAF 3.780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (MO 179/2023)

Ordinul modifică formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”, precum și instrucțiunile de completare.

Noul formular se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate începând cu 1 februarie 2023. Începând cu veniturile realizate din 1 februarie 2023 se declară în formularul 224 și contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive.

înapoi la cuprins ⇑

Înregistrarea contractelor de locațiune (închiriere) la ANAF

Nu uitați că 31 martie 2023 este termenul de înregistrare a contractelor de închiriere aflate în derulare la 1 ianuarie 2023.

Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia la organul fiscal competent.

Contractele de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, precum și modificările survenite, se înregistrează la organul fiscal competent în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora.

înapoi la cuprins ⇑

Comunicat ANAF privind aplicarea regimului microîntreprinderilor în 2023 de către societățile care au fost microîntreprinderi și la 31 decembrie 2022

Persoanele juridice, care în anul 2022 au fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și în anul 2023 îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a aplica același regim, NU au obligația de a comunica organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declarații de mențiuni (formular 700 sau, după caz, formular 010) întrucât, în această situație, nu se modifică datele din declarația de înregistrare fiscală (vectorul fiscal).

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii au obligația depunerii unei declarații de mențiuni în cazul modificării ulterioare a datelor din declarația de înregistrare fiscală.

înapoi la cuprins ⇑

Obligativitatea întocmirii Registrului de evidență fiscală de către plătitorii de impozit pe profit

În conformitate cu prevederile Ordinului 870/2005 privind Registrul de evidenţă fiscală, contribuabilii înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit sunt obligaţi să întocmească Registrul de evidenţă fiscală.

Registrul de evidenţă fiscală are ca scop înscrierea tuturor informaţiilor care au stat la baza determinării profitului impozabil şi a calculului impozitului pe profit cuprins în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.

Înregistrările în Registrul de evidenţă fiscală se vor face pentru fiecare perioadă pentru care contribuabilul are obligaţia de a declara impozitul pe profit. Operaţiunile înregistrate în Registrul de evidenţă fiscală sunt la latitudinea contribuabilului, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale acestuia, însă informaţiile trebuie înregistrate în ordine cronologică şi trebuie să corespundă cu operaţiunile fiscale şi cu datele privind impozitul pe profit din declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.

Registrul de evidenţă fiscală poate fi ținut:

 • în format fizic, situație în care se obține contra cost de la unităţile fiscale din raza teritorială în care societatea îşi are declarat domiciliul fiscal, în termen de:
  • 30 de zile de la data înregistrării, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit nou-înfiinţaţi;
  • în termen de 30 de zile de la data la care au devenit plătitori de impozit pe profit, în cazul contribuabililor care nu mai îndeplinesc condiţiile de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
 • în format electronic, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 82/1991 referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.

Prevederi referitoare la Registrul de evidență fiscală regăsim și în Codul fiscal la art. 19 alin. (7), cât și în normele de aplicare a acestuia. Astfel, se precizează: „În registrul de evidență fiscală trebuie înscrise veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, veniturile neimpozabile potrivit art. 23 din Codul fiscal, deducerile fiscale, elementele similare veniturilor, elementele similare cheltuielilor, cheltuielile nedeductibile, potrivit art. 25 din Codul fiscal, precum și orice informație cuprinsă în declarația fiscală, obținută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidențierea veniturilor și a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru și/sau an fiscal, după caz.”.

înapoi la cuprins ⇑

25 mai 2023, termen pentru depunerea Declarației Unice

ANAF a emis un comunicat de presă cu privire la depunerea Declarației Unice, comunicat pe care îl redăm mai jos.

Termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice (DU) privind impozitul pe venit şi  contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212) este 25 mai 2023.

Recomandăm ca Declaraţia Unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv:

 • prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV);
 • pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin, astfel:

 • apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor Call – center, la numărul de telefon 031.403.91.60;
 • prin e-mail,      accesând      Formularul      de      contact      disponibil  pe portal  https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spațiul Privat Virtual.

În plus, pe pagina de Facebook a ANAF și pe canalul de Youtube vor fi publicate materiale video referitoare la descărcarea, completarea și depunerea DU.

Alte informații detaliate despre Declarația Unică pot fi accesate aici.

De asemenea, în lunile aprilie și mai, ANAF va organiza seminarii web în cadrul cărora se vor prezenta completarea și depunerea Declarației unice (212) pentru categoriile de venituri pentru care exista obligația depunerii.

înapoi la cuprins ⇑

Alte noutăți legislative

Instrucțiunile 1/6218/2023 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice (MO 181/2023)

Instrucțiunile aprobă Normele privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1178/2023 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate (MO 263/2023)

Ordinul aprobă noua Procedură privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate.

Soluţia fiscală individuală anticipată produce efecte doar pentru contribuabilul/plătitorul solicitant şi/sau entităţile enumerate în conţinutul acesteia, având în vedere informaţiile şi circumstanţele prezentate.

Soluţia fiscală individuală anticipată nu este aplicabilă altor contribuabili/plătitori sau entităţi şi nu este opozabilă organului fiscal în raport cu alţi contribuabili/plătitori, chiar dacă există circumstanţe similare.

înapoi la cuprins ⇑

Hotărârea 181/2023 pentru modificarea şi completarea titlului VIII ”Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 1/2016 (MO 187/2023)

Hotărârea aduce modificări titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, dintre care menționăm:

 • Introducerea unor prevederi referitoare la situațiile în care accizele pot fi remise, precum și procedura de remitere a accizelor;
 • Reglementarea procedurii ce trebuie respectată în cazul deplasărilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene și care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate în scopuri comerciale.

înapoi la cuprins ⇑

Proiect de Ordin privind valoarea tichetelor de masă

Conform unui proiect de Ordin privind valoarea tichetelor de masă, se intenționează menținerea valorii maxime a acestora la nivelul de 30 lei/zi. Următoarea actualizare va avea loc începând cu luna octombrie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Cursurile valutare de închidere ale lunii martie 2023

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii martie 2023 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9491 RON; 1 USD =  4,5463 RON; 1 CHF = 4,9573 RON; 1 GBP = 5,6256 RON

înapoi la cuprins ⇑

Indicatori sociali 2023

Impozite și contribuții 2023

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă

- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 30 lei (începând cu iulie 2022)

Salariul minim pe economie (brut)

de la 1 ianuarie 2023

3.000 lei

4.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

20 lei


50 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- angajatul nu datorează impozit pe venit și CASS

- cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%

- reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) datorată de angajator, de la 2,25% la 0,3375% (aplicabilă în momentul aprobării reducerii ca ajutor de stat)

înapoi la cuprins ⇑