Newsletter nr. 4 – aprilie 2023

Newsletter 4 2023 RO

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză 

Cuprins

 1. Noi scutiri de TVA cu drept de deducere în domeniul medical (Legea 88/2023)
 2. Clarificări privind impozitarea nomazilor digitali (Legea 69/2023)
 3. Completarea Codului de procedură fiscală prin introducerea posibilității compensării între creanțele față de bugetele locale cu obligațiile fiscale datorate bugetului de stat (Legea 93/2023)
 4. Modificări importante aduse mecanismelor de eșalonare la plata obligațiilor fiscale (OUG 20/2023)
 5. Formularul „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală” și procedura de notificare (Ordinul 420/2023)
 6. Noutăți privind verificarea situației personale și notificarea persoanelor fizice (Ordinul 417/2023)
 7. Modificări aduse Normelor pentru aplicarea reglementărilor în domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale – AMEF – (HG 355/2023)
 8. Clarificări privind compensarea reciprocă a creanțelor agenților economici cu capital privat
 9. Alte noutăți legislative
 10. Cursurile de închidere ale lunii aprilie 2023
 11. Indicatori sociali

Legea 88/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 310/2023)

Sumar

Legea aduce modificări și completări Codului fiscal cu privire la noi scutiri de TVA cu drept de deducere în domeniul medical.

Detalii

Începând cu 11 iunie 2023, următoarele operațiuni vor fi scutite de TVA cu drept de deducere (anterior fiind supuse cotei de 9%):

 • livrarea de proteze şi accesorii ale acestora;
 • livrarea de produse ortopedice.

Vor fi scutite de TVA cu drept de deducere și următoarele:

 • serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul entităților/unităților de cult, dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat;
 • livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul entităților/ unităților de cult, dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat.

Scutirea de TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii se aplică:

 • direct, prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii dacă beneficiarul livrării/prestării este unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau instituţia/autoritatea publică centrală sau locală, care asigură finanţarea acesteia, potrivit legii;
 • prin restituirea TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, potrivit unei proceduri ce urmează a se stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice. Sumele restituite de la bugetul de stat se utilizează de către entităţile nonprofit exclusiv pentru finanţarea achiziţiilor acestor bunuri şi/sau servicii.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 69/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 265/2023)

Sumar

Legea aduce completări Codului fiscal cu privire la regimul de impozitare a nomazilor digitali.

Regim straini nomad digital

Detalii

Veniturile din salarii sau asimilate salariilor obținute de persoanele fizice nerezidente cu statut de nomad digital, definit potrivit OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, sunt neimpozabile și nu se includ în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) dacă persoana fizică este prezentă pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depășesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Nomadul digital este străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației şi comunicațiilor sau care deține o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației şi comunicațiilor şi poate desfășura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanță, prin folosirea tehnologiei informației şi comunicațiilor.

Mai multe informații despre nomazii digitali puteți citi în articolul nostru de aici.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 93/2023 pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (MO 320/2023)

Sumar

Legea completează prevederile Codului de procedură fiscală cu privire la stingerea creanțelor fără plată fiind introdusă posibilitatea compensării între creanțele față de bugetele locale cu obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.

Detalii

Creanțele fiscale ale contribuabilului, certe, lichide și exigibile, față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, se sting la cererea contribuabilului și prin compensarea acestora cu obligațiile sale restante, curente sau viitoare către bugetul de stat, fără compensare între bugete, indiferent dacă obligațiile și, respectiv, creanțele supuse stingerii sunt administrate sau nu de aceeași autoritate publică. Procedura de stingere și schimb de informații între organele fiscale locale și organele fiscale centrale se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, inițiat la propunerea ANAF.

Prin urmare, contribuabilul are acum posibilitatea de a stinge prin compensare creanțele certe, lichide și exigibile pe care le are față de bugetele locale indiferent dacă creanțele sunt administrate de aceeași autoritate publică.

Prevederile se aplică şi pentru stingerea creanţelor contribuabililor asupra bugetelor locale, stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive până la 21 aprilie 2023 (data intrării în vigoare a legii).

