Newsletter nr. 7 – iulie 2023

Newsletter 7 2023 RO logo

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză.

Cuprins

 1. Decizia UE de aprobare a derogării acordate României pentru implementarea generalizată a sistemului de facturare electronică (Info)
 2. Cota TVA pentru livrarea de băuturi pe bază de cafea, ceai sau cacao (Info)
 3. Noile valori ale tichetelor de masă (OUG 69/2023)
 4. Modificări ale cotelor de TVA pentru industria lemnului și industria energetică (Legea 216/2023)
 5. Posibilitatea salariaților care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani să poată beneficia la cerere, de 4 zile pe lună muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă (Legea 241/2023)
 6. Completări ale reglementărilor sistemului RO e-Transport (Legea 233/2023)
 7. Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 (Ordinul 2195/2023)
 8. Procedura privind determinarea şi regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus, cu titlu de sponsorizare (prin formularul D177) – (Ordinul 1090/2023)
 9. Actualizarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante (Ordinul 2045/2023)
 10. Modificarea procedurilor de acordare a facilităților fiscale în sectorul agroalimentar (Ordinul 2043/2023) și în domeniul construcțiilor (Ordinul 2044/2023)
 11. Alte noutăți legislative
 12. Cursurile de închidere ale lunii iulie 2023
 13. Indicatori sociali

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

A fost aprobată derogarea necesară României pentru implementarea generalizată a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024, în relația B2B. Detalii despre această derogare regăsiți în articolul nostru de aici.

Decizia Consiliului UE 1553/2023 poate fi consultată aici.

Vă ținem la curent cu evoluția procesului intern de implementare a RO e-factura la nivel generalizat.

înapoi la cuprins ⇑

Clarificări ANAF: Cota de TVA pentru livrarea de băuturi pe bază de cafea, ceai sau cacao este cota standard de 19%

Ca urmare a clarificărilor recente aduse de ANAF printr-un răspuns oferit Camerei Consultanților Fiscali (CCF), cota de TVA aplicabilă pentru livrarea de cafea, ceai sau cacao (servite în localuri) este cota standard de 19%, și nu cota redusă de 9%.

Detalii despre aceste clarificări au fost discutate în cadrul întâlnirii noastre Tax Group din 21 iulie.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanță de urgență 69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi (MO 691/2023)

Ordonanța modifică valoarea maximă a tichetelor de masă, astfel:

 • începând cu data de 1 august 2023, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 35 lei.
 • începând cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 40 lei.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 216/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 633/2023)

Sumar

Legea introduce o serie de modificări la Codul fiscal privind aplicarea cotelor reduse de TVA în industria lemnului și în industria energetică

Detalii

Cote reduse de TVA în industria lemnului

Este extinsă aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru:

 • livrarea de rumeguș, deșeuri şi resturi de lemn aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 31 00 și 4401 32 00,
 • livrarea pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumegușului, deșeurilor şi resturilor de lemn neaglomerate, care se încadrează la codurile NC 4401 41 00 și 4401 49 00.

Cota redusă se va aplica atât la livrarea către persoane fizice, cât și la livrarea către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare, pe baza unei declarații pe propria răspundere puse la dispoziția furnizorului, care să ateste calitatea acestora de utilizatori finali.

Cote reduse ale TVA în industria energetică

Se aduc clarificări privind aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea și instalarea panourilor fotovoltaice destinate locuințelor și clădirilor administrației publice centrale sau locale, clădirilor entităților aflate în coordonarea/subordonarea acestora (cu excepția societăților comerciale).

Astfel, cota redusă se aplică inclusiv tuturor componentelor necesare, achiziționate separat în acest scop. De asemenea, cota redusă de TVA se aplică similar și în cazul pompelor de căldură.

Se extinde aplicabilitatea cotei reduse 5% TVA și pentru:

 • livrarea și/sau instalarea de componente pentru repararea și/sau extinderea sistemelor de mai sus
 • livrarea sistemelor ca parte componentă a livrărilor de construcții, precum și livrarea și instalarea sistemelor ca extraopțiuni la livrarea unei construcții, pentru destinatarii menționați mai sus.

Pentru a beneficia de  cotele reduse de TVA, cumpărătorii persoane juridice au obligația de a semna o declarație pe propria răspundere conform anexei nr. 1 la Legea 216/2023.

Cumpărătorii persoane fizice pot beneficia de aplicarea cotelor reduse de TVA conform art. 291 alin. (3) lit. p), r) și s) din Codul fiscal pe baza semnăturii cumpărătorului de primire a produselor, aplicată pe factura în care se menționează adresa locuinței de instalare a produselor; în caz contrar, cotele reduse de TVA se aplică pe baza unei declarații pe propria răspundere puse la dispoziția furnizorilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Legea 216/2023.

Totodată, actul normativ clarifică semnificația următorilor termeni: înaltă eficiență, kit panouri solare termice, kit pompă de căldură, kit pentru sistemele de încălzire pe combustibil solid, componente necesare achiziționate separat, locuințe.

