Newsletter nr. 6 – iunie 2023

Newsletter 6 2023

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză

Cuprins

 1. Aplicarea generalizată a facturării electronice din 2024 (Info)
 2. Corelări și completări ale reglementărilor contabile privind raportarea unor informații cu privire la impozitul pe profit (CbCR) – (Ordin 1730/2023)
 3. Procedura de anulare a obligațiilor fiscale prevăzute de amnistia pentru reîncadrarea veniturilor din alte surse și veniturilor din tichete cadou (Ordin 906/2023)
 4. Completarea Clasificării ocupațiilor din România (Ordin 291/892/2023)
 5. Extinderea concediului și a indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav (Legea 179/2023)
 6. Modificarea formularului „Invitație pentru audiere” folosit în activitatea de inspecție fiscală (Ordin 927/2023)
 7. Proiect – Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici
 8. Proiect – Modificarea formularului “Decont de TVA”
 9. Proiect – Telemuncă pentru salariații care au în întreținere copii cu vârsta până la 11 ani
 10. Proiect – Modificarea facilităților fiscale în sectorul agroalimentar
 11. Proiect – Modificarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor
 12. Proiect – Modificarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante
 13. Cursurile de închidere ale lunii iunie 2023
 14. Indicatori sociali

INFO – Propunerea cu privire la derogarea acordată României din partea Comisiei Europene pentru aplicarea generalizată a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024

Sumar

Comisia Europeană a publicat în data de 23 iunie propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva de TVA, derogare ce ar permite României aplicarea generalizată a facturării electronice de la 1 ianuarie 2024.

Detalii

Propunerea va trebui să fie adoptată de Consiliul European pentru a deveni aplicabilă și în urma acestei adoptări, România va putea să extindă aplicarea facturării electronice (prin sistemul RO e-Factura) la toate tranzacțiile de tip B2B (între persoanele impozabile stabilite în România), începând cu 1 ianuarie 2024 și până la 31 decembrie 2026 sau până la data de la care statele membre au obligația de a aplica noi modificări aduse Directivei de TVA în materie de TVA pentru era digitală, în special a articolelor 218 și 232 din directiva respectivă.

În termen de 30 de zile de la data adoptării de către Consiliu a Deciziei de autorizare a României pentru facturarea electronică obligatorie, prin ordin ANAF se vor stabili categoriile de contribuabili care trec la facturarea electronică obligatorie pentru tranzacțiile B2B și data de la care intervine această obligație.

Sistemul va rămâne opțional pentru persoanele impozabile nestabilite în România, adică pentru nerezidenții care nu au sedii fixe în România.

Mai multe detalii puteți consulta în articolul nostru de aici.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1730/2023 pentru reglementarea unor aspecte contabile (MO 559/2023)

Sumar

Ordinul aduce o serie de clarificări și completări la prevederile OMF 2048/2022 ce a implementat în reglementările contabile cerințele de raportare a unor informații cu privire la impozitul pe profit în situațiile financiare anuale ale anumitor întreprinderi și sucursale. Aceste cerințe au venit din transpunerea prevederilor Directivei CbCR (Country-by-Country Reporting).

Mai multe informații despre prevederile OMF 2048/2022 se regăsesc în Newsletterul Nowium 9 – 2022.

Detalii

Noile prevederi privind raportarea CbCR au fost introduse de la 1 ianuarie 2023, iar primele informații prezentate vor fi raportate în cursul anului 2024, fiind aferente situațiilor financiare corespunzătoare exercițiului financiar al anului 2023.

În cursul anului 2023, pe site-ul Comisiei Europene au fost publicate unele clarificări referitoare la aplicarea anumitor prevederi cuprinse în Directiva (UE) 2021/2101 a Parlamentului European și a Consiliului, sub forma unui set de întrebări și răspunsuri. Aceste informații au condus la necesitatea completării, în scop de explicitare, a prevederilor naționale prin care s-a transpus Directiva (UE) 2021/2101.

