Newsletter nr. 1 – ianuarie 2023

Newsletter 1 2023

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză

Cuprins

 1. Un nou tip de beneficiu salarial este reglementat de Codul fiscal – abonamentele pentru utilizarea facilităților sportive pentru practicarea sportului şi educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic (Legea 34/2023)
 2. Noi livrări de bunuri şi prestări de servicii pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5% (Legea 39/2023)
 3. Categoriile de bunuri și prestările de servicii din domeniul agricol care fac obiectul aplicării cotei reduse de TVA 9% (Ordinul 4634/397/2022)
 4. Indicele prețurilor de consum folosit pentru stabilirea plăților anticipate de impozit pe profit în anul 2023 (Ordin 626/2023)
 5. Noile categorii de active ce intră în sfera facilității privind profitul reinvestit de la 1 ianuarie 2023 (Ordin 4636/2022)
 6. Noi reglementări privind perioada de păstrare a datelor din contabilitate (Legea 36/2023)
 7. Noutăți importante aduse reglementărilor contabile (Ordinul 4291/2022)
 8. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile la 31 decembrie 2022 (Ordinul 4268/2022)
 9. Noi obligații privind arhivarea documentelor și cerințe suplimentare în cazul intrării unei societăți în procedură de insolvență, faliment sau lichidare (Legea 26/2023)
 10. Actualizarea listei faptelor pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor (Hotărârea 1568/2022)
 11. Cazierul judiciar se va putea elibera în formă electronică (Legea 3/2023)
 12. Alte noutăți legislative
 13. Cursurile de închidere ale lunii ianuarie 2023
 14. Indicatori sociali

Legea 34/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 36/2023)

Sumar

Legea aduce modificări și completări Codului fiscal fiind introdus un nou tip de beneficiu salarial, cu tratament fiscal favorabil, pe care angajatorii îl pot oferi salariaților: abonamentele pentru utilizarea facilităților sportive pentru practicarea sportului şi educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic.

Detalii

Începând cu veniturile lunii februarie 2023, pentru contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive pentru practicarea sportului şi educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului şi educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajatori pentru angajații proprii, nu se va datora impozit pe venit și nici contribuții sociale, în limita echivalentului în lei a 400 euro/an/angajat. Aplicarea facilității este condiționată de încadrarea, împreună cu alte beneficii prevăzute de Codul fiscal,  în plafonul lunar de 33% din salariul de bază al angajatului.

Dacă contravaloarea abonamentelor este suportată de angajați, pentru determinarea venitului salarial impozabil, această sumă va fi dedusă din venitul brut în limita echivalentului în lei a 400 euro anual. Abonamentul poate viza servicii furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa.

O facilitate fiscală similară este introdusă și pentru persoanele ce obțin venituri din activități independente. Astfel, la determinarea venitului net anual, în sistem real, persoanele fizice care desfășoară activități independente vor putea deduce aceste cheltuieli, aferente abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive efectuate în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 40/2023)

Sumar

Legea aduce completări art. 291 din Codul fiscal, fiind introduse noi livrări de bunuri şi prestări de servicii pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%.

Detalii

Se aplică cota redusă de TVA pentru livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă care se încadrează în valorile de referinţă pentru emisiile de PM, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor și a soluţiilor complete, destinate locuinţelor, clădirilor administraţiei publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în coordonarea/subordonarea acestora. 

Nu se aplică cota redusă de TVA de 5% în cazul livrărilor și instalărilor de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire, respectiv a kiturilor de instalare, a componentelor și a soluţiilor complete, destinate societăţilor comerciale.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 4634/397/2022 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte şi pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, semințe şi alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă (MO 1282/2022)

Sumar

Ordinul stabilește categoriile de bunuri și prestările de servicii din domeniul agricol care fac obiectul aplicării cotei reduse de TVA 9%.

