Newsletter nr. 6 – iunie 2024

Newsletter 6 2024 RO

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză (disponibilă în jurul datei de 15 iulie)

Cuprins

 1. Modificări aduse sistemului RO e-Factura și reglementărilor privind casele de marcat (OUG 69/2024)
 2. Implementarea decontului precompletat de TVA (OUG 70/2024)
 3. Modificări aduse sistemului RO e-Transport, RO e-TVA, RO e-Factura și facilităților fiscale aferente salariului minim (OUG 87/2024)
 4. Actualizarea procedurii RO e-Transport (Ordinul 1268/1337/2024)
 5. Noul nivel al salariului minim brut pe economie (HG 598/2024)
 6. Modificări aduse Codului fiscal (OUG 59/2024)
 7. Modificări aduse TVA și reglementarea regimului de TVA pentru sistemul de garanție-returnare SGR (OUG 78/2024)
 8. Actualizarea listei contribuabililor mari și mijlocii (Ordinul 1030/2024)
 9. Modificarea scutirilor de TVA pentru serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești și livrări de echipamente medicale (Legea 204/2024)
 10. Noi conturi definite în planul de conturi general pentru înregistrarea IMCA (Ordinul 981/2024)
 11. Stabilirea din oficiu a TVA pentru persoanele impozabile inactive și pentru cei cu codul de TVA anulat (Ordinul 1399/2024)
 12. Modificări privind scutirile de impozit pe clădiri (Legea 192/2024)
 13. Completarea legii Arhivelor Naționale cu privire la documentele electronice (Legea 201/2024)
 14. Alte noutăți legislative
 15. Cursurile valutare de închidere ale lunii iunie 2024
 16. Indicatori sociali

Ordonanță de urgență 69/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării şi implementării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura şi al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi pentru alte măsuri fiscale (MO 582/2024)

Sumar

Ordonanța aduce modificări sistemului RO e-Factura și aduce completări informațiilor obligatorii ce trebuie cuprinse pe bonurile fiscale.

Detalii

A. Modificări aduse sistemului RO e-Factura

1. Extinderea sistemului RO e-Factura asupra relațiilor comerciale B2C

Începând cu 1 iulie 2024 se aplică sistemul RO e-Factura și în relația B2C, mai exact în cazul tranzacțiilor care au ca obiect execuția de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii dintre un operator economic – persoană impozabilă stabilită în România şi o persoană neimpozabilă, altele decât autoritățile/entitățile contractante şi instituțiile publice.

Aplicarea este opțională în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2024 și obligatorie începând cu 1 ianuarie 2025.

Facturile simplificate fac excepție de la obligația de transmitere în RO e-Factura.

Termenul de transmitere este același de la relația B2B, adică 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii.

Furnizorii/Prestatorii au obligația transmiterii facturilor și prin vechile mijloace, conform prevederilor Codului Fiscal.

Livrările de bunuri/Prestările de servicii efectuate către o persoană fizică care se identifică în relaţia cu furnizorul/prestatorul prin codul numeric personal se consideră efectuate în relaţia B2C.

2. Clarificarea obligativității transmiterii unor facturi în Ro e-Factura

Facturi pentru care este obligatorie transmiterea în sistemul național Ro e-Factura:

 • autofacturile emise potrivit art. 319 alin. (8) din Codul fiscal. Autofacturile emise de persoanele impozabile stabilite în România, pentru fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii către sine, se consideră facturi emise în relaţia B2B.
 • facturile emise în numele și în contul furnizorilor de către organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest scop se organizează Registrul RO e-Factura executări silite.

Facturi pentru care NU este obligatorie transmiterea în sistemul național RO e-Factura:

 • operațiuni care nu sunt în sfera de aplicare a TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA și pentru care nu există obligația emiterii unei facturi; Persoanele impozabile stabilite în România, care emit facturi pentru operaţiuni care nu sunt în sfera de aplicare a TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA, pentru care nu există obligaţia emiterii unei facturi conform art. 319 din Codul fiscal, nu au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura pentru aceste facturi.
 • livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoanele prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j)—n) din Codul fiscal (în favoarea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții etc.);
 • facturi emise de asociațiile și fundațiile constituite în baza OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, alte asociații fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;
 • facturi emise de agricultorii-persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori.

3. Clarificări referitoare la obligația asociaţiilor, fundaţiilor, partidelor politice, cultelor de a utiliza sistemul RO e-Factura

Asociaţiile, fundaţiile, partidele politice, cultele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2025, însă pot opta pentru utilizarea sistemului. În acest sens este necesară înscrierea în Registrul RO e-Factura opțional, înscrierea se efectuează începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opțiunii.