În acest context, a fost elaborat și promovat OMF 1730/2023, prin care au fost completate prevederile OMF 2.048/2022, în sensul că au fost aduse unele precizări care se referă, în principal, la următoarele aspecte:

 • clarificarea semnificației/modului de determinare a veniturilor în funcție de cuantumul cărora se stabilește obligația de întocmire/publicare a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, în sensul că trebuie să se țină cont de cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale;
 • exemplificarea modului de analizare a informației corespunzătoare nivelului veniturilor în funcție de care se determină obligația întocmirii raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit;
 • clarificarea faptului că în scopul îndeplinirii obligațiilor de raportare prevăzute de ordin, trimiterea la entități UE trebuie înțeleasă ca referindu-se la entități înregistrate în Spațiul Economic European;
 • clarificarea faptului că obligația de întocmire a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit vizează doar exercițiul financiar curent, și nu două exerciții financiare consecutive. Ca urmare, nu se impune prezentare de informații corespunzătoare exercițiului financiar precedent celui de raportare;
 • clarificarea faptului că o filială raportoare al cărei exercițiu financiar este diferit de cel al societății-mamă finale (dintr-o țară terță) își îndeplinește obligațiile de raportare pe baza unui raport care să corespundă exercițiului financiar al societății-mamă finale, și nu propriului exercițiu financiar;
 • clarificarea faptului că o entitate care a omis temporar prezentarea de informații în cazul în care aceasta i-ar aduce prejudicii grave poziției comerciale reia prezentarea acestor informații corespunzătoare exercițiului financiar curent și exercițiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informații;
 • exemplificarea unor situații referitoare la îndeplinirea obligațiilor de raportare, în funcție de nivelul indicatorului de verificat (veniturile înregistrate) și/sau data de raportare.

Prevederile menționate au aplicabilitate atât în cazul Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (OMFP 1.802/2014), cât și în contextul Reglementărilor contabile conforme cu IFRS (OMFP 2.844/2016).

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 906/2023 privind aprobarea Procedurii pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, cuprinse în lista întocmită şi transmisă de către structura de control, precum şi modalitățile de restituire a acestora (MO 586/2023)

Sumar

Ordinul aprobă Procedura pentru anularea obligațiilor fiscale prevăzute de amnistia introdusă de Legea 43/2023, precum și modalitățile de restituire a acestora.

Reamintim că Legea 43/2023 a introdus o nouă amnistie pentru reîncadrarea veniturilor din alte surse în venituri de natură salarială și ale veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii. Amnistia se aplică pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2020. Pentru mai multe detalii despre această lege accesați Newsletterul lunii februarie 2023.

Detalii

Prezentul ordin include:

 • Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de control fiscal a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023;
 • Procedura pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023, precum și modalitățile de restituire a acestora.
 • Reglementarea formularisticii necesare.

Potrivit acestor proceduri, organele de control emitente ale deciziilor de impunere vor stabili sumele ce fac obiectul anulării potrivit prevederilor legale menționate. Acestea vor fi cuprinse, alături de elemente de identificare ale contribuabililor, într-o listă ce va fi transmisă compartimentului de specialitate din cadrul organului fiscal, în vederea emiterii Deciziei de anulare a obligațiilor fiscale, precum și de restituire a acestora.

înapoi la cuprins ⇑

Tax Group 21 iulie 2023

Ordinul 291/892/2023 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecției sociale şi al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 (MO 526/2023)

Sumar

Ordinul aduce o nouă actualizare Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere).

Detalii

Sunt adăugate următoarele codificări în Clasificarea ocupațiilor din România:

 • Comerciant vânzător mărfuri nealimentare – 522102
 • Director executiv cooperativă agricolă – 112040
 • Dresor câini – 516404
 • Inginer pentru inspecţia şi verificarea tehnică a cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune – 214960
 • Preşedinte cooperativă agricolă – 131123
 • Profesor de limbi străine – 235301
 • Specialist în lucrul cu părinţii (parenting) – 263515
 • Specialist sisteme de calificare – 235925

De asemenea sunt reclasificate anumite ocupații:

 • se mută ocupaţia “grădinar” din grupa de bază 6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură în grupa de bază 6113 Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere la codul 611303.
 • se redenumeşte ocupaţia “designer floral” ca “designer florist” şi se păstrează codul 216607 în grupa de bază 2166 Designeri grafică şi multimedia.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 179/2023 pentru modificarea art. 26 alin. (1) din OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (MO 567/2023)

Legea modifică art. 26 alin. (1) din OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, asigurații având dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 12 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Anterior, părinții puteau beneficia de concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav doar până când acesta împlinea 7 ani.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 927/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui ANAF nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară (MO 587/2023)

Ordinul modifică formularul „Invitație pentru audiere” prevăzut de Anexa 2 la OPANAF 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară. Actualizarea formularului a fost necesară pentru alinierea cu completările aduse Codului de procedură fiscală de OUG 188/2022, mai exact cu noua prevedere conform căreia contribuabilul are dreptul să-și prezinte în scris un punct de vedere după cinci zile lucrătoare de la audiere (acesta putând fi prelungit cu încă cinci zile lucrătoare, dacă este nevoie).

