Newsletter nr. 5 – mai 2024

Newsletter 5 2024 RO

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză 

Cuprins

 1. Eliminarea deducerii TVA de pe facturile emise pe numele salariaților (HG 451/2024)
 2. Modificări aduse RO e-Transport, Codului fiscal și normelor de aplicare a Codului fiscal (OUG 43/2024)
 3. Sancționarea cazurilor de evaziune fiscală – noi infracțiuni definite, creșterea pedepselor, dar și mărirea plafoanelor prejudiciilor ce permit eliminarea pedepselor și înlocuirea cu amendă (Legea 126/2024)
 4. Actualizarea decontului de TVA (Ordinul 888/2024)
 5. Completări aduse reglementărilor cu privire la înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole aflate în extravilan (Legea 116/2024)
 6. Completarea obligațiilor fiscale ce se plătesc în contul unic (Ordinul 874/2024)
 7. Alte noutăți legislative
 8. Cursurile valutare de închidere ale lunii mai 2024
 9. Indicatori sociali

Hotărârea 451/2024 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (MO 410/2024)

Hotărârea aduce modificări și completări normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Printre altele, în contextul introducerii obligativității e-Factura, se abrogă prevederea privind deducerea TVA aferentă facturilor emise pe numele salariaţilor, administratorilor sau a personalului pus la dispoziția unei persoane impozabile, aflaţi în deplasare în interesul serviciului, pentru transport sau cazare.

înapoi la cuprins ⇑


Ordonanță de urgență 43/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO 409/2024)

Sumar

Ordonanța aduce o serie de modificări și completări următoarelor acte normative:

 • OUG 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport;
 • Codului fiscal
 • HG 479/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Detalii

Prezentăm în continuare principalele noutăți aduse:

1. Modificările aduse sistemului RO e-Transport

Este completată lista celor care au obligația de declarare în sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul internațional de bunuri, fiind adăugați următorii utilizatori:

 • prestatorul de servicii din România, în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât şi pentru bunurile rezultate ce sunt reexpediate în statul partenerului comercial;
 • beneficiarului din România, în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în România;
 • clientului din România, în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât şi pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate iniţial;
 • furnizorului din România, în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România, cât şi în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

Pentru a avea o imagine completă, reamintim că utilizatorii de mai jos aveau deja obligația de declarare în sistemul RO e-Transport a transportului internațional de bunuri:

 • Destinatarul înscris în declaraţia vamală de import, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de import;
 • Expeditorul înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de export;
 • Beneficiarul din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri;
 • Furnizorul din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;
 • Depozitarul, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.

Fac excepţie de la obligația declarării în Sistemul RO e-Transport următoarele transporturi:

 • transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi organizaţiilor internaţionale, forţelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu sau ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau a executării contractelor de achiziţie publică ce necesită impunerea, potrivit dispoziţiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului;
 • transportul produselor accizabile care circulă în regim suspensiv de accize sau cu accize plătite în statul membru de expediţie, respectiv prin utilizarea sistemului de control al mişcărilor cu produse accizabile, denumit EMCS, pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA sau a documentului administrativ electronic simplificat e-DAS;
 • transportul bunurilor de către prestatorii de servicii poştale în colete poştale.

Sancţiunea complementară a confiscării nu se mai aplică în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum şi în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operaţiunile respective. Această prevedere este aplicabilă atât transportului internațional de bunuri, cât și transportului bunurilor cu risc fiscal ridicat.

În ceea ce privește aplicarea sancțiunilor cu privire la transportul internațional de bunuri, se precizează că se aplică pentru faptele săvârşite şi constatate începând 1 iulie 2024.

2. Modificările aduse Codului fiscal

IMPOZITUL PE PROFIT

Se introduce o nouă categorie de venituri neimpozabile la calculul rezultatului fiscal: veniturile din reversarea ajustării creanțelor rezultate din operațiuni legate de capitalul social subscris și nevărsat, înregistrate ca active financiare potrivit reglementărilor contabile conforme cu IFRS aplicabile instituțiilor de credit persoane juridice române constituite în conformitate cu Legea nr. 207/2022.

Se va aplica pentru calculul impozitului pe profit începând cu anul fiscal 2024.

IMPOZITUL SPECIAL PE BUNURILE IMOBILE ȘI MOBILE DE VALOARE MARE

Se introduce obligația organului fiscal local de a transmite o înștiințare contribuabililor persoane fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România a căror valoare impozabilă depășește 2.500.000 lei. Înștiințarea va cuprinde informații precum cuantumul valorii impozabile determinate pentru impozitul pe clădiri și va fi transmisă până la data de 30 mai a anului pentru care se datorează impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare.

Se modifică termenul până la care acest impozit se calculează, declară și plătește, acesta devenind 30 septembrie inclusiv a anului pentru care se datorează. Anterior termenul era 30 aprilie.

Urmează ca în termen de 30 zile, prin ordin al președintelui ANAF, să se stabilească modelul și conținutul declarației privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

Mai multe informații despre acest impozit puteți regăsi în Newsletterul Nowium – octombrie 2023.