În situația în care acestea desfăşoară activităţi economice au obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu până la data de 1 iulie 2025, în cazul în care nu au optat deja pentru aplicarea sistemului RO e-Factura. Dacă însă încep să desfăşoare activităţi economice după data de 30 iunie 2025 au obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de a începe desfăşurarea activităţilor economice şi sunt înscrise în registru în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România care livrează bunuri/prestează servicii către asociaţii, fundaţii, partide politice, culte, nu au obligaţia transmiterii facturilor emise către acestea prin sistemul naţional RO e-Factura, cu excepţia situaţiei în care beneficiarii sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura opţional sau, începând cu data de 1 iulie 2025, în Registrul RO e-Factura obligatoriu.

Registrul RO e-Factura obligatoriu devine operațional începând cu data de 1 iulie 2025.

4. Regimul special pentru agricultori

Sunt aduse clarificări referitoare la obligația agricultorilor persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori de a utiliza sistemul RO e-Factura.

Agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori nu au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2025, însă pot opta pentru utilizarea sa. În situaţia în care optează pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional RO e-Factura, aceste persoane sunt obligate să fie înregistrate în Registrul RO e-Factura opţional. Persoanele care au optat pentru utilizarea sistemului naţional RO e-Factura sunt înscrise în Registrul RO e-Factura opţional începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opţiunii.

Agricultorii persoane fizice au obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura până la data de 1 iulie 2025, în cazul în care nu au optat deja pentru aplicarea sistemului naţional RO e-Factura.

Persoanele care încep să desfăşoare activităţi economice după data de 30 iunie 2025 au obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de a începe desfăşurarea activităţilor economice şi sunt înscrise în registru în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, care livrează bunuri/prestează servicii către agricultorii persoane fizice nu au obligaţia transmiterii facturilor emise către acestea prin sistemul naţional RO e-Factura, cu excepţia situaţiei în care beneficiarii sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura opţional sau, începând cu data de 1 iulie 2025, în Registrul RO e-Factura obligatoriu.

5. Raportarea neprimirii facturilor electronice

Se introduce posibilitatea ca în cazul în care este obligatorie transmiterea facturii prin sistemul naţional RO e-Factura, beneficiarii care nu primesc facturile prin sistem în termen, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care plata se face la momentul livrării/prestării, să notifice organele fiscale competente în acest sens. Procedura de notificare şi măsurile ce urmează a fi luate de organul fiscal în vederea transmiterii facturilor de către emitenţi prin intermediul sistemului se stabilesc prin ordin ANAF.

6. Abrogarea Registrului RO e-factura

Se abrogă Registrul RO e-Factura, având în vedere că operatorii economici-persoane impozabile stabilite în România vor avea obligația de a transmite facturile prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, începând cu data de 1 iulie 2024.

Operatorii economici nestabiliți în România care au optat pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura se preiau automat în Registrul RO e-Factura opțional după 1 iulie 2024.

7. Contravenții

Netransmiterea uneia sau mai multor facturi emise în relația B2C, al căror termen-limită de transmitere în sistemul național RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice, se sancționează începând cu 1 iulie 2025 cu amendă de la

 • 5.000 lei la 10.000 lei pentru contribuabilii mari
 • 2.500 lei la 5.000 lei pentru contribuabilii mijlocii
 • 1.000 lei la 2.500 lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Nerespectarea de către organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a obligației de transmitere a facturilor în sistemul național RO e-factura se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare factură emisă.

B. Modificări aduse legislației privind casele de marcat

Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să conțină și:

 • codul de identificare fiscală al beneficiarului, la cererea acestuia
 • unitatea de măsură
 • numărul de identificare al bonului.

Se introduce obligația tipăririi pe bonul fiscal, sub formă de cod QR, a datei și orei emiterii bonului, a numărului de identificare al bonului fiscal, precum și a seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale pentru care, în urma testării la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică — ICI București, se constată că din punct de vedere tehnic nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a informațiilor prevăzute mai sus, utilizatorii acestor aparate de marcat electronice fiscale au obligația de a se conforma în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a OUG nr. 69/2024.

Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să conțină, în plus față de reglementarea anterioară, numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de identificare fiscală al beneficiarului.

Ministerul Finanțelor va modifica și completa normele metodologice pentru aplicarea OUG  28/1999, în termen de 30 de zile de la data publicării OUG 69/2024.

înapoi la cuprins ⇑


Ordonanță de urgență 70/2024 privind unele măsuri de implementare şi utilizare a decontului precompletat RO e-TVA şi valorificarea datelor şi informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific, precum şi alte măsuri fiscale (MO 582/2024)

Sumar

Ordonanța reglementează decontul precompletat RO e-TVA și modul de utilizare al acestuia.