Detalii

Dorim să reamintim că aplicarea cotei reduse de TVA de 9% în domeniul agricol se face pentru:

 • livrarea de îngrășăminte și pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, altele decât cele prevăzute la lit. l) din Codul Fiscal, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
 • livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 626/2023 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual (MO 62/2023)

Pentru anul fiscal 2023, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 109,6%.

Reamintim că acest indicator se folosește pentru actualizarea impozitului pe profit datorat în anul 2023 de cei ce aplică regimul plăților anticipate.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 4636/2022 privind activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 1275/2022)

Sumar

Facilitățile fiscale privind profitul reinvestit sunt extinse de la 1 ianuarie 2023 asupra unor noi categorii de active, mai exact cele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi respectiv cele reprezentând retehnologizare. Ordinul detaliază tipurile de active vizate de această extindere.

Detalii

Începând cu 1 ianuarie 2023, activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Codul fiscal, sunt cele prevăzute în următoarele subgrupe şi clase din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe:

a) clasa 1.1.1. “Clădiri industriale”;

b) clasa 1.1.2. “Construcţii uşoare cu structuri metalice (hale de producţie, hale de montaj etc.)”;

c) clasa 1.1.3. “Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni”;

d) clasa 1.1.4. “Centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice”;

e) clasa 1.2.1. “Clădiri agrozootehnice”;

f) clasa 1.2.2. “Construcţii agricole uşoare (barăci, magazii, şoproane, cabane)”;

g) clasa 1.2.3. “Depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale (construcţii de compostare)”;

h) clasa 1.2.4. “Silozuri pentru furaje”;

i) clasa 1.2.5. “Silozuri pentru depozitarea şi conservarea cerealelor”;

j) clasa 1.2.7. “Construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri”;

k) clasa 1.2.8. “Heleşteie, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură”;

l) clasa 1.2.9. “Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole”;

m) clasa 1.2.10. “Sere, solarii, răsadniţe şi ciupercării”;

n) subgrupa 2.2. “Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”;

o) subgrupa 2.4. “Animale şi plantaţii”.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 36/2023 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (MO 36/2023)

Sumar

Legea modifică două acte normative, Legea contabilității și Ordonanța ce reglementează aparatele de marcat electronice fiscale. Modificările se referă la perioada de păstrare a datelor procesate prin sistemele informatice de prelucrare a datelor contabile și respectiv perioada de păstrare a memoriilor fiscale ale AMEF.

Detalii

Modificări aduse Legii contabilității 82/1991

 • Entitățile prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligația să păstreze datele înregistrate în contabilitate, pe suporturi tehnice, pe o perioadă de cinci ani.
 • Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, precum și statele de salarii, vor fi și ele păstrate pe o perioadă de cinci ani.
 • Perioada de cinci ani se calculează de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite.

Modificări aduse reglementărilor AMEF (OUG 28/1999)

Se modifică definiția generală a memoriei fiscale, în sensul că datele trebuie să fie conservate în timp pe o perioadă de cinci ani.

Registrul special şi raportul fiscal de închidere zilnică, documente solicitate de organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, vor fi păstrate de operatorii economici o perioadă de cinci ani,  calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui în care a fost închis exercițiul financiar în care au fost emise.

La umplerea memoriei fiscale, la înlocuirea acesteia ca urmare a defectării sau când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum şi în cazul în care aceștia îşi încetează activitatea, operatorii economici sunt obligați să păstreze și să arhiveze memoriile fiscale pe o perioadă de cinci ani, calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 4291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile

Sumar

Ordinul vizează modificarea mai multor reglementări contabile din OMFP 1802/2014 (reglementările generale), OMFP 2844/2016 (IFRS) și OMFP 3103/2017 (ONG).

Majoritatea modificărilor se referă la OMFP 1802/2014 și acestea au fost prezentate încă din stadiul de proiect, in Newsletterul lunii noiembrie 2022.

Detalii

Întreruperea capitalizării costurilor îndatorării în cazul activelor cu ciclu lung de fabricație

Nu se vor capitaliza costurilor îndatorării pe parcursul perioadelor prelungite în care operatorii economici nu lucrează efectiv la realizarea activului cu ciclu lung de fabricație.