3. Modificările aduse normelor de aplicare a OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza AMEF

Se prevede ca în termen de 30 zile să se stabilească prin hotărâre de Guvern și alte date și informații din bonul fiscal și din raportul fiscal de închidere zilnică decât cele prevăzute în anexa nr. 11 la Normele Metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999, care se transmit de aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale.

înapoi la cuprins ⇑


Legea 126/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (MO 437/2024)

Sumar

Sunt completate prevederile Legii 241/2005 de prevenire și combatere a evaziunii fiscale în sensul introducerii unor noi infracțiuni sau înăspririi pedepselor pentru o parte din infracțiuni. Această actualizare a Legii 241/2005 vine și în contextul implementării sistemului RO e-Factura sau a extinderii sistemului RO e-Transport.

Detalii

Legea extinde definiția documentelor legale, fiind adăugată factura electronică emisă, transmisă și primită prin sistemul național RO e-Factura. Se stabilește expres că în cadrul documentelor legale analizate pentru a se stabili faptele de evaziune se includ și cele emise electronic, inclusiv factura electronică în sistemul RO e-Factura.

Sunt reglementate noi fapte care constituie infracțiuni de evaziune fiscală, astfel:

 • nereținerea la sursă a impozitelor și contribuțiilor – se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă. Anterior se pedepsea doar situația în care impozitul se reținea, dar nu era achitat. Exemple: impozitele și contribuțiile salariale, impozitul pe dividende, impozitul pe veniturile nerezidenților – lista completă este prezentată ca Anexa la Legea 241/2005 actualizată.
 • se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă:
  • creditarea în mod direct sau indirect de către orice persoană fizică, având ca scop efectuarea unor plăți cu sume de bani care provin din omisiunea evidențierii în actele contabile a operațiunilor și/sau a veniturilor realizate. Subliniem faptul că odată cu modificările fiscale aduse la finalul anului 2023, persoanele fizice pot acorda credite societăților numai prin bancă, nu și în numerar.
  • evidențierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea unor operațiuni fictive;
  • alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor, inclusiv electronice;
  • executarea de evidențe contabile duble folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, inclusiv cele electronice.
 • se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă, daca sunt săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:
  • folosirea de către contribuabil, cu rea-credinţă, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, în vederea creării aparenţei de legalitate a unor operaţiuni fictive sau disimulării circuitului tranzacţional real al bunurilor/serviciilor;
  • utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale, potrivit legii, sau alterarea aparatelor de marcat electronice fiscale pentru netransmiterea unor date fiscale sau transmiterea unor date fiscale nereale.
 • se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi orice acțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase având ca efect diminuarea cu cel puţin 1.000.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, a resurselor bugetului de stat, prin:
  • utilizarea sau prezentarea de declaraţii sau documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA;
  • nedivulgarea în mod intenţionat de informaţii privind TVA, atunci când aceste informaţii trebuie divulgate potrivit legii;
  • prezentarea de declaraţii corecte, declaraţii electronice corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.

Trebuie subliniat că și tentativa cu privire la faptele de mai sus se pedepsește.

Majorarea limitelor pedepselor

Dacă prejudiciul produs este mai mare de echivalentul în lei a 500.000 euro, limita minimă și maximă a pedepsei se majorează cu 3 ani, iar dacă prejudiciul produs este mai mare de echivalentul în lei a 1.000.000 euro, limita minimă și maximă a pedepsei se majorează cu 5 ani.

Situații în care se pot diminua/elimina pedepsele sau înlocui cu amenda

În situația în care prejudiciul nu depășește 1.000.000 euro, sunt prevăzute situații speciale în care fapta nu va fi pedepsită și nu va începe urmărirea penală, astfel:

 • dacă până la expirarea termenului de maximum 30 zile de la finalizarea controlului efectuat de organele fiscale care au constatat existența unui prejudiciu care nu depășește suma de 1.000.000 euro, contribuabilul plătește integral prejudiciul majorat cu 15% din valoarea acestuia, plus dobânzile şi penalitățile aferente, fapta nu se pedepsește, iar organele fiscale nu sesizează organele de urmărire penală.
 • dacă în cursul urmăririi penale, prejudiciul majorat cu 25%, plus dobânzi și penalități, este plătit integral, fapta nu se pedepsește;
 • dacă în cursul procedurii camerei preliminare sau al judecății, până la pronunțarea unei hotărâri în primă instanță, prejudiciul majorat cu 50% din valoarea acestuia, plus dobânzi și penalități, este plătit integral, fapta nu se pedepsește;
 • dacă în apel, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, prejudiciul majorat cu 100% din valoarea acestuia, plus dobânzi și penalități, este achitat integral, fapta nu se pedepsește.

Dacă persoana care a săvârşit infracțiunea aduce la cunoştinţa organelor de urmărire penală sau a organelor fiscale infracţiunea comisă, în timp ce aceasta se află în derulare sau în termen de cel mult un an de la data epuizării activităţii infracţionale şi mai înainte ca organele de urmărire penală să fi fost sesizate cu privire la aceasta şi, ulterior, înlesneşte aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor participanţi la comiterea infracţiunii, limitele speciale se reduc la jumătate.