înapoi la cuprins ⇑

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE

Proiect – Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici

Ministerul Finanțelor a publicat în proiectul de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 se va aplica operatorilor economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2023, încadrarea în criteriul menționat se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent.

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2023, cele care în tot semestrul I al anului 2023 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2023, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2023.

Termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2023 va fi 16 august 2023.

Sistemul propus este similar cu cel de la 30 iunie 2022.

înapoi la cuprins ⇑

Proiect – Modificarea formularului “Decont de TVA”

ANAF a publicat un proiect de Ordin pentru modificarea modelului și conținutului formularului D300 – “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, modificările fiind necesare ca urmare a noilor scutiri de TVA cu drept de deducere introduse în Codul fiscal de către Legea 88/2023. Detalii despre acestea se pot regăsi în Newsletterul Nowium 4 2023.

În contextul acestor modificări, se intenționează introducerea în formularul D300 – “Decont de taxă pe valoarea adăugată” a două noi rânduri, în care persoanele impozabile să raporteze, distinct față de alte operațiuni scutite de TVA, informații privind operațiunile scutite potrivit noilor prevederi legale.

În acest sens, s-a solicitat completarea denumirii rândului 14 cu sintagma ”din care” și introducerea, după rândul 14 din formular, a două noi rânduri, respectiv:

 • rândul 14.1, pentru livrările de bunuri/ prestările de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal și
 • rândul 14.2, pentru livrările de bunuri scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) și d) din Codul fiscal.

Solicitarea de completare a formularului de decont are ca scop asigurarea unei identificări facile a acestor operațiuni, precum și asigurarea posibilității de efectuare a unor analize și evaluări.

înapoi la cuprins ⇑

Proiect – Telemuncă pentru salariații care au în întreținere copii cu vârsta până la 11 ani

Proiectul de lege are ca obiect completarea Codului muncii, cu un nou articol, în sensul ca salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani să poată beneficia la cerere, de 4 zile pe lună muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, cu excepția situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții.

În situația în care ambii părinți sau reprezentați legali sunt salariați, cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal, din care să rezulte faptul că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat concomitent desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal se află în una dintre situațiile prevăzute la art.3 din Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal nu este necesară.

Proiectul de lege a fost deja aprobat de Parlament și urmează să fie transmis Președintelui României, pentru promulgare, după care va fi publicat în Monitorul Oficial.

înapoi la cuprins ⇑

Proiect – Modificarea facilităților fiscale în sectorul agroalimentar

Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară.

Proiectul de ordin se impune ca urmare a modificărilor și completărilor legislative aduse Codului fiscal prin OG 16/2022 și Legea de aprobare 370/2022, care au vizat în principal următoarele:

 • acordarea facilităților fiscale numai persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, prevedere care se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023;
 • modificarea plafonului reprezentând veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor până la care se acordă facilitățile fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu se aplică facilitățile fiscale.

Prevederile noului proiect de Ordin au în vedere următoarele aspecte:

 • revizuirea reglementărilor privind procedura de acordare a facilității fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară, în vederea corelării acestora cu prevederile OG nr. 16/2022 aprobată cu modificări și completări prin Legea 370/2022;
 • clarificarea și completarea prevederilor actuale, ca urmare a situațiilor apărute în procesul de aplicare a prevederilor OMF 1525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară, inclusiv a celor semnalate de către contribuabili.

Printre corelările vizate menționăm:

 • clarificarea noțiunii de angajator, în sensul în care aceasta include și orice entitate fără personalitate juridică, care desfășoară activități definite de cel puțin unul dintre codurile CAEN prevăzute la art.60 pct.7, lit.a) din Codul fiscal și îndeplinește cumulativ condițiile de acordare a facilităților fiscale și, potrivit legii, poate să încheie contracte individuale de muncă.
 • clarificări referitoare la sintagma „producția realizată și nefacturată”.
 • clarificarea reglementărilor privind modalitatea de calcul a cifrei de afaceri în vederea aplicării facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară. Astfel, se precizează faptul că la determinarea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, se iau în calcul veniturile realizate din vânzarea produselor, inclusiv prin unitățile proprii de desfacere. Totodată, se reglementează faptul că veniturile din comercializarea produselor achiziționate de la membrii proprii, în scopul revânzării, de grupurile și organizațiile de producători din sectorul agricol, organizațiile de producători și alte forme asociative din sectorul fructe-legume, recunoscute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și de cooperativele agricole organizate în conformitate cu Legea cooperației agricole nr.566/2004, se iau în calcul la determinarea cifrei de afaceri realizate efectiv de către aceste entități. Reglementarea are în vedere cadrul legal prin care se instituie obligația pentru anumite forme de organizare de tipul organizațiilor de producători să achiziționeze produsele membrilor proprii și să le comercializeze.