Aceasta a fost publicată pe 21 iunie 2024 și a fost ulterior modificată, prin OUG 87/2024, publicată pe 28 iunie 2024.

Prezentăm în cele ce urmează varianta actualizată/integrată cu modificările introduse prin OUG 87/2024.

Detalii

Decontul RO e-TVA se va implementa începând cu 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate începând cu 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Cu titlu de excepție, pentru persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, termenul de la care se va utiliza decontul precompletat RO e-TVA va fi 1 august 2025. Modificarea a fost introdusă prin OUG 87/2024 și a avut în vedere faptul că sistemul SAFT nu este complet implementat, acesta va fi una dintre sursele de culegere a datelor pentru RO e-TVA, iar implementarea sa la contribuabilii mici va fi abia la 1 ianuarie 2025.

Decontul RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile şi transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ANAF, respectiv:

 • Sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura;
 • Sistemul naţional RO e-Transport;
 • Sistemul naţional RO e-Sigiliu;
 • Sistemul informatic naţional RO e-SAF-T;
 • Sistemul informatic naţional RO e-Case de marcat electronice;
 • Sistemul informatic integrat vamal;
 • alte sisteme informatice proprii ale Ministerului Finanţelor.

Modelul decontului precompletat RO e-TVA se aprobă prin ordin ANAF în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (21 iunie 2024).

Ce este Decontul precompletat RO e-TVA?

Decontul RO e-TVA este o declarație ce se completează de ANAF cu datele şi informaţiile privind operaţiunile economice declarate de către persoanele impozabile şi transmise în sistemele enumerate mai sus.

Decontul precompletat RO e-TVA nu constituie titlu de creanţă.

Utilizarea decontului precompletat RO e-TVA

Modul în care va fi folosit decontul precompletat este:

 • ANAF întocmește Decontul precompletat RO e-TVA, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, în baza datelor primite prin sistemele menționate mai sus.
 • Decontul precompletat RO e-TVA se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin mijloace electronice, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.
 • După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA verifică datele şi informaţiile precompletate în concordanţă cu operaţiunile impozabile realizate şi starea de fapt fiscală.
 • În situaţia în care se identifică diferenţe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA şi valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de TVA, ANAF notifică persoana impozabilă prin mijloace electronice. Prin diferenţe semnificative se înţeleg valorile care depăşesc pragul de semnificaţie ce îndeplineşte condiţiile cumulative de minimum 20% în cotă procentuală şi o valoare absolută de minimum 5.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de TVA depus de persoana impozabilă cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA.

Prevederile nu se aplică în cazul rândurilor de regularizări din decontul de TVA.

 • Identificarea diferenţelor semnificative se realizează pe baza sumelor înscrise în coloana “TVA” din decontul de TVA depus de persoana impozabilă şi decontul precompletat. În situaţia în care nu există obligaţia completării TVA din decontul de TVA, verificările se realizează prin compararea sumelor înscrise în coloana “Valoare”.
 • După identificarea diferenţelor semnificative, se transmite prin mijloace electronice, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA, prin intermediul formularului electronic «Notificarea de conformare RO e-TVA», o notificare de conformare conform art. 1211 din Codul de procedură fiscală. Modelul formularului şi procedura de transmitere se aprobă prin ordin de preşedintele ANAF în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
 • În situaţia în care se identifică diferenţe sub pragul de semnificaţie, ANAF, în baza analizei de risc, poate transmite notificarea „Notificarea de conformare RO e-TVA”
 • «Notificarea de conformare RO e-TVA» nu se aplică:
  • în situaţia unor erori materiale;
  • în situaţia în care nu există suficiente informaţii din bazele de date ale organului fiscal pentru anumite rânduri din decontul e-TVA precompletat sau aceste informaţii din bazele de date nu sunt corelate;
  • alte situaţii prevăzute prin ordin al ministrului finanţelor.

Pașii următori se vor aplica de la 1 ianuarie 2025:

 • Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA are obligaţia să transmită, prin mijloacele electronice, rezultatul verificărilor realizate asupra diferenţelor comunicate prin «Notificarea de conformare RO e-TVA», ca răspuns la aceasta, în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.
 • ANAF analizează răspunsul persoanei impozabile la «Notificarea de conformare RO e-TVA» şi dispune măsurile legale în conformitate cu competenţele atribuite şi obiectivele prezentului act normativ.
 • «Notificarea de conformare RO e-TVA» nu se ia în considerare la stabilirea indicatorilor de risc fiscal, până la data de 1 ianuarie 2025.

Contravenții și sancțiuni

Constituie contravenţie, dacă, potrivit legii, nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, neîndeplinirea obligaţiei persoanei impozabile de a transmite rezultatul verificărilor realizate asupra diferenţelor comunicate prin «Notificarea de conformare RO e-TVA» şi se sancţionează cu amendă de la:

 • 5.000 lei la 10.000 lei, pentru contribuabilii mari
 • 2.500 lei la 5.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii
 • 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

Contravenţiilor de mai sus le sunt aplicabile dispoziţiile Legii prevenirii nr. 270/2017.