înapoi la cuprins ⇑

Tax Group - 12 mai 2023

Ordonanță de urgență 20/2023 pentru modificarea şi completarea Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea OG 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (MO 290/2023)

Sumar

Ordonanța aduce modificări mecanismului de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, atât pentru eșalonarea clasică, cât și pentru eșalonarea simplificată.

Detalii

Eșalonarea clasică

Eșalonarea se acordă pe cel mult 6 luni și pentru debitorii care nu au în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanţii ori cuantumul garanţiilor constituite este mai mic de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, nu doar pentru acei contribuabili care nu pot constitui niciun fel de garanţie, așa cum era menționat anterior.

Penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se includ în eşalonare dacă debitorul constituie garanţii a căror valoare este mai mare de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, dar insuficiente faţă de cuantumul garanţiilor prevăzute la art. 193 alin. (13)-(15) din Codul de procedură fiscală, iar eșalonarea a fost acordată pe o perioadă de cel mult cinci ani.

Sunt excluse din sfera eșalonării la plată obligațiile fiscale/bugetare reprezentând ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum și obligaţiile fiscale care reprezintă accize.

Se completează condițiile de menținere a valabilității eșalonării la plată cu o nouă condiție, respectiv achitarea accizelor nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eșalonării la plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii, acestea fiind excluse din sfera de acordare a eșalonării la plată.

A fost eliminată excepția de la constituirea garanțiilor ce se aplica pentru obligațiile fiscale de până la 5.000 de lei (persoane fizice), 10.000 de lei (asocieri fără personalitate juridică) sau 20.000 de lei (persoane juridice).

Se reduce numărul de cereri de modificare a deciziei de eşalonare la plată ce pot fi depuse de debitor pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată, de la două cereri la o singură cerere de modificare a deciziei de eşalonare la plată. Există excepții pentru obligațiile fiscale suspendate și pentru cele stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată la ANAF ulterior emiterii deciziei de eșalonare la plată.

Debitorul va avea posibilitatea de a solicita, o singură dată într-un an calendaristic sau fracție de an calendaristic, menținerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, dacă cererea este aprobată de ANAF înainte de executarea garanţiei sau înainte de stingerea tuturor obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul eşalonării la plată, după caz.

Eșalonarea simplificată

Nu se mai acordă eșalonarea simplificată pentru:

 • obligaţiile fiscale care reprezintă accize;
 • impozitele şi contribuţiile sociale obligatorii cu reţinere la sursă sau reţinute prin stopaj la sursă;
 • taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc.

Se reduce numărul de cereri de modificare a deciziei de eşalonare la plată ce pot fi depuse de debitor pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată, de la două cereri la o singură cerere de modificare a deciziei de eşalonare la plată.

Se completează condițiile de menținere a eșalonării la plată, în formă simplificată, cu alte două condiții cauzate de excluderea unor obligații fiscale din sfera eșalonării:

 • achitarea accizelor și a taxelor aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii;
 • achitarea impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării acestei decizii.

Dobânda datorată în cazul eșalonării la plată, în formă simplificată, a fost majorată de la 0,01% la 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

A fost eliminată posibilitatea acordării în paralel a eșalonării la plată clasice și a eșalonării la plată simplificate.

Aplicarea noilor prevederi

Noile prevederi se aplică pentru cererile de eșalonare, de modificare sau de menținere a eșalonării la plată depuse după 6 aprilie 2023 (data intrării în vigoare a OUG).

Debitorii care au depus o singură cerere de modificare sau menținere a eșalonării la plată, aprobată de ANAF, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2023 și 6 aprilie 2023, pentru perioada rămasă din anul 2023 mai pot depune o singură cerere de modificare sau menținere a eșalonării la plată.

Dacă debitorul depune prima cerere de modificare sau menținere după 6 aprilie 2023, pentru perioada rămasă din anul 2023, acesta poate beneficia doar de această modificare sau menținere a eșalonării la plată.

În cazul eșalonărilor la plată aflate în derulare sau care și-au pierdut valabilitatea la 6 aprilie 2023, cererile de modificare sau menținere a eșalonării la plată care sunt nesoluționate la această dată se soluționează potrivit noilor prevederi.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 420/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului ”Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui ANAF 3.711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală (MO 291/2023)

Sumar

Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului “Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, cât și procedura de notificare şi periodicitatea de emitere a formularului. Notificarea are rolul de a informa contribuabilul asupra riscurilor fiscale identificate de organul fiscal și de a permite acestuia corectarea lor.