înapoi la cuprins ⇑

Tax Group 10 august 2023

Legea 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (MO 673/2023)

Sumar

Legea introduce posibilitatea salariaților care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani să poată beneficia la cerere, de 4 zile pe lună muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, cu anumite excepții.

Detalii

Legea aduce completări Codului muncii fiind introdus un nou articol prin care se permite ca salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani să poată beneficia la cerere, de 4 zile pe lună muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, cu excepția situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții.

În situația în care ambii părinți sau reprezentați legali sunt salariați, cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal, din care să rezulte faptul că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat concomitent desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal se află în una dintre situațiile prevăzute la art.3 din Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal nu este necesară.

Salariații care solicită să lucreze în regim de telemuncă/muncă la domiciliu trebuie să dispună de toate mijloacele necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile potrivit fișei postului.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 233/2023 pentru aprobarea OUG 132/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative (MO 668/2023)

Legea aprobă OUG 132/2022 cu mici modificări. Astfel, în ceea ce privește sistemul RO e-Transport, se introduce o completare la definiția identificării prin codul UIT – aceasta reprezintă deținerea şi prezentarea codului UIT pe timpul transportului de către operatorul de transport rutier sau operatorul economic care transportă cu vehicule care îi aparţin, bunuri în nume propriu, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoţeşte transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Astfel, codul UIT trebuie prezentat și de către operatorul economic care transportă cu vehicule care îi aparțin, bunuri în nume propriu.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2195/2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici (MO 677/2023)

Ordinul 2195/2023 a aprobat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

Sistemul se adresează entităților care aplică reglementările contabile naționale (OMFP 1802/2014) și celor ce aplică reglementările contabile conforme cu IFRS (OMFP 2844/2016) și care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, inclusiv operatorii economici care au exercițiul financiar diferit de anul calendaristic.

Termenul de depunere a raportărilor semestriale este până cel târziu la data de 16 august 2023.

Acestea se depun pe portalul e-guvernare.ro și se semnează cu certificat digital calificat.

Detalii extinse despre întocmirea raportărilor contabile (semestriale) la 30 iunie 2023 se pot regăsi în articolul nostru (în limba română) pe care îl puteți accesa aici.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1090/2023 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea şi regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi redirecţionate, potrivit legii, precum şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (MO 643/2023)

Sumar

Ordinul aprobă procedura privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus, cu titlu de sponsorizare (prin formularul D177). Mai multe detalii despre procedura de redirecționare pot fi regăsite aici.

Totodată Ordinul modifică și completează Ordinul presedintelui ANAF 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Detalii

Procedura privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi redirecţionate, potrivit legii, care se aplică de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • au dispus redirecţionarea unor sume din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private;
 • au rectificat impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecţionarea, în sensul diminuării acestuia.

În situaţia în care, ulterior depunerii formularului 177 “Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”, impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecţionarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecţionat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecţionată, potrivit legii, aceştia datorează bugetului de stat diferenţa de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus, în acest sens determină:

 • valoarea impozitului sau a diferenţei de impozit care poate fi redirecţionată luând în calcul valoarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat diminuat, stabilit în urma rectificării;
 • diferenţa de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de suma care poate fi redirecţionată, potrivit legii.

Diferenţa pozitivă rezultată din calculul, reprezentând diferenţă de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi redirecţionate, se declară de contribuabil prin formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

Astfel, în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat s-au introdus două noi poziţii:

 • 91 – Diferenţa de impozit pe profit care a fost redirecţionată în plus – se declară de către plătitorii de impozit pe profit, în situaţia în care, ulterior depunerii formularului de redirecţionare impozitul pe profit datorat al anului pentru care s-a dispus redirecţionarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecţionat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecţionată, potrivit legii.
 • 92 – Diferenţa de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus – se declară de către plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor, în situaţia în care, ulterior depunerii formularului de redirecţionare, impozitul pe venitul microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecţionarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecţionat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecţionată, potrivit legii.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2045/2023 pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 (MO 615/2023)

Ordinul actualizează procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aceasta fiind necesară pentru armonizarea prevederilor OMFP nr. 2810/2019 cu modificările și completările care au intervenit printr-o serie de acte normative ulterioare.

Printre cele mai importante modificări menționăm:

 • extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare, de la 31 decembrie 2020 la 31 decembrie 2021, inclusiv, precum și modificarea termenelor care au legătură cu termenul de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și cu termenul de depunere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare;
 • extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare și cu obligațiile de plată aferente sumelor acordate, în perioada stării de urgență, cu titlul de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise spre recuperare organului fiscal central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat;
 • reducerea numărului de cereri de modificare/menținere de la două la una într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic.
 • modificarea termenului de depunere a raportului trimestrial privind stadiul implementării măsurilor din planul de restructurare, emis de către expertul independent, în cadrul procedurii de restructurare a obligațiilor bugetare reglementată de OG 6/2019, în sensul că acesta urmează să se transmită atât debitorului, cât și organului fiscal competent până în ultima zi, inclusiv, a primei luni din trimestrul următor celui de raportare (în prezent acesta se transmite în primele 10 zile ale primei luni din trimestrul următor celui de raportare).