Dacă până la primul termen de judecată prejudiciul este acoperit integral, limitele pedepsei prevăzute de lege se reduc la jumătate. Dacă prejudiciul cauzat este acoperit integral ulterior primului termen de judecată şi până la judecarea definitivă a cauzei, limitele pedepsei pentru fapta săvârșită se reduc cu o treime, iar dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceste condiții este de până la 1.000.000 euro, se poate aplica pedeapsa cu amenda penală.

Excepții

Nu se aplică aceste situații de diminuare/eliminare pedeapsă sau transformare în amendă pentru faptele de evaziune reprezentate de creditarea societăților de persoane fizice și schemele frauduloase.

Nu se beneficiază de aceste prevederi dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat deja de aceste prevederi de diminuare/eliminare pedeapsă sau transformare în amendă.

Termenul de prescripție al răspunderii penale începe să curgă de la data sesizării organului fiscal sau de la data sesizării organului de urmărire penală, dar nu mai târziu de 10 ani de la data comiterii infracțiunii.

Sunt de competența Direcției Naționale Anticorupție, indiferent de calitatea persoanei, infracțiunile de evaziune fiscală prin care s-a produs un prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei.

Noile modificări sunt aplicabile începând cu 16 mai 2024.

înapoi la cuprins ⇑


TG 06 2024


Ordinul 888/2024 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF 1.253/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată” (MO 448/2024)

Ordinul actualizează modelul și conținutul decontului de TVA (D300).

Actualizările au fost necesare ca urmare a modificărilor legislative prin care s-au eliminat scutirile de TVA pentru anumite operațiuni către unități spitalicești din rețeaua de stat.

Noul model de decont de TVA se utilizează începând cu declarația lunii mai 2024.

înapoi la cuprins ⇑


Legea 116/2024 privind aprobarea OUG 104/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi de completare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (MO 406/2024)

Sumar

Legea aprobă OUG 104/2022 și o completează cu mențiunea că înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea prevederilor referitoare la obligaţia de plată a impozitului este interzisă şi se sancţionează cu nulitatea relativă.

Detalii

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile OUG 104/2022, se datorează un impozit de 80% aplicat asupra diferenței pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării/înstrăinării pachetului de control și cea de la data cumpărării/dobândirii terenurilor, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă, în situația înstrăinării, prin vânzare, înaintea împlinirii termenului de 8 ani de la cumpărare/dobândire, a:

 • terenurilor agricole situate în extravilan;
 • pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din proprietăţile imobiliare ale persoanei juridice (reprezentând orice teren, clădire sau altă construcţie ridicată ori încorporată într-un teren, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile).

Mai multe detalii despre prevederile OUG 104/2022 se pot regăsi în Newsletterul Nowium – iulie 2022.

Despre procedura de calcul, încasare şi plată a impozitului precum şi obligaţiile declarative puteți regăsi informații în Newsletterul Nowium – februarie 2023.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 874/2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui ANAF 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic (MO 422/2024)

Sumar

Ordinul completează lista obligațiilor fiscale ce se plătesc în contul unic.

Detalii

Noile obligații fiscale ce se adaugă celor existente ce se plătesc în contul unic sunt:

 • Impozitul pe cifra de afaceri datorat de instituţiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine;
 • Impozitul specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale;
 • Impozitul pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, reţinut la sursă de către persoanele juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă;
 • Impozitul pe veniturile realizate de către persoanele fizice din desfăşurarea activităţilor casnice;
 • Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor casnice;
 • Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal;
 • Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 1/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS şi modificarea şi completarea Ordinului BNR nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (MO 499/2024)

înapoi la cuprins ⇑


Cursurile valutare de închidere ale lunii mai 2024

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii mai 2024 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9767 RON; 1 USD =  4,5898 RON; 1 CHF = 5,0656 RON; 1 GBP = 5,8378 RON

înapoi la cuprins ⇑


Indicatori sociali 2024

Impozite și contribuții 2024

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă


- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 40 lei (de la 01.01.2024)

Salariul minim pe economie (brut)

-> 3.300 lei (începând cu 1 octombrie 2023)


-> 4.582 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor (începând cu veniturile lunii noiembrie 2023)

-> 3.436 lei pentru angajații din sectorul agricol şi industria alimentară (începând cu veniturile lunii noiembrie 2023)

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

23 lei

57,5 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- pentru veniturile de până la 10.000 lei, cota de CAS implicită este redusă la 21,25% (20,25% începând cu 01.01.2024), iar pentru ceea ce depășește plafonul de 10.000 lei se aplica cota de 25%

- prin optiune, salariatul poate alege să contribuie și la pilonul II de pensii, adică i se va reține cota standard de 25% asupra întregului venit.

înapoi la cuprins ⇑

Nowium Back Cover