În perioadele prelungite în care se întrerup activitățile necesare pregătirii unui activ pentru utilizare sau pentru vânzare, operatorii economici pot suporta costurile îndatorării.

În perioadele în care se execută lucrări tehnice şi administrative semnificative sau când o amânare temporară este o parte necesară a procesului de pregătire a unui activ pentru utilizarea sau pentru vânzare, operatorii economici vor capitaliza costurilor îndatorării.

Prevederile se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente anului 2022, dacă efectul modificării politicii contabile se poate stabili până la data la care respectivele situații financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. În caz contrar, prevederile se aplică costurilor îndatorării suportate de operatori economici în legătură cu împrumuturi contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Costuri efectuate în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia

Se aduc completări cu privire la costurile care se efectuează în legătură cu construcția unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia, mai exact cheltuielile de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor.

Astfel, contractarea serviciilor premergătoare obținerii autorizației de construcție a imobilizării corporale, fără a fi urmată de efectuarea de cheltuieli, nu este suficientă pentru recunoașterea acestora în costul activului corespunzător.

Avansuri de la clienți

Dacă un client plătește o sumă înainte ca entitatea să transfere un bun sau un serviciu clientului, în momentul efectuării plății entitatea înregistrează o datorie aferentă contractului. Aceasta reprezintă obligația unei entități de a transfera unui client bunurile sau serviciile pentru care a primit de la client o contravaloare.

La primirea unei plăți în avans de la un client, entitatea recunoaște o datorie aferentă contractului (contul 419 „Clienți – creditori”) la valoarea plății în avans pentru obligația sa de a transfera sau de a fi pregătită să transfere bunuri sau servicii în viitor. Entitatea scoate din evidență acea datorie și recunoaște venituri atunci când transferă bunurile sau serviciile respective și, prin urmare, își îndeplinește obligația contractuală.

O entitate poate percepe uneori un avans nerambursabil de la client, la începutul contractului sau aproape de această dată (de exemplu, comisioanele de activare din contractele de telecomunicații, comisioanele de constituire din anumite contracte de servicii și onorariile inițiale din unele contracte de furnizare). În această situație entitatea trebuie să stabilească dacă avansul încasat se referă la prestarea unui serviciu. Dacă avansul încasat reprezintă o plată în avans pentru servicii viitoare (sumă recunoscută în contul 472 „Venituri înregistrate în avans”), acesta va fi recunoscut la venituri atunci când vor fi prestate acele servicii viitoare. În cazul în care avansul nu se referă la servicii viitoare, suma încasată de la client se recunoaște la veniturile perioadei respective.

Dividende interimare

În ceea ce privește dividendele repartizate trimestrial, reglementările contabile în vigoare prevăd doar modul de contabilizare a acestora de către entitățile care repartizează dividende, nu și de către entitățile care primesc sumele respective. Se propune ca entitățile care primesc dividende interimare să le recunoască pe seama datoriilor (articol contabil 461 „Debitori diverși”/analitic distinct = 467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”).

Regularizarea sumelor se efectuează pe seama dividendelor cuvenite în baza situațiilor financiare anuale ale entității care a optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exercițiului financiar (articol contabil 467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende” = 461 „Debitori diverși”/analitic distinct).

Acționarea în nume propriu sau în calitate de intermediar – recunoașterea veniturilor

Sunt introduse exemple de indicatori ai faptului că o entitate acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar determinând astfel modul de recunoaștere a veniturilor:

 • Operatorul economic este responsabilul principal pentru îndeplinirea contractului.
 • Operatorul economic are un risc legat de stocuri înainte sau după ce bunurile specificate au fost transferate către un client.
 • Operatorul economic are libertatea de a stabili preţul pentru bunul sau serviciul specificat.