Sumarul procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante

Procedura se aplică debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, care:

a) se află în stare de dificultate financiară; şi

b) înregistrează obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum şi obligaţii bugetare accesorii.

Debitorii se află în dificultate financiară în cazul în care:

 • nu au posibilitatea să achite obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 şi nici obligaţiile bugetare accesorii;
 • nu se încadrează în condiţiile de a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală.

Obligaţiile bugetare care pot face obiectul restructurării reprezintă:

 • sumele de orice fel care se cuvin bugetului general consolidat constând în obligaţii fiscale, precum şi obligaţii bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa organului fiscal central competent în vederea recuperării;
 • obligaţiile de plată aferente sumelor acordate, în perioada stării de urgenţă, cu titlul de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi transmise spre recuperare organului fiscal central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat.

Prevederile privind obligaţiile bugetare care pot face obiectul restructurării sunt aplicabile şi obligaţiilor de plată reprezentând TVA cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2021 inclusiv şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate, precum şi a taxei deductibile, prin care se corectează TVA cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2021 inclusiv.

Nu fac obiectul restructurării:

 • obligaţiile bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat, acordate din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene, precum şi taxele vamale, accizele şi TVA pentru care administrarea, cu excepţia inspecţiei fiscale şi a executării silite, revine Autorităţii Vamale Române;
 • obligaţiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări acordate în temeiul cap. I din OG 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, aprobată prin Legea nr. 216/2021, pentru care a eşuat planul de restructurare.

În cazul în care se constată pierderea valabilităţii înlesnirii la plată, debitorul poate depune cerere de menţinere a valabilităţii acesteia, la care ataşează noul grafic de plată, o singură dată într-un an calendaristic sau într-o fracţiune de an calendaristic, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data deciziei de constatare a pierderii valabilităţii înlesnirii la plată. În caz contrar, planul de restructurare eşuează, iar organul fiscal competent emite decizia de eşuare a planului de restructurare.

Pe perioada derulării planului de restructurare, expertul independent efectuează o monitorizare permanentă a realizării măsurilor incluse în acesta. În acest sens emite un raport trimestrial privind stadiul implementării măsurilor din planul de restructurare, pe care îl transmite atât debitorului, cât şi organului fiscal competent, până în ultima zi inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui de raportare (anterior se în primele 10 zile ale primei luni din trimestrul următor celui de raportare).

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2043/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la OMF 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară (MO 611/2023)

Ordinul modifică și completează Procedura de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară. Actualizarea procedurii a fost necesară ca urmare a modificărilor și completărilor legislative aduse Codului fiscal prin OG 16/2022 și Legea de aprobare 370/2022.

Prevederile noului ordin au fost prezentate în numărul trecut al newsletterului Nowium, când Ordinul era în stadiu de proiect. Puteți accesa aceste informații aici.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2044/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor (MO 607/2023)

Ordinul modifică și completează Procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor.

Reamintim că persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, pentru activitatea desfășurată în România, în baza contractului individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, în sectorul construcții, beneficiază de facilități fiscale dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

Ordinul a fost elaborat în contextul modificărilor și completărilor legislative aduse Codului fiscal prin OG 16/2022.

Prevederile noului ordin au fost prezentate în numărul trecut al newsletterului Nowium, când Ordinul era în stadiu de proiect. Puteți accesa aceste informații aici.

înapoi la cuprins ⇑

Alte noutăți legislative

Legea 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului (MO 667/2023)

Legea transpune în legislația internă Directiva (UE) 2019/2121 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere, mai exact, au fost introduse noi prevederi cu privire la domeniul de aplicare, etapele, efectele și nulitatea fuziunii transfrontaliere, transformării transfrontaliere și divizării transfrontaliere.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1107/2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de verificare şi control al instituţiilor financiare raportoare de către personalul Direcţiei generale de informaţii fiscale şi al structurilor de informaţii fiscale aflate în coordonarea acesteia (MO 670/2023)

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2202/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 (MO 682/2023)

înapoi la cuprins ⇑

Cursurile valutare de închidere ale lunii iulie 2023

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii iulie 2023 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9346 RON; 1 USD =  4,4712 RON; 1 CHF = 5,1405 RON; 1 GBP = 5,7479 RON

înapoi la cuprins ⇑

Indicatori sociali 2023

Impozite și contribuții 2023

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă


- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 30 lei

max. 35 lei (in perioada 01.08.2023-31.12.2023)

max. 40 lei (de la 01.01.2024)

Salariul minim pe economie (brut)

de la 1 ianuarie 2023

3.000 lei

4.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

23 lei (începând cu 1 aprilie 2023)


57,5 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- angajatul nu datorează impozit pe venit și CASS

- cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%

- reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) datorată de angajator, de la 2,25% la 0,3375% (aplicabilă în momentul aprobării reducerii ca ajutor de stat)

înapoi la cuprins ⇑