Contravențiile se aplică de la 1 ianuarie 2025.

Indicatori de risc fiscal

Nefurnizarea sau furnizarea parţială a informaţiilor pentru clarificarea diferenţelor reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al TVA.

Selectarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA ce urmează a fi supuse inspecţiei fiscale sau controlului antifraudă se realizează în funcţie de nivelul riscului fiscal stabilit pe baza analizei de risc.

Se consideră că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA şi dacă se regăsesc în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

 • nu transmit răspunsul la «Notificarea de conformare RO e-TVA»;
 • există diferenţe semnificative şi nu au fost transmise informaţii şi date complete şi/sau concludente ca răspuns la «Notificarea de conformare RO e-TVA», ce pot conduce la restituirea unor sume necuvenite şi concomitent existenţa riscului unor fapte de evaziune fiscală.

Prevederile privind riscul fiscal se aplică de la 1 ianuarie 2025.

Alte prevederi

Pentru implementarea şi operaţionalizarea Decontului precompletat RO e-TVA, prin ordin ANAF pot fi stabilite termene de depunere pentru declaraţiile fiscale, respectiv declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (D390) şi declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (D394), ale căror date şi informaţii sunt necesare precompletării, înainte de data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale.

înapoi la cuprins ⇑

Tax Group 7 2024

 


Ordonanță de urgență 87/2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (MO 608/2024)

Sumar

Ordonanța aduce numeroase modificări sistemului RO e-Transport, RO e-TVA, RO e-Factura și altor prevederi fiscale.

Detalii

Sistemul RO e-Transport

Se amână până la 1 ianuarie 2025 aplicarea sancțiunilor pentru nedeclararea transporturilor internaționale pentru utilizatorii care au statutul de operator economic autorizat („AEO”), potrivit prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare), la data realizării transportului internaţional de bunuri.

Mai multe detalii aici: https://www.customs.ro/e-customs/aeo

RO e-TVA

Ordonanța de urgență include modificări relevante în privința RO e-TVA, modificări aduse OUG 70/2024 și care sunt prezentate consolidat la OUG 70/2024. Modificările au venit pe fondul unor proteste intense din partea mediului de afaceri. Astfel, până la 1 ianuarie 2025 nu se vor aplica sancțiuni pentru netransmiterea răspunsului la “Notificarea de conformare RO e-TVA” în cazul în care sunt neconcordanțe între datele încărcate în sistem de operatorii economici și cele deținute de instituțiile statului.

Modificări sunt introduse și în ceea ce privește pre-completarea decontului e-TVA. Contribuabilii care aplică sistemul de TVA la încasare vor aplica prevederile privind RO e-TVA de la 1 august 2025.

A fost prelungit de la 5 zile la 20 de zile termenul pentru verificarea informațiilor și datelor din decontul precompletat de TVA (RO-eTVA).

Modificări la sistemul e-Factura

Se stabilește o perioadă de 1 an, respectiv până la 1 iulie 2025, în care să nu fie obligatorie utilizarea RO e-Factura de către institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale, precum și de către furnizorii/prestatorii acestora, având în vedere restricțiile tehnice actuale ale sistemului.

Clarificări pentru acordarea facilității fiscale în ceea ce privește salariul minim

Pentru acordarea facilității fiscale referitoare la neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii a sumei de 300 lei/lună se ajustează plafonul lunar de 4.000 lei, reprezentând venit brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în sensul excluderii de la calculul acestuia a contravalorii tichetelor de masă, respectiv a indemnizației de hrană, după caz, acordate potrivit legii, pentru perioada iulie-decembrie 2024.

Astfel, angajații care, prin cumulul noului salariul minim cu bonurile de masă ar fi depășit pragul de 4.000 lei, beneficiază în continuare de neimpozitarea celor 300 lei.

Alte prevederi fiscale

Ordonanța stabilește că până la 31 decembrie 2024 punctul de amenda se va menține la cuantumul de 165 de lei.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 1268/1337/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport (MO 597/2024)

Sumar

Ordinul actualizează Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport, fiind abrogată precedenta procedură reglementată de Ordinul 2.545/6.316/2022.

Detalii

Reamintim că vechea procedură acoperea obligațiile de raportare în e-Transport pentru bunurile cu risc fiscal ridicat („BRFR”). Ulterior, prin OUG 115/2023 a fost introdusă obligația de raportare în e-Transport și a transporturilor internaționale aferente altor bunuri decât BRFR. În consecință a fost necesară actualizarea procedurii pentru a fi aplicabilă și transporturilor internaționale.