Detalii

Notificarea de conformare emisă de organul de inspecție fiscală, în baza analizei de risc primite de la structurile cu atribuții din cadrul ANAF și/sau în baza analizelor proprii efectuate, se transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtiv a fi selectați pentru inspecția fiscală. Aceasta poate fi transmisă lunar, trimestrial, semestrial sau anual, raportat la perioada fiscală corespunzătoare impozitului, taxei, contribuției în care a fost identificat riscul fiscal.

Notificarea se emite ori de câte ori, ca urmare a analizei de risc, sunt identificate noi riscuri fiscale care nu au fost notificate anterior și nici nu au făcut obiectul controalelor fiscale.

În termen de 30 de zile de la data comunicării notificării, contribuabilii/plătitorii trebuie să analizeze riscurile fiscale menționate în aceasta, și, dacă este cazul, să depună sau să corecteze declarațiile fiscale. De asemenea, aceștia pot transmite către ANAF o informare referitoare la rezultatele analizei proprii efectuate, precum şi la măsurile întreprinse, după caz, însoțită de documente justificative care să ateste modul de conformare sau de trimiteri la documente deținute deja de ANAF – depuse la organul fiscal pentru conformare. În această notificare se poate menționa și situația în care în urma analizei proprii contribuabilii/plătitorii consideră că riscurile fiscale identificate de organul fiscal nu se confirmă.

După împlinirea termenului de 30 de zile, contribuabilii/plătitorii care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificați sunt supuși obligatoriu unei inspecții fiscale sau unei verificări documentare.

Nu este necesară emiterea notificării în următoarele situații:

 • inspecția fiscală este necesară pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului;
 • efectuarea inspecției fiscale este prevăzută în mod expres în alte acte normative;
 • în cazul contribuabililor/plătitorilor aflați în procedura insolvenței;
 • ca urmare a unui control inopinat se impune începerea imediată a inspecției fiscale;
 • pentru extinderea inspecției fiscale la perioade sau creanțe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală inițial;
 • în cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 417/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora (MO 292/2023)

Sumar

Ordinul aduce completări și modificări OpANAF 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora. Printre altele se aprobă modelul notificării de conformare a persoanelor fizice, precum şi modul de comunicare şi păstrare a notificării.

Notificarea are rolul de a informa contribuabilul asupra riscurilor fiscale identificate de organul fiscal și de a permite acestuia corectarea lor.

Detalii

Verificarea situaţiei fiscale personale constă în examinarea drepturilor şi obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală a persoanei fizice pe perioada verificată, în scopul stabilirii veniturilor obţinute şi a regimului fiscal aplicabil. Pentru verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice, organele fiscale efectuează următoarele activităţi preliminare:

a) analiza de risc – este efectuată de organul fiscal pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale;

b) notificarea de conformare;

c) selectarea persoanelor care vor fi supuse verificării situaţiei fiscale personale.

Fac obiectul notificării de conformare:

 • persoanele fizice din lista persoanelor fizice propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale;
 • persoanele fizice pentru care în cadrul analizelor de risc efectuate se stabileşte un risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale.

Fac excepţie de la notificarea de conformare:

 • persoanele fizice propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale, ca urmare a derulării unor programe/proiecte de creştere a conformării fiscale în cadrul cărora acestea au fost notificate cu privire la riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile şi la posibilitatea reanalizării situaţiei fiscale şi, după caz, a depunerii sau corectării declaraţiilor fiscale;
 • persoanele fizice care fac obiectul unei verificări a situaţiei fiscale personale şi pentru care s-a dispus extinderea verificării la perioade fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de verificare iniţial;
 • persoanele fizice care fac obiectul refacerii verificării situaţiei fiscale personale ca urmare a unei decizii de soluţionare a contestaţiei;
 • persoanele fizice care au făcut obiectul unei verificări documentare realizate de organele fiscale competente să exercite verificarea situaţiei fiscale personale, în situaţia în care se dispune măsura de declanşare a unei verificări a situaţiei fiscale personale.