Dacă un alt operator economic îşi asumă obligațiile de executare şi drepturile prevăzute în contract și obligația de a transfera clientului bunul sau serviciul contractat (adică nu mai acționează în nume propriu), operatorul economic nu trebuie să recunoască venituri, dar va stabili dacă acționează în calitate de intermediar şi va recunoaște în mod corespunzător veniturile aferente.

Cesionare prin contract de licență a proprietății intelectuale

Sunt completate reglementările contabile cu prevederi extinse cu privire la tratamentul contabil aplicabil atunci când o entitate acordă unui client dreptul de a utiliza proprietatea sa intelectuală, fiind adăugată o nouă categorie: ,,Cesionare prin contract de licență a proprietății intelectuale”, după subsecţiunea 4.17.1 „Venituri”.

O licență stabilește drepturile unui client în ceea ce privește proprietatea intelectuală a unui operator economic. Prin contract se vor identifica obligațiile de acordare a licenței sau licențelor, pe lângă alte bunuri sau servicii contractate. Dacă nu sunt evidențiate distinct, se contabilizează acordarea licenței şi bunurile sau serviciile împreună, ca o singură operațiune.

Prin acordarea licenței, entitatea oferă un drept de a accesa proprietatea sa intelectuală dacă sunt îndeplinite toate criteriile următoare:

a) contractul impune sau clientul se așteaptă în mod rezonabil ca entitatea să desfășoare activități care afectează semnificativ proprietatea intelectuală asupra căreia clientul are drepturi;

b) drepturile acordate de licenţă expun direct clientul la orice efecte pozitive sau negative ale activităţilor entităţii, menţionate la lit. a); şi

c) activităţile prevăzute la lit. a) nu au ca rezultat transferul unui bun sau serviciu către client.

În cazul în care:

 • criteriile sunt îndeplinite, o entitate contabilizează venitul corespunzător acordării licenţei, în timp, pe măsura executării de către entitate a obligaţiei de furnizare a accesului la proprietatea sa intelectuală;
 • criteriile nu sunt îndeplinite, o entitate contabilizează obligaţia de a oferi un drept de utilizare a proprietăţii sale intelectuale ca pe o obligaţie de executare îndeplinită la un moment specific.

Sunt prezentate exemple de licențe care nu sunt distincte de alte bunuri sau servicii contractate:

 • licenţă care constituie o componentă a unui bun corporal şi care este esențială pentru funcționalitatea bunului;
 • licenţă de care clientul poate beneficia doar utilizând-o împreună cu un serviciu conex.

Dacă licenţa este distinctă de celelalte bunuri sau servicii contractate şi este o obligaţie de executare separată, operatorul economic determină dacă licenţa se transferă clientului la un moment dat sau în timp, analizând și contabilizând diferit venitul corespunzător acordării licenței în funcție de tipul obligaţiei de acordare a licenței: drept de a accesa proprietatea sa intelectuală, sau de a utiliza proprietatea sa intelectuală.

Redevențele pe bază de vânzări sau pe bază de utilizare promisă în schimbul unei licenţe de proprietate intelectuală sunt recunoscute de operatorii economici doar atunci când sau pe măsură ce are loc ultimul dintre evenimentele de mai jos:

 • are loc vânzarea sau utilizarea ulterioară; şi
 • obligaţia de executare căreia i-a fost alocată o parte din sau întreaga redevență pe bază de vânzări sau pe bază de utilizare a fost îndeplinită (sau parțial îndeplinită).

Planul de conturi general

În planul de conturi general se introduc conturile:

 • 467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”
 • 6053 „Cheltuieli privind consumul de gaze naturale”
 • 6058 „Cheltuieli cu alte utilități”
 • 694 „Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit”
 • 794 „Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit”, precum și grupa 79 „Venituri din impozitul pe profit”.

Denumirea grupei de conturi 60 se modifică în „Cheltuieli privind stocurile și alte consumuri”, iar denumirea contului 605 se modifică în „Cheltuieli privind utilitățile”.