În mod deloc surprinzător, dacă luăm în considerare lipsa totală de respect pentru mediul economic pe care continuă să o manifeste autoritățile, prezenta procedură este publicată la peste 6 luni de la extinderea scopului RO e-Transport asupra transporturilor internaționale și în penultima zi lucrătoare înainte de aplicarea noilor obligații și mai ales sancțiuni.

Reamintim că raportarea datelor cu privire la RO e-Transport se face prin intermediul SPV, deci pentru acces este necesară o semnătură electronică calificată ce este înrolată în SPV.

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone

 • încărcate cu bunuri cu o masă brută totală mai mare de 500 kg

sau

 • o valoare totală mai mare de 10.000 de lei,

aferente cel puţin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

Reamintim că obligațiile de raportare în sistemul RO e-Transport sunt obligații operaționale și nu fiscale.

Mai multe detalii relevante despre RO e-Transport pot fi citite în articolul nostru dedicat pe care îl puteți accesa aici:

Sistemul RO e-Transport

înapoi la cuprins ⇑


Hotărârea 598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (MO 529/2024)

Începând cu data de 1 iulie 2024, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se stabilește în bani, fără a include indemnizații, sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.700 lei lunar (anterior 3.500 lei), pentru un program normal de lucru în medie de 168 ore pe lună, reprezentând 22,024 lei/oră.

înapoi la cuprins ⇑


Ordonanță de urgență 59/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi alte măsuri fiscale (MO 534/2024)

Sumar

Ordonanța aduce modificări și completări Codului fiscal în domeniul accizelor și al impozitului pe venit/contribuții sociale.

Detalii

Începând cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii iulie 2024, se majorează la nivelul de 300 lei/lună (de la 200 lei/lună) suma pentru care nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale. Măsura se aplică veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente lunilor iulie – decembrie 2024 inclusiv, cu menținerea condițiilor reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023.

Plafonul neimpozabil de 300 lei/lună se aplică salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile (începând cu 1 iulie 2024 – 3.700 lei/luna);

b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, în baza aceluiaşi contract individual de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv.

Totuși, suma de 300 de lei se diminuează în funcţie de:

a) perioada din lună în care salariul de bază din contractul individual de muncă sunt menţinute la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului;

b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;

c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;

d) data de la care încetează contractul individual de muncă.

înapoi la cuprins ⇑


Ordonanță de urgență 78/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (MO 596/2024)

Sumar

Ordonanța aduce modificări Codului fiscal în zona TVA, fiind introdus și un articol dedicat regimului aplicabil în cazul sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile – SGR.

Detalii

Taxa pe valoarea adăugată

Aplicare teritorială

Se introduce o clarificare asupra teritorialității, fiind menționat că teritoriul României reprezintă teritoriul delimitat de  frontiera de stat a României.

Justificarea acestei măsuri este dată chiar în introducerea OUG 78/2024, scopul fiind clarificarea  teritoriului fiscal din perspectiva TVA şi a accizelor, în contextul aplicării unui tratament vamal și fiscal unitar operaţiunilor legate de activităţile de explorare şi exploatare a zăcămintelor minerale naturale din zona contiguă sau zona economică exclusivă a României din Marea Neagră.

Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital

Este abrogată prevederea prin care nu se efectuau ajustări ale bunurilor de capital în cazul în care suma care rezulta din ajustări era neglijabilă, conform prevederilor din normele metodologice. În acest sens, normele la Codul fiscal prevedeau un plafon de 1.000 lei sub care ajustarea era considerată neglijabilă.

Regimul TVA aplicabil în cazul sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile – SGR

Se introduce articolul 3155 dedicat regimului de TVA aplicabil sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile, articol ce se aplică de la 1 ianuarie 2025.

Se menționează că garanția aferentă produselor în ambalaje SGR percepută de producători, distribuitori şi comercianţi în cadrul sistemului SGR nu reprezintă contravaloarea unei livrări de bunuri/prestări de servicii în sfera TVA.

Ambalajele SGR nereturnate la finalul unui an calendaristic se consideră livrare de bunuri efectuată de administratorul SGR.

Faptul generator pentru livrarea de bunuri prevăzută mai sus intervine în ultima zi a anului calendaristic.

Baza de impozitare a livrării de bunuri prevăzute mai sus reprezintă diferenţa între valoarea garanţiilor primite şi valoarea garanţiilor returnate de administratorul SGR într-un an calendaristic, exclusiv TVA. Dacă baza de impozitare este negativă, respectiv valoarea garanţiilor returnate este mai mare decât valoarea garanţiilor primite într-un an calendaristic de administratorul SGR, acesta îşi va diminua suma taxei colectate cu valoarea TVA aferentă acestei diferenţe în decontul de taxă aferent ultimei perioade fiscale a anului respectiv.