Persoana fizică care primește o notificare are posibilitatea reanalizării situaţiei fiscale şi, după caz, de a depune sau de a corecta declaraţiile fiscale într-un termen de 30 de zile de la data comunicării notificării. Tot în această perioadă, persoana fizică are posibilitatea de a transmite o informare referitoare la rezultatele reanalizării situaţiei fiscale şi, după caz, dacă au fost depuse sau corectate declaraţiile fiscale, dovada depunerii acestora la organul fiscal. Până la expirarea termenului de 30 de zile, organul fiscal central nu va întreprinde nicio acţiune în vederea selectării pentru verificarea situaţiei fiscale personale.

înapoi la cuprins ⇑

Hotărârea 355/2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG 479/2003 (MO 344/2023)

Sumar

Hotărârea actualizează Normele metodologice de aplicare a OG 28/1999 ce reglementează obligația de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF), actualizare impusă de modificările aduse OG 28/1999 de către Legea 136/2019.

Detalii

Printre noutățile aduse menționăm:

 • stabilirea caracteristicilor tehnice și funcționale ale AMEF integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, în vederea testării și avizării acestora de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București.
 • În echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, pot fi instalate exclusiv aparatele de marcat dedicate, întrucât doar în cazul acestor dispozitive au fost efectuate testări specifice care demonstrează că funcționează corect din punct de vedere fiscal după integrarea în automatul comercial.
 • Pentru întărirea disciplinei financiare în acest domeniu este introdusă obligația de a aplica o etichetă holografică „FISCALIZAT”, la loc vizibil, în interiorul automatului comercial, sau în exteriorul acestuia.
 • Sunt clarificate informațiile privind locul de instalare care se înscriu în antetul bonului fiscal, în cazul AMEF utilizate în activitățile cu caracter ambulant, al celor utilizate de operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul rutier naţional, instalate pe mijlocul de transport, precum și în cazul celor care sunt integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, ținând cont de anumite situații care pot să apară în practică.
 • Sunt introduse dispoziții privind procedura de urmat de către utilizatorii AMEF, atât în cazul încetării activităților de livrări de bunuri cu amănuntul și prestării de servicii direct către populație, cât și în cazul transferării unui AMEF de la un punct de lucru la altul.
 • Se reglementează anularea, din oficiu, de către organul fiscal, a legăturii dintre numărul unic de identificare și codul de identificare fiscală al utilizatorului în situația în care organul fiscal, ca urmare a propriilor analize/constatări concluzionează că activitatea operatorului economic a încetat definitiv (ex. când a intervenit radierea acestuia din Registrul comerțului sau decesul utilizatorului persoană fizică), operațiunea fiind de natură să confere organului fiscal posibilitatea ținerii unor evidențe exacte și actualizate.
 • Operatorii economici care solicită autorizație de distribuție a AMEF nu pot fi autorizați în situația în care:
  • aceștia/administratorul/directorul economic și/sau financiar, respectiv societatea care prestează servicii de contabilitate/reprezentantul legal al acesteia, în cazul în care activitatea financiar contabilă este externalizată, au fapte înscrise în cazierul fiscal. Obligația se extinde astfel și spre furnizorul de servicii de contabilitate.
  • administratorii acestora, administratorii operatorilor economici pentru care operatorul economic solicită acreditarea pentru comercializare și/sau service, precum și tehnicienii de service ai acestora au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni prevăzute de legile vamale.
 • Sunt introduse noi prevederi care trebuie respectate de unitățile de service acreditate (ex. ținerea evidenței propriilor tehnicieni).

Noile prevederi se aplică de la 24 aprilie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Clarificări privind compensarea reciprocă a creanțelor agenților economici cu capital privat

Camera Consultanților Fiscali a publicat o clarificare emisă de Ministerul Economiei cu privire la obligativitatea efectuării compensării reciproce a creanțelor agenților economici cu capital privat, prin Sistemul informatic de compensări (SIC) gestionat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI).