înapoi la cuprins ⇑

TG2 2023 1 TG2 2023 2

Ordinul 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile (MO 22/2023)

Sumar

Ordinul aprobă normele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici aferente exercițiului financiar 2022 și aduce câteva modificări reglementărilor contabile.

Detalii

Criteriile de mărime, criteriile de auditare a situațiilor financiare, componența situațiilor financiare și raportărilor anuale sunt aceleași ca pentru anii precedenți.

Ordinul menționează expres că procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial se aplică şi în cazul situaţiilor financiare anuale consolidate, iar administratorul societăţii-mamă este responsabil pentru corectările efectuate.

Conținutul situațiilor financiare anuale

1. Microentitățile, adică entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

 • totalul activelor: 1.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10,

întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • Bilanț prescurtat (cod 10);
 • Cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20);
 • „Date informative” (cod 30)
 • „Situația activelor imobilizate” (cod 40);
 • Microentitățile nu au obligația să întocmească note explicative, întocmirea lor fiind opțională, dar trebuie să prezinte un set minimal de informații referitoare la politicile contabile, angajamente financiare, garanții, active și datorii contingente, cât și informații asupra avansurilor și creditelor acordate administratorilor sau a angajamentelor asumate în numele acestora.

2. Entitățile mici, adică entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităţilor și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50,

întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • Bilanț prescurtat (cod 10),
 • Cont de profit și pierdere (cod 20),
 • „Date informative” (cod 30)
 • „Situația activelor imobilizate” (cod 40);
 • Note explicative
 • Opțional, poate fi întocmită situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

3. Entitățile mijlocii și mari, adică entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50,

precum și entitățile de interes public, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • Bilanț (cod 10),
 • Cont de profit și pierdere (cod 20),
 • „Date informative” (cod 30)
 • „Situația activelor imobilizate” (cod 40);
 • Situația modificărilor capitalului propriu,
 • Situația fluxurilor de trezorerie,
 • Note explicative

Entitățile nou-înființate pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situații financiare anuale prescurtate sau situații financiare anuale cu cinci componente, precum și situații financiare anuale în formatul aplicabil microentităților.

Auditarea situațiilor financiare anuale

Sunt supuse auditului statutar entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii, în două exerciţii financiare consecutive:

 • totalul activelor: 16.000.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Termenul de depunere

 • Situațiile financiare anuale și situațiile anuale simplificate, se depun la unitățile teritoriale ale MFP în termen de 150 de zile de la data la care se încheie exercițiul financiar. Astfel, pentru entitățile al căror an financiar corespunde cu anul calendaristic, termenul de depunere a situațiilor financiare anuale este de 30 mai 2023.
 • Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial depun situațiile financiare anualeîn termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până pe 2 mai 2023.
 • Subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, depun situații financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale MFPîn termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente. Sediile permanente desemnate, depun situațiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.
 • Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar (1 martie 2023). Declarația se depune în format electronic.
 • Organizațiile fără scop patrimonial depun situațiile financiare în termen de 120 de zile de la finele exercițiului, respectiv până în data de 2 mai 2023.
 • Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a MFP despre exerciţiul financiar ales, înștiițare depusă în format electronic cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele nou-înfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.

Alte reglementări contabile

Dividendele distribuite anticipat pe parcursul exercițiului financiar 2022

Dividendele anticipate distribuite în cursul exercițiului financiar 2022 în baza Situațiilor financiare interimare trimestriale trebuie analizate în corelație cu rezultatul final al anului 2022 care este distribuibil. În cazul în care distribuirile anticipate depășesc suma anuala distribuibilă, este necesar ca asociații / acționarii să restituie surplusul distribuit anticipat.

Declarația nefinanciară pentru companiile mari

Companiile private care au, în medie, mai mult de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, trebuie să depună, începând și împreună cu situațiile financiare anuale aferente anului 2022 și o raportare nefinanciară privind aspecte de mediu, sociale și de personal, printre altele. Această obligație este prevăzută de OMFP 3456/2018.

Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie

Cine trebuie să depună raportări contabile la 31 decembrie?

 • entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate
 • persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 • subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
 • persoanele juridice care sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu IFRS trebuie să depună și raportări contabile la 31 decembrie 2022, pe lângă situațiile financiare anuale care au componentele prevăzute de standardele IFRS.

Raportările contabile sunt distincte de situațiile financiare anuale, încheiate la data aleasa pentru acestea.

Raportările anuale la 31 decembrie cuprind următoarele formulare:

 • Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
 • Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);
 • Date informative (cod 30);
 • Situația activelor imobilizate (cod 40).

Termenul de depunere a raportărilor anuale la 31 decembrie este:

 • 90 zile de la încheierea anului calendaristic în cazul persoanelor juridice aflate în lichidare (31 martie 2023)
 • 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic pentru restul entităților (30 mai 2023).

Informații extinse despre întocmirea situațiilor financiare și a raportărilor contabile la 31 decembrie 2022 pot fi regăsite în articolul nostru dedicat acestei teme pe care îl puteți accesa aici.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 26/2023 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (MO 30/2023)

Sumar

Legea aduce modificări Legii Arhivelor Naționale și Codului muncii. Acestea vizează noi obligații privind documentele arhivate și cerințe suplimentare în cazul intrării unei societăți în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare.

Detalii

Printre cele mai importante modificări aduse de lege menționăm:

Modificare adusă Codului muncii

În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaţilor, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă.

Încălcarea acestei prevederi se sancționează cu amendă de la 300 la 1.000 de lei.

Modificări aduse Legii Arhivelor Naționale

Legea clarifică o serie de aspecte privind transferul documentelor cu valoare practică, aflate la creatorii de documente, operatorilor economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice. A fost avută în vedere evitarea situațiilor în care solicitanții de documente de muncă nu pot identifica entitatea care a preluat documentele practice/arhiva de la angajatorul care a falimentat.

În scopul informării publice, Legea instituie obligația de a publica toate denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor de documente desființați/dizolvați, de la înființare și până la desființare sau radierea din registrul comerțului, după caz, precum și informații relevante privind situația documentelor preluate de la creatorii desființați/dizolvați, astfel:

a) pentru operatorii economici prevăzuți, prin orice mijloace accesibile publicului, inclusiv pe pagina proprie de internet;

b) pentru Arhivele Naționale:

 • în Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice, care se publică pe pagina proprie de internet;
 • pentru documentele cu valoare practică deținute de către Arhivele Naționale sau de către serviciile județene/Serviciul Municipiului București ale/al Arhivelor Naționale, după caz, pe pagina proprie de internet.

Creatorii ori deținătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt obligați să elibereze, potrivit legii, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, la cererea persoanelor fizice și a persoanelor juridice, depusă în format letric sau în format electronic, certificate, adeverințe, copii și extrase de pe documentele pe care le creează ori le dețin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13 din Legea Arhivelor Naționale, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.

Certificatele, adeverințele, copiile și extrasele se eliberează în format letric și se predau, la sediul creatorilor sau deținătorilor de documente, personal sau prin reprezentant legal, ori se transmit prin servicii de curierat/poștale, cu confirmare de primire. Costul serviciilor de curierat/poștale este suportat de către solicitant.

înapoi la cuprins ⇑

Hotărârea 1568/2022 pentru modificarea anexei la HG 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare (MO 1279/2022)

Hotărârea actualizează lista faptelor pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor.

Anexa poate fi consultată aici.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar (MO 3/2023)

Legea completează art. 28 din Legea 290/2004 privind cazierul judiciar, fiind introdusă posibilitatea eliberării certificatului de cazier judiciar, gratuit, în formă electronică, în urma menționării acestei opţiuni în cererea-tip depusă pentru eliberarea cazierului juridic. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată.

În termen de 6 luni, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, vor fi stabilite procedurile pentru eliberarea în formă electronică a cazierului judiciar.