TVA aferentă livrării prevăzute mai sus se stabileşte la sfârşitul fiecărui an calendaristic, pe baza unui document centralizator care cuprinde minimum următoarele informaţii:

 • un număr de ordine;
 • data la care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarea de bunuri;
 • diferenţa între valoarea garanţiilor primite şi valoarea garanţiilor returnate în anul calendaristic respectiv, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă;
 • indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, pozitive sau negative, după caz, exprimate în lei.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 1030/2024 pentru aprobarea numărului de contribuabili mari și mijlocii, a Listei marilor contribuabili și a Listei contribuabililor mijlocii

Sumar

Ordinul ce actualizează lista contribuabililor mari, respectiv lista contribuabililor mijlocii, a fost publicat pe site-ul ANAF. Actualizarea se face de la 1 iulie 2024.

Detalii

Consultarea listelor contribuabililor mari și mijlocii se poate face accesând secțiunea dedicată de pe site-ul ANAF.

Schimbarea categoriei de încadrare a unui contribuabil poate produce efecte importante. Astfel, dacă un contribuabil devine încadrat în categoria celor mari trebuie avute în vedere următoarele:

 • plata creanțelor fiscale se face la Trezoreria operativă a Municipiului București;
 • întocmirea dosarului prețurilor de transfer pentru tranzacțiile cu persoane afiliate devine obligatorie și se face anticipat;
 • întocmirea și depunerea declarației SAFT-T (D406).

În cazul celor care sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii trebuie avute în vedere următoarele:

 • plata creanțelor fiscale se face la Trezoreria din municipiul reședință de județ în raza căruia se află domiciliul fiscal al contribuabilului;
 • întocmirea și depunerea declarației SAFT-T (D406).

Contribuabilii care nu se regăsesc nici pe lista celor mari, nici pe lista celor mijlocii sunt încadrați, de la 1 iulie, în categoria contribuabililor mici. Mutarea societăților de la o categorie de contribuabili la alta se efectuează prin efectul acestui Ordin și nu este nevoie de o decizie sau un alt act administrativ din partea autorităților fiscale pentru confirmare.

înapoi la cuprins ⇑


Legea 204/2024 pentru aprobarea OUG 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (MO 600/2024)

Sumar

Legea aprobă OUG 31/2024 și modifică condițiile aplicării scutirilor de TVA cu drept de deducere prevăzute la art. 294 (5) lit. a), a1), b) și b1) din Codul fiscal pentru:

 • serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti;
 • livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri.

Detalii

Scutirile pentru operațiunile de mai sus sunt aplicabile în cazul prestărilor/livrărilor către entităţi nonprofit (ONG) sau către societăţi deţinute integral de entităţi nonprofit, înscrise în Registrul public organizat de ANAF, dacă aceste prestări/livrări sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat.

Scutirea de TVA pentru bunurile/serviciile destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de către societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • să nu îşi schimbe destinaţia de unităţi spitaliceşti;
 • condiția „să nu fie înstrăinate” este înlocuită cu „atât unităţile spitaliceşti, cât şi părţile sociale deţinute de entităţile nonprofit în cadrul societăţilor care deţin astfel de unităţi spitaliceşti să nu fie înstrăinate către entităţi private timp de 20 de ani de la data aplicării scutirii de TVA”;
 • condiție nouă: profitul obţinut să fie reinvestit pentru dezvoltarea unităţilor spitaliceşti în cauză sau pentru prestarea de servicii medicale cu titlu gratuit pentru persoanele defavorizate, stabilite conform procedurilor interne;
 • condiție abrogată: pe toată durata de funcţionare să presteze servicii medicale gratuit sau decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără perceperea de taxe hoteliere/de altă natură.

Cum se aplică scutirea de TVA?

Scutirea se aplică prin restituirea TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit sau de societăţile deţinute integral de entităţile nonprofit.

Procedura de restituire se va publica în termen de 60 de zile sub forma unui ordin emis de Ministerul Finanțelor.

Sumele restituite de la bugetul de stat se utilizează de către entităţile nonprofit sau de societăţile deţinute integral de entităţile nonprofit exclusiv pentru finanţarea achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii menționate mai sus și care fac obiectul scutirilor, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a unităţilor spitaliceşti. Partea subliniată este nou introdusă prin legea de aprobare a OUG.

În cazul în care încetează să mai fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a1) şi b1), societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit datorează TVA de la data de la care au beneficiat de scutirea prin restituire a acesteia.