înapoi la cuprins ⇑

Proiect – Modificarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor

Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor.

Reamintim că persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, pentru activitatea desfășurată în România, în baza contractului individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, în sectorul construcții, beneficiază de facilități fiscale dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

Proiectul de Ordin a fost elaborat în contextul modificărilor și completărilor legislative aduse Codului fiscal prin OG 16/2022 , care au vizat în principal următoarele:

 • acordarea facilităților fiscale numai persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, prevedere care se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023;
 • modificarea plafonului reprezentând veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor până la care se acordă facilitățile fiscale în sectorul construcții, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu se aplică facilitățile fiscale;
 • revizuirea reglementării privind acordarea facilităților fiscale în sectorul construcții, în ceea ce privește condiția referitoare la calculul cifrei de afaceri, în sensul în care raportarea are în vedere doar informații/date din anul curent;
 • modificarea modalității de determinare a ponderii cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală, prin raportare în cazul ambilor indicatori la activitatea desfășurată pe teritoriul României.

De asemenea, au fost avute în vedere măsurile prevăzute de OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit cărora:

 • începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră;
 • veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4.000 lei lunar.

Astfel, acest proiect de Ordin are în vedere revizuirea reglementărilor privind procedura de acordare a facilității fiscale în sectorul construcții, în scopul corelării acestora cu prevederile OG  16/2022 aprobată cu modificări și completări prin Legea 370/2022 și cu cele ale OUG 168/2022.

Proiectul aduce și clarificări ale situațiilor în care, deși salariul brut de încadrare este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, de minimum 4.000 de lei lunar, salariatul realizează venituri din salarii și asimilate salariilor mai mici de 4.000 de lei/lună.

Astfel de exemple în cazul în care activitatea se desfășoară pentru o fracție din lună pot fi: contractul individual de muncă începe/încetează în cursul lunii sau salariatul a beneficiat de concediu fără plată etc. Astfel, în situațiile în care veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate în baza unui contract individual de muncă, sunt mai mici de 4.000 de lei/lună, se prevede faptul că facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca acestea să fie calculate la un salariu brut de încadrare cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, de minimum 4.000 de lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 165,333 de ore pe lună.

înapoi la cuprins ⇑

Proiect – Modificarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante

Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, scopul acestuia fiind  armonizarea prevederilor OMFP nr. 2810/2019 cu modificările și completările care au intervenit printr-o serie de acte normative ulterioare.

Printre cele mai importante modificări menționăm:

 • extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare, de la 31 decembrie 2020 la 31 decembrie 2021, inclusiv, precum și modificarea termenelor care au legătură cu termenul de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și cu termenul de depunere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare;
 • extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare și cu obligațiile de plată aferente sumelor acordate, în perioada stării de urgență, cu titlul de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise spre recuperare organului fiscal central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat;
 • reducerea numărului de cereri de modificare/menținere de la două la una într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic.
 • modificarea termenului de depunere a raportului trimestrial privind stadiul implementării măsurilor din planul de restructurare, emis de către expertul independent, în cadrul procedurii de restructurare a obligațiilor bugetare reglementată de OG 6/2019, în sensul că acesta urmează să se transmită atât debitorului, cât și organului fiscal competent până în ultima zi, inclusiv, a primei luni din trimestrul următor celui de raportare (în prezent acesta se transmite în primele 10 zile ale primei luni din trimestrul următor celui de raportare).

înapoi la cuprins ⇑

Cursurile valutare de închidere ale lunii iunie 2023

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii iunie 2023 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9634 RON; 1 USD =  4,5750 RON; 1 CHF = 5,0769 RON; 1 GBP = 5,7822 RON

înapoi la cuprins ⇑

Indicatori sociali 2023

Impozite și contribuții 2023

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă


- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 30 lei (începând cu iulie 2022)

Salariul minim pe economie (brut)

de la 1 ianuarie 2023

3.000 lei

4.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

23 lei (începând cu 1 aprilie 2023)


57,5 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- angajatul nu datorează impozit pe venit și CASS

- cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%

- reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) datorată de angajator, de la 2,25% la 0,3375% (aplicabilă în momentul aprobării reducerii ca ajutor de stat)

înapoi la cuprins ⇑