înapoi la cuprins ⇑

Alte noutăți legislative

Ordinul 2578/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Ordinul actualizează formularele 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” și 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale” ca urmare a abrogării impozitului specific.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2509/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului ”Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului ”Cerere de înregistrare fiscală” (MO 58/2023)

Ordinul actualizează modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului “Cerere de înregistrare fiscală”. Formularul se anexează la cererea de înregistrare în registrul comerțului a persoanelor juridice, respectiv la cererea de înregistrare în registrul comerțului a persoanelor fizice.

Cererea de înregistrare fiscală se completează și se depune de către persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale supuse obligației de înmatriculare/înregistrare în registrul comerțului, la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului, înainte de începerea activității economice.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 18/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 ”Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 ”Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” (MO 47/2023)

Ordinul actualizează formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”.

Acesta se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reţinere la sursă, precum şi a câştigurilor/pierderilor din investiţii, realizate începând cu anul 2022.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 59/2023 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (MO 59/2023)

Ordinul actualizează instrucţiunile de completare a formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, pentru declararea:

 • contribuţiei datorate de către producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de trading şi agregatorii care tranzacţionează, începând cu 1 septembrie 2022, cantităţi de energie electrică şi/sau gaze naturale pe piaţa angro, precum şi de partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging) ai producătorilor de energie electrică;
 • contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică reţinută la sursă din veniturile obţinute de entităţi rezidente/nerezidente aferente produselor de acoperire a riscurilor de piaţă pe termen lung; prin excepție, capacităţile de producţie puse în funcţiune după data de 1 aprilie 2022 (anterior termenul era 1 septembrie 2022), precum şi companiile care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu plătesc contribuția Fondul de Tranziţie Energetică.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 382/2022 privind aprobarea OUG 143/2022 pentru modificarea art. 17 din OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (MO 1276/2022)

Străinii care au intrat legal pe teritoriul României şi cărora le-a expirat permisul unic pot solicita un nou permis unic, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dacă încetarea raportului de muncă al străinului a fost înregistrată cu cel mult 18 luni înaintea datei de intrare în vigoare legii (2 ianuarie 2023).

Prevederile nu se aplică străinilor pentru care Inspectoratul General pentru Imigrări a emis decizia de returnare până la 2 ianuarie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2559/2022 privind aprobarea Procedurii de stabilire a TVA datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (MO 29/2023)

Ordinul aprobă procedura de stabilire a TVA datorată în România de către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, care au achiziţionat bunuri sau servicii în scopul îndeplinirii sarcinilor care le sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19 şi care informează organul fiscal cu privire la schimbarea destinaţiei bunurilor/serviciilor pentru a căror livrare/prestare s-a aplicat scutirea de TVA.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 4635/2022 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2022/1.108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import şi scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina şi persoanelor aflate în dificultate în Ucraina (MO 1281/2022)

Ordinul aprobă lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA conform Deciziei (UE) 2022/1.108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import şi scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina şi persoanelor aflate în dificultate în Ucraina.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 9/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului BNR 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (MO 1279/2022)

Ordinul 4148/2022 pentru aprobarea procedurii privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române a condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați şi a importatorilor autorizați (MO 19/2023)

Ordinul 596/2023 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2022 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice (MO 44/2023)

înapoi la cuprins ⇑

Cursurile valutare de închidere ale lunii ianuarie 2023

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii ianuarie 2023 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9221 RON; 1 USD =  4,5466 RON; 1 CHF =  4,8998 RON; 1 GBP = 5,6028 RON

înapoi la cuprins ⇑

Indicatori sociali 2023

Impozite și contribuții 2023

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă

- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 30 lei (începând cu iulie 2022)

Salariul minim pe economie (brut)

de la 1 ianuarie 2023

3.000 lei

4.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

20 lei


50 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- angajatul nu datorează impozit pe venit și CASS

- cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%

- reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) datorată de angajator, de la 2,25% la 0,3375% (aplicabilă în momentul aprobării reducerii ca ajutor de stat)

înapoi la cuprins ⇑

cover spate2