Reamintim și prevederea introdusă de OUG 31/2024, prin completarea articolului 297 Cod fiscal cu privire la dreptul de deducere, fiind nedeductibilă taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii prevăzute mai sus, realizate de societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF. Această mențiune era necesară ținând cont că sumele de TVA aferente acestor achiziții fac obiectul restituirii de către ANAF.

Măsuri tranzitorii

Se restituie TVA, inclusiv pentru operaţiunile pentru care exigibilitatea TVA a intervenit şi înainte de intrarea în vigoare a legii (30 iunie 2024), potrivit prevederilor art. 294 alin. (6) lit. b) din Codul fiscal, pentru achiziţiile de bunuri/servicii prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a)-b1) din Codul fiscal efectuate anterior datei de 30 iunie 2024 de către societăţi deţinute integral de entităţile nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF.

Sunt eligibile pentru restituirea TVA:

 • achizițiile de servicii şi/sau de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) şi a1) din Codul fiscal, în măsura în care se face dovada că sunt aferente unor lucrări în curs de execuţie de natura investițiilor la unități spitalicești, la data de 30 iunie 2024;
 • achizițiile de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. b) şi b1) din Codul fiscal, efectuate în perioada în care au avut loc lucrările prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) şi a1) din Codul fiscal.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 981/2024 cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite (MO 539/2024)

Ordinul aduce modificări Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 (reglementările contabile naționale) și OMFP 2844/2016 (reglementările contabile conforme cu IFRS). Astfel, sunt introduse noi conturi contabile cu privire la impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) și impozitul suplimentar pe sectoare de activitate, aplicabile începând cu situațiile financiare anuale aferente anului 2024:

 • 4417 „Impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri”,
 • 6351 „Cheltuieli cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice”,
 • 697 „Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri”.

Cu ajutorul Contului 441 „Impozitul pe profit și alte impozite” se va ține evidența decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale pentru impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Cu ajutorul Contului 697 „Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri” se va ține evidența cheltuielilor cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Ordinul aliniază textul din OMFP 1802/2014 cu privire la adăugarea IMCA în toate instanțele de text în care se face referire la impozitul pe profit, în definiția decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale, etc.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 1399/2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorate de către persoanele impozabile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (MO 605/2024)

Sumar

Ordinul aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a TVA datorate de către persoanele impozabile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal.

Detalii

Atât în Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, cât și în Sistemul informatic național RO e-Case de marcat electronice există informații despre facturile electronice/bonurile fiscale emise de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA și despre facturile electronice/bonurile fiscale emise de persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

Din valorificarea informațiilor existente în aceste sisteme informatice se pot identifica persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, care au emis facturi și/sau bonuri fiscale pentru operațiuni economice efectuate în perioada de anulare a înregistrării în scopuri de TVA și care nu și-au îndeplinit obligația de completare și depunere a formularului 311 – “Declarație privind TVA colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 316 alin.(11) lit.a)-e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Obligația de plată a taxei colectate, aferentă operațiunilor taxabile efectuate în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA, este stabilită prin:

 • art. 11 alin.(6) din Codul fiscal – în sarcina persoanelor impozabile declarate inactive fiscal, al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 316 alin.(11) lit.a) din Codul fiscal
 • art. 11 alin.(8) din Codul fiscal – în sarcina persoanelor impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 316 alin.(11) lit.c)-e) și lit.h) din Codul fiscal.

Obligația de depunere a declarației fiscale (formular 311) privind taxa colectată care trebuie plătită până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru operațiunile taxabile, este prevăzută la art.324 alin.(10) lit.a) din Codul fiscal.

Potrivit art.107 alin.(1) Codul de procedură fiscală, nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere.

Ordinul aprobă totodată modelul și conţinutul formularelor necesare pentru aplicarea acestei proceduri.

Procedura nu se aplică pentru perioadele pentru care TVA a făcut obiectul unei inspecţii fiscale sau pentru care a început inspecţia fiscală şi nici pentru perioadele care au fost supuse verificării documentare.

Cuantumul TVA datorate se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare.

înapoi la cuprins ⇑


Legea 192/2024 pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 576/2024)

Legea completează art. 456 din Codul fiscal ce se referă la scutirile aferente impozitului/taxei pe clădiri. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2025, nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care nu au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001, pentru perioada realizării lucrărilor de renovare sau reabilitare, începând cu data autorizaţiei de construcţie şi până la data procesului verbal de recepţie finală privind lucrările efectuate, cu respectarea prevederilor OUG 77/2014.

înapoi la cuprins ⇑


Legea 201/2024 pentru completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică (MO 594/2024)

Sumar

Sunt aduse completări Legii Arhivelor Naționale prin introducerea unei secțiuni aferente obligațiilor referitoare la documentele electronice.