Astfel, Ministerul Economiei menționează: “CPPI nu obligă companiile să folosească sistemul de compensare ca și formă de stingere a datoriilor și de recuperare a creanțelor. Întreaga procedură de compensare se desfășoară în manieră voluntară încă de la crearea accesului și până la semnarea digitală a ordinelor de compensare. SIC propune soluții de compensare în conturile de utilizator, iar companiile selectează și aprobă sau nu o soluție sau alta. Singura grijă a companiilor este de a încărca facturile pe care doresc să le compenseze și de a consulta lista soluțiilor identificate și propuse. CPPI arată pe site-ul oficial faptul că «C.P.P.I.  Sucursala București asigură exclusiv servicii de compensare a datoriilor și creanțelor agenților economici care intră sub incidența H.G. nr. 773/2019. Categoriile de servicii de compensare care nu sunt reglementate de H.G. nr. 773/2019 sunt realizate de către alte organisme abilitate.»

Obligativitatea raportării facturilor restante mai vechi de 30 de zile cade în sarcina societăților cu capital integral/majoritar/minoritar de stat, acestea putând opta în manieră voluntară pentru o soluție sau alta de compensare propusă. SIC identifică aceste soluții pe baza facturilor încărcate de fiecare societate înrolată.

În concluzie întreaga procedură de compensare se desfășoară în manieră voluntară încă de la crearea accesului și până la semnarea digitală a ordinelor de compensare.

înapoi la cuprins ⇑

Alte noutăți legislative

Ordinul 654/1263/2023 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023 (MO 272/2023)

Ordinul menține valoarea tichetelor de masă pentru perioada aprilie-septembrie 2023 la valoarea maximă de 30 de lei.

înapoi la cuprins ⇑

Hotărârea 302/2023 pentru modificarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin HG 337/2017 (MO 290/2023)

Hotărârea aduce modificări HG 337/2017 cu privire la Normele metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, fiind necesare corelări cu legislația comunitară ca urmare a recomandărilor Comisiei Europene.

Mai exact, Comisia Europeană este de părere că obligația prevăzută la articolul 11 din Normele metodologice restrânge noțiunea de persoană de contact, astfel cum este descrisă de Directiva 96/71/CE și apreciază că articolul 9 alineatul (1) litera (e) din directivă lasă la latitudinea statelor membre impunerea unei obligații prestatorilor de servicii care detașează lucrători de a desemna o persoană care să asigure legătura cu autoritățile competente, care poate, de asemenea, dacă este cazul, să trimită și să primească documente și/sau avize. Astfel, în opinia Comisiei Europene, dispoziția națională implică faptul că aceste obligații pot fi îndeplinite numai de un lucrător detașat sau de reprezentantul legal al întreprinderii în România. Or, o astfel de cerință ar putea împiedica prestarea de servicii, deoarece ar putea obliga angajatorul să detașeze un lucrător separat pentru a îndeplini obligațiile persoanei de contact sau să detașeze ori să stabilească un reprezentant legal în România. Totodată, Comisia Europeană consideră că obligația de a furniza informații cu privire la reprezentantul angajatorului în declarație poate fi considerată justificată numai în cazul în care un astfel de reprezentant este deja numit în conformitate cu legislația statului membru de origine, adică în cazul în care angajatorul nu trebuie să numească un reprezentant pentru a îndeplini această obligație.

Astfel, Hotărârea înlocuiește sintagma ”reprezentant legal”, cu sintagma ”persoană desemnată” în cuprinsul art. 11 și 15 ale HG 337/2017.

Totodată, se abrogă prevederile alineatul (2) al articolului 11 care solicita întreprinderilor care nu au un reprezentant legal pe teritoriul României, să desemneze pe unul dintre salariaţii detaşaţi în România ca persoană de legătură în relaţia cu organele de control.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2023 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice (MO 304/2023)

înapoi la cuprins ⇑

Cursurile valutare de închidere ale lunii aprilie 2023

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii aprilie 2023 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9353 RON; 1 USD =  4,4915 RON; 1 CHF = 5,0133 RON; 1 GBP = 5,5968 RON

înapoi la cuprins ⇑

Indicatori sociali 2023

Impozite și contribuții 2023

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă


- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 30 lei (începând cu iulie 2022)

Salariul minim pe economie (brut)

de la 1 ianuarie 2023

3.000 lei

4.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

23 lei (începând cu 1 aprilie 2023)


57,5 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- angajatul nu datorează impozit pe venit și CASS

- cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%

- reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) datorată de angajator, de la 2,25% la 0,3375% (aplicabilă în momentul aprobării reducerii ca ajutor de stat)

înapoi la cuprins ⇑