Detalii

Legea stabilește următoarele obligații în sarcina creatorilor şi deținătorilor de documente electronice:

 • să le administreze astfel încât să asigure păstrarea integrităţii, autenticităţii şi posibilităţii de utilizare a acestora, atât în perioada folosirii curente, cât şi în depozitul de arhivă;
 • să adopte un sistem de management arhivistic, aprobat de Arhivele Naţionale, care să respecte procedurile specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii arhivistice a documentelor electronice;
 • să implementeze mecanisme tehnice care să asigure accesul şi modificarea datelor de o manieră controlată, identificabilă şi databilă;
 • să implementeze soluţii tehnice care să permită exportul datelor din sistem conform sistemului de management arhivistic aprobat de Arhivele Naţionale.

Procedurile specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii arhivistice a documentelor electronice urmează a se stabili prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea Arhivelor Naţionale.

Formatele agreate pentru documentele electronice cu termen de păstrare permanent se aprobă prin dispoziţie a directorului Arhivelor Naţionale, care se publică pe pagina de internet a instituţiei. Obligaţia conversiei datelor în formatele agreate revine creatorilor şi deţinătorilor.

înapoi la cuprins ⇑


Alte noutăți legislative


Ordinul 1048/2024 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a unor adeverințe de către organul fiscal central, în cazul persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conținutului unor formulare (MO 527/2024)

Ordinul aprobă procedura de eliberare a unor adeverințe de către organul fiscal central, în cazul persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului următoarelor formulare:

 • 231 “Cerere pentru eliberarea unei adeverinţe”;
 • 232 “Adeverinţă de venit”;
 • 233 “Adeverinţă”.

Formularul 232 “Adeverinţă de venit” reprezintă documentul prin care se atestă veniturile realizate de persoanele fizice în cursul unui an fiscal, existente în evidenţa fiscală, constituită pe baza declaraţiilor depuse de acestea şi/sau de terţi (plătitori de venituri, intermediari etc.), care au obligaţii declarative, potrivit legii, precum şi pe baza deciziilor de impunere emise de organul fiscal central.

Formularul 233 “Adeverinţă” reprezintă documentul prin care se atestă faptul că persoana fizică nu figurează înregistrată în evidenţa fiscală.

Formularele de mai sus se eliberează de organul fiscal la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului 231 “Cerere pentru eliberarea unei adeverinţe”.

Prevederile intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 1330/2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare a formularului 120 ”Decont privind accizele” (MO 606/2024)

Ordinul actualizează modelul, conţinutul și instrucțiunile formularului 120 “Decont privind accizele”.

Formularul se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2024.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 1332/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (MO 585/2024)

Ordinul completează Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin OUG 43/2024, modificări din zona accizelor.

Potrivit art.446 din Codul fiscal, plătitorii de accize au obligația de a depune la autoritatea competentă o declarație de accize pentru fiecare lună (formular 100), indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declarația.

În acest context, prin prezentul ordin a fost completat Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100, prin introducerea unei poziții noi, poziția 102, în vederea declarării accizei datorate pentru produsele cu nicotină, care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale orală, prezentate sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinație a formelor respective, comercializate în porții ambalate în pliculețe. Totodată au fost actualizate  instrucțiunile de completare a formularului 100.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 413/910/2024 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecției sociale şi al președintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011 (MO 597/2024)

Ordinul aduce modificări și completări clasificării ocupaţiilor din România, astfel:

 • inginer geotehnician în construcţii miniere – 214240
 • operator sistem steadicam – 352136.

Este redenumită ocupaţia “farmacist diriginte” ca “farmacist-şef” şi se păstrează acelaşi cod 134206 în grupa de bază 1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii.

înapoi la cuprins ⇑


Cursurile valutare de închidere ale lunii iunie 2024

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii iunie 2024 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9771 RON; 1 USD =  4,6489 RON; 1 CHF = 5,1718 RON; 1 GBP = 5,8800 RON

înapoi la cuprins ⇑


Indicatori sociali 2024

Impozite și contribuții 2024

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă


- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 40 lei (de la 01.01.2024)

Salariul minim pe economie (brut)

-> 3.700 lei (începând cu 1 iulie 2024)


-> 4.582 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor (începând cu veniturile lunii noiembrie 2023)

-> 3.436 lei pentru angajații din sectorul agricol şi industria alimentară (începând cu veniturile lunii noiembrie 2023)

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

23 lei

57,5 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- pentru veniturile de până la 10.000 lei, cota de CAS implicită este redusă la 21,25% (20,25% începând cu 01.01.2024), iar pentru ceea ce depășește plafonul de 10.000 lei se aplica cota de 25%

- prin optiune, salariatul poate alege să contribuie și la pilonul II de pensii, adică i se va reține cota standard de 25% asupra întregului venit.

înapoi la cuprins ⇑

Nowium